پایان نامه : بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی

عنوان :  بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشکده پیراپزشکی

گروه علوم کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی

 

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

 

 

بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای

دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس

 

 

استاد راهنما: دکتر عبدالرسول خسروی

 

استادان مشاور:

رضا بصیریان جهرمی

دکتر نیلوفر معتمد

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زمینه و هدف: امروزه اهمیت مسأله اضطراب کتابخا‌نه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در استفاده درست از کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. پژوهش‌های گوناگونی به منظور ارائه راه‌کارهایی در جهت کاهش این نوع اضطراب انجام شده است؛ پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس، سعی دارد تا مهارت‌های هوش هیجانی را به عنوان یکی از راه‌کارهای کاهش اضطراب کتابخانه‌ای معرفی کند.

روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. در مجموع 700 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه خلیج فارس (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ هنجاریابی شده هوش هیجانی سیبریاشرینک و پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانه‌ای بوستیک، جمع‌آوری شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون­های آماری تی تک متغیّره، تی مستقل، آزمون اف، کروسکال والیس، من ویتنی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی در سطح معناداری (05/0P value>) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد دانشجویان این دو دانشگاه از اضطراب کتابخانه‌ای پایین‌تر از سطح متوسط برخوردارند (73/91) و این اضطراب فقط در مؤلّفه “عوامل مکانیکی” بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 97/0 تفاوتی از نظر اضطراب کتابخانه‌ای ندارند؛ البته از نظر مقایسه مؤلّفه­ها، بین دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر “عوامل ناشی از تعامل با کتابداران” تفاوت معناداری وجود دارد. سطح هوش هیجانی دانشجویان نیز بالاتر از حد متوسط قرار دارد (03/106) که بالاترین میزان هوش هیجانی مربوط به مؤلّفه مهارت‌های اجتماعی می‌باشد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 9/0 تفاوتی از نظر هوش هیجانی ندارند؛ البته از نظر مقایسه مؤلّفه­ها، دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر “هوشیاری اجتماعی” تفاوت معناداری دارند. همچنین بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (41/0- r =). این نتیجه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (39/0- r =) و دانشگاه خیج فارس (43/0- r =) نیز به دست آمد. همچنین بین مؤلّفه‌های هوش هیجانی- به غیر از مؤلّفه خودانگیزی- و اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلّفه‌های آن رابطه معکوس و معناداری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش و وجود رابطه معنادار هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای، به نظر می‌رسد توجه به هوش هیجانی برای کاهش سطح اضطراب دانشجویان هنگام استفاده از کتابخانه و درنتیجه بهره‌وری بهتر کتابخانه‌ مؤثر و ارزشمند باشد. در پایان پیشنهادهایی در سطح کتابداران و مدیران کتابخانه داده شده است.

 

کلیدواژه­ها: اضطراب کتابخانه‌ای، هوش هیجانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشجویان.

 

فهرست مندرجات

فصل اول: مقدمه و کلیّات

  1. بیان مسأله 2

1-1. مقدمه 2

1-2. تعریف مسأله 3

1-3. ضرورت اجرای پژوهش. 5

1-4. هدف‌ اصلی پژوهش. 6

1-5. هدف‌های فرعی پژوهش. 6

1-6. سؤال‌های پژوهش. 7

1-7. مبانی نظری 7

1-7-1. مفدمه 7

1-7-2. هوش 8

1-7-3. هوش هیجانی 8

1-7-4. مقایسه هوش هیجانی و بهره هوشی یا هوش شناختی 10

1-7-5. تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی 11

1-7-6. آموزش جهت ارتقاء مهارت‌های هوش هیجانی 13

1-7-7. رویکردهای رایج در حوزه‌ هوش هیجانی و الگوی استفاده‌شده در پژوهش. 16

1-7-8. ویژگی‌های افراد با هوش هیجانی  بالا 18

1-7-9. هوش هیجانی وجنسیت 20

1-7-10. هوش هیجانی و اضطراب 21

1-7-11. اضطراب 23

1-7-12. انواع اضطراب 25

1-7-13. تاریخچه اضطراب کتابخانه‌ای 29

1-7-14. راه‌های کاهش اضطراب کتابخانه‌ای 31

1-7-15. هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای 32

1-7-16. نتیجه‌گیری 34

1-8. مروری بر پژوهش‌های پیشین در داخل و خارج از ایران 35

1-8-1. پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور 35

1-8-1-1. مطالعات حوزه هوش هیجانی.. 35

1-8-1-2. مطالعات حوزه اضطراب کتابخانه‌ای.. 38

1-8-2. پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 45

1-8-2-1. مطالعات حوزه هوش هیجانی.. 45

1-8-2-2. مطالعات حوزه اضطراب کتابخانه‌ای.. 48

1-8-3. نتیجه‌گیری 50

1-9. تعریف متغیّرهای نظری و عملیاتی پژوهش. 51

فصل دوّم:­ روش‌شناسی پژوهش

  1. روش‌شناسی پژوهش. 53

2-1. مقدمه 53

2-2. روش‌شناسی پژوهش. 53

2-3. جامعه پژوهش و حجم نمونه 53

2-3-1. روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن 55

2-4. ابزارها و مراحل گردآوری اطلاعات 56

2-4-1. پرسشنامه سیبریاشرینک 56

2-4-2. مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای بوستیک 57

2-5. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات 60

2-5-1. روایی 60

2-5-2. پایایی 60

2-6. فرآیند گردآوری داده‌ها 61

2-7. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 61

2-7-1. آزمون فرض نرمال بودن متغیّرها 61

فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

  1. تجزیه و تحلیل یافته‌ها 64

3-1. مقدمه 64 جستجو در سایت :   

3-2. توصیف متغیّرهای مورد مطالعه 64

3-2-1. تحلیل اطلاعات جمعیّت­شناختی 64

3-2-2. اطلاعات مربوط به نوع دانشگاه و دانشکده 66

3-3. پاسخ به سؤال‏های اصلی پژوهش. 66

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری   

  1. بحث و نتیجه‌گیری 95

4-1. مقدمه 95

4-2. خلاصه یافته‌های مرتبط با سؤال‌ها و بحث پیرامون آنها 95

4-3. نتیجه‌گیری کلی 97

4-4.پیشنهادها 106

4-4-1. پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 106

4-4-1-1. پیشنهادهای کاربردی برای کتابداران 106

4-4-1-2. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران کتابخانه‌ها 107

4-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌ها و مطالعه‌های آینده 108

4-5. محدودیت‌های اجرای پژوهش. 109

 فهرست منابع 112

منابع فارسی 110

منابع انگلیسی 114

فهرست تصاویر وجداول

جدول 1-1.  سیر تحول مفهوم هوش هیجانی، برگرفته از مبانی نظری پژوهش… 12

تصویر 1-1. الگوی چهار مرحله‌ای تقویت سواد هیجانی شرایور. 15

جدول 1-2. ویژگی افراد با هوش هیجانی باالا. 19

جدول 2- 1. فراوانی رشته و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و خلیج فارس به تفکیک دانشکده­ها 54

جدول2-2. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت، دانشگاه و دانشکده(N=655) 55

جدول 2-3. ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیّرهای پژوهش… 61

جدول 2-4. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای امتیاز کل و امتیاز مؤلّفه­های هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه­ای.. 62

جدول 3-1. متغیّرهای مستقل و وابسته پژوهش به تفکیک… 64

جدول 3-2. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی دانشجویان بر حسب جنسیت، دانشگاه و دانشکده 65

جدول 3-3. تصویری کلی از پاسخ‏های آزمودنی‌ها به گویه‏های مربوط به اضطراب کتابخانه‌ای.. 68

جدول 3-4. تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان به تفکیک دو دانشگاه 69

 جدول 3-5. سطح‌بندی اضطراب کتابخانه‌ای بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس… 70

جدول 3-6. تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان در مؤلّفه‌های مختلف… 70

جدول3-7. تی مستقل برای سنجش تفاوت مؤلّفه­های اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دختر و پسر. 71

جدول 3-8. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی مؤلّفه­های عوامل عاطفی و فقدان مهارت‌های کتابخانه‌ای به تفکیک جنسیت… 72

جدول 3-9. میانگین  نمره‌های دریافتی اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلّفه­های آن به تفکیک دو دانشگاه­ 72

 جدول 3-10. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی مؤلّفه­ فقدان مهارت‌های کتابخانه‌ای به تفکیک دو دانشگاه 73

جدول 3-11. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلّفه­های آن به تفکیک دانشکده­ها در علوم پزشکی بوشهر. 74

جدول 3-12. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی اضطراب کتابخانه‌ای و مؤلّفه­های آن به تفکیک دانشکده­ها در دانشگاه خلیج فارس… 75

جدول 3-13. تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای در مؤلّفه‌های مختلف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی.. 75

جدول 3-14. تی تک متغیره برای تعیین میزان اضطراب کتابخانه‌ای در مؤلّفه‌های مختلف دانشجویان دانشگاه خلیج فارس… 76

جدول3-15. میانگین وزنی برای سنجش تفاوت مؤلّفه‌های اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان در هر دو دانشگاه 77

جدول 3-16. تصویری کلی از پاسخ‏های آزمودنی‌ها به گویه‏های مربوط به هوش هیجانی.. 78

جدول3-17. تی تک متغیره برای تعیین میزان هوش هیجانی دانشجویان به تفکیک دو دانشگاه 79

جدول3-18. تی تک متغیره برای تعیین میزان هوش هیجانی در مؤلّفه‌های مختلف در دانشجویان. 80

جدول3-19. تی مستقل برای سنجش تفاوت مؤلّفه­های هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر. 81

جدول 3-20. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی مؤلّفه­های خودآگاهی و خودمدیریتی به تفکیک جنسیت… 82

جدول3-21. میانگین  نمره‌های دریافتی هوش هیجانی و مؤلّفه­های آن به تفکیک دو دانشگاه­ 82

جدول 3-22. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی مؤلّفه­های خودانگیزی به تفکیک دو دانشگاه 83

 جدول 3-23. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی هوش هیجانی و مؤلّفه­های آن به تفکیک دانشکده­ها در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 83

 جدول 3-24. میانگین رتبه نمره‌های دریافتی هوش هیجانی و مؤلّفه­های آن به تفکیک دانشکده­هادر دانشگاه خلیج فارس… 84

 جدول 3-25. تی تک متغیره برای تعیین میزان هوش هیجانی در مؤلّفه‌های مختلف دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی.. 85

جدول 3-26. تی تک متغیره برای تعیین میزان هوش هیجانی در مؤلّفه‌های مختلف دانشجویان دانشگاه خلیج فارس… 85

جدول3-27. میانگین وزنی برای سنجش تفاوت مؤلّفه‌های هوش هیجانی دانشجویان. 85

جدول 3-28. همبستگی بین مؤلّفه‌‌های هوش هیجانی و مؤلّفه‌‌های اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دو دانشگاه 86

جدول 3-29. همبستگی بین مؤلّفه‌‌های هوش هیجانی و مؤلّفه‌‌های اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 88

جدول 3-30.خلاصه مشخصه‌های آماری رگرسیون تأثیر مؤلّفه‌‌های هوش هیجانی بر اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان علوم پزشکی.. 89

جدول 3-31. همبستگی بین مؤلّفه‌‌های هوش هیجانی و مؤلّفه‌‌های اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه خلیج فارس… 90

جدول 3-32. خلاصه مشخصه‌های آماری رگرسیون تأثیر مؤلّفه‌‌های هوش هیجانی بر اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان خلیج فارس… 92

جدول 3-33. خلاصه مشخصه‌های آماری رگرسیون تأثیر مؤلّفه‌‌های اضطراب کتابخانه‌ای بر هوش هیجانی دانشجویان  93

  1. بیان مسأله
    • مقدمه

کتابخانه نهادی اجتماعی است که در آن افراد به دنبال راهی برای برطرف کردن نیاز‌های اطلاعاتی خویش هستند. این نهاد، نقش مهمی در شناسایی نیازهای اطلاعاتی (اعم از نیازهای بالقوه و بالفعل)، فراهم‌آوری، بازیابی و دسترس‌پذیر ساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران بر عهده دارد. برای ایفای چنین نقشی علاوه بر وظایف معمول هر کتابخانه شامل فراهم‌آوری، سازمان‌دهی و دسترس‌پذیری منابع اطلاعاتی، بررسی موانع عاطفی و روان‌شناختی استفاده از کتابخانه می‌‌تواند در ارائه بهتر خدمات و استفاده هر ‌چه مناسب‌تر کاربران از کتابخانه تأثیر داشته باشد. این امر به این دلیل حائز اهمیت است که یک کتابخانه به رغم داشتن مجموعه‌ای مناسب متشکل از انواع منابع اطلاعاتی، در صورت نداشتن محیطی آرام و بدون عوامل اضطراب‌زا، قادر نخواهد بود تا به طور شایسته کاربران خود را مورد حمایت قرار داده و خدمات مناسبی به آنها ارائه نماید. از این رو، موضوع اضطراب به عنوان یکی از عمده‌ترین موانع عاطفی و روان‌شناختی پیش روی کاربران بایستی مورد توجه قرار گیرد. تاکنون بحث اضطراب و انواع گوناگون آن مانند اضطراب رایانه‌ای[1]، اضطراب اینترنتی[2]، اضطراب اطلاعاتی[3]، اضطراب پژوهش کتابخانه‌ای[4]، اضطراب کتابخانه‌ای[5]، اضطراب ریاضی و آمار[6] و اضطراب پژوهش[7] موضوع پژوهش‌های متعددی بوده است (عرفان‌منش، محمدی، دیده‌گاه، 1391). در این میان، اضطراب کتابخانه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین اضطراب‌ها در محیط‌های علمی محسوب می‌شود (Bostick,1992) .

ایده اضطراب کتابخانه‌ای از سال 1972 مطرح بوده است (خدیوی، عابدی، شعبانی، 1385). از اولین پژوهش‌های انجام شده در زمینه اضطراب کتابخانه‌ای پژوهشی بود که توسط ملون (Mellon, 1986) انجام گرفت؛ در این پژوهش برای اولین بار “نظریه اضطراب کتابخانه‌ای[8]” مطرح شد. سپس بوستیک در سال 1992 مقیاس سنجش اضطراب کتابخانه‌ای را تعیین نمود و آن را به عنوان ابزاری برای پژوهش‌های خود در این زمینه مورد استفاده قرار داد. از آن پس، پژوهش‌های بسیاری برای کاهش میزان اضطراب کتابخانه‌ای انجام گرفته است.

در میان پژوهش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر، جای خالی پژوهشی که به هوش هیجانی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر سطح اضطراب کتابخانه‌ای بپردازد، مشهود است. از آنجا که از یک سو هوش هیجانی و مؤلّفه‌های آن به ویژگی‌های روان‌شناختی افراد توجه نموده و سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانات و عواطف در توانمندی‌های انسانی دارد و از سویی دیگر اضطراب کتابخانه‌ای نیز به عنوان مانعی روان‌شناختی در جهت دستیابی به چنین توانمندی و قابلیتی محسوب می‌شود، می‌توان وجود رابطه بین این دو مقوله را محتمل دانست. شناخت ویژگی‌های گوناگون روان‌شناختی افراد و اهتمام ورزیدن نسبت به شناخت آنها، بستری را مهیا می‌سازد تا درگام نخست اشخاص بر اساس آن قادر شوند چه در قالب فعالیت‌های فردی و چه در قالب فعالیت‌های جمعی، توانمندی‌ها و ضعف‌های خویش را شناسایی نمایند. این افراد در گام بعد قادر خواهند شد از توانمندی‌ها و ضعف‌های شناخته شده خود، برای برقراری ارتباط مؤثر و تعامل هدفمند با دیگر افراد جامعه استفاده کنند. در این راستا، هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در ارتباط با کسب آگاهی نسبت به روابط بین فردی که توانایی شناخت و تمایز عواطف و انگیزه‌های افراد را بوجود می‌آورد، می‌تواند نقشی اساسی ایفا نماید (سلطانی‌فر، 1386). با توجه به این نکته که هوش هیجانی ماهیتی اکتسابی دارد (Fletcher, Leadbetter, Curran, O’Sullivan, 2009)، به نظر می‌رسد پرداختن به این مفهوم زمینه‌ساز کاهش برخی مشکلات ارتباطی کاربران در کتابخانه‌ها باشد.

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***