دانلود پایان نامه ارشد : الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اتمی – مولکولی

عنوان : الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال

جستجو در سایت :   

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک اتمی – مولکولی

 

موضوع:

الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه

 

استاد راهنما:

 دکتر محمد حسین مجلس آرا

 

استاد مشاور:

دکتر لاله فرهنگ متین

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی بیان شده است و شدت پراکندگی تصحیح شده در این محیط نشان داده شده است و سپس یک ساختار تئوری برای تولید و پراکندگی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع نور از سطح ذرات با اشکال مختلف در دامنه‌ی محدودی از ضریب شکست‌های ثابت فراهم شده است. پراکندگی نور را می‌توان برای سطح‌ها همگن و همسانگرد با یک مجموعه متناهی از تابع‌های پراکندگی توصیف کرد قوانین انتخاب با توجه به این تابع‌ها وجود دارد. تابع‌های مربوط به سطوح انطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای و غیرانطباق‌پذیر بر تصویر آینه‌ای مستقیماً با حجم و سطح در ارتباط هستند. سرانجام توابع صریحی برای ذرات بیضی گون نشان داده شده است و الگوی پراکندگی زاویه‌ای به عنوان تابعی برای جهت‌گیری ذره و یا هنگردی از ذرات نشان داده شده است.

کلید واژه: بسامد مجموعه پراکندگی –  پراکندگی غیرخطی – تولید هماهنگ دوم اپتیکی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اوّل: اپتیک غیرخطی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 3

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1- ویژگی‌های محیط خطی……………………………………………………………………………… 4

1-2- ویژگی‌های محیط غیرخطی…………………………………………………………………………. 5

1-3- قطبیدگی محیط خطی و محیط غیرخطی………………………………………………………… 5

1-4- برآورد ساده‌ای از اندازه کمیت پذیرفتاری………………………………………………………. 11

1-5- تولید هماهنگ دوم…………………………………………………………………………………… 12

1-6- تولید بسامد مجموع و بسامد تفاضل……………………………………………………………… 14

1-7- معادلات ماکسول در محیط‌های غیرخطی……………………………………………………….. 15

فصل دوّم: مفهوم پذیرفتاری موثر در اپتیک غیرخطی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1- پذیرفتاری غیرخطی…………………………………………………………………………………. 20

2-2- پذیرفتاری غیرخطی در تولید بسامد مجموع…………………………………………………… 23

2-3- پذیرفتاری غیرخطی در تولید هماهنگ دوم……………………………………………………. 23

2-4- پذیرفتاری موثر در پراکندگی اپتیک غیرخطی………………………………………………….. 24

2-5- ذرات ریز………………………………………………………………………………………………. 28

2-6- اندیس ذرات همساز………………………………………………………………………………… 31

2-7- پراکندگی………………………………………………………………………………………………. 34

2-8- ویژگی‌های پراکندگی خودبه‌خودی نور…………………………………………………………. 35

2-9- پراکندگی ریلی………………………………………………………………………………………… 37

2-10- پراکندگی تصحیح شده …………………………………………………………………………… 37

فصل سوم: نظریه  هماهنگ دوم اپتیکی و جمع فرکانس از ذرات با شکل دلخواه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-1) مباحث نظری…………………………………………………………………………………………… 41

3-2- پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه و سطح‌های ساده………………………………………… 49

3-3- پراکندگی از ذرات بیضوی…………………………………………………………………………. 50

فصل چهارم: نتایج عددی

نتایج عددی …………………………………………………………………………………………………….. 58

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………. 62

پیوست الف) …………………………………………………………………………………………………… 63

پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانه‌ای ……………………………………………….. 63

پیوست (ب) …………………………………………………………………………………………………… 65

ذرات بیضی‌گون ………………………………………………………………………………………………. 65

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………… 66

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 67

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول (2-1) مقدار عناصر قطبش‌پذیر  در مرتبه‌ی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک کره با شعاع  و پذیرفتاری  …………………………………………………………………………………………………………………….. 33

جدول (2-2) مقادیر نوعی پارامترهایی که چند فرایند پراکندگی را توصیف می‌کنند………….. 36

جدول (3-1) قوانین انتخاب برای عناصر  در پراکندگی با سهم قطبش متفاوت………….. 48

جدول (3-2) مقادیر ممکن برای انتگرال ………  53

جدول (3-3). تابع‌های پراکندگی برای ذرات بیضی گون با چند جمله‌های از  و  و   56

جدول (الف-1). تابع‌های پراکندگی برای ذرات استوانه‌ای با طول L و شعاع D و ذرات کروی با شعاع R    64

جدول (ب-1). تابع‌های پراکندگی برای ذرات کوچکتر در محدوده و            65

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل 1-1: دو قطبی الکتریکی بنیادی الف) همسویی با میدان ب) نیروی وارد بر دو قطبی که در راستای میدان الکتریکی است……………………………………………………………………………………………………………………… 6

شکل (1-2)پاسخ نوعی غیرخطی (الف) و خطی (ب) قطبیدگی P به میدان الکتریکی اعمال شده E برای میدان‌های مثبت و منفی برابر، پاسخ محیط اپتیکی در وضعیت غیرخطی متقارن نیست. در این مورد میدان منفی  قطبیدگی بزرگتری نسبت به میدان مثبت با بزرگی یکسان بوجود می‌آورد …………………………………………………………………… 10

شکل(1-3) الف) هندسه تولید هماهنگ دوم ب) نمودار تراز – انرژی که تولید هماهنگ دوم را توصیف می‌کند.     12

شکل1-4 تولید هماهنگ دوم در بلور KDP  و در یک فیبر شیشه ای و در یک کاواکی از لیزر 13

شکل (1-5): تولید بسامد مجموع الف) هندسه برهم کنش  ب) توصیف تراز – انرژی………. 15

شکل (2-2) الف) هندسه پراکندگی با پارامترهای مرتبط ب) سطح قیاسی……………………… 32

شکل (2-3) مثالی از تقریب WKB در منطقه تیره فاز موج تغییر کرده است…………………… 34

شکل (2-4) پراکندگی خودبه‌‌خودی نور الف) وضعیت آزمایش ب) طیف مشاهده شده نوعی 35

شکل (2-5) طرحی برای پراکندگی ریلی هماهنگ دوم بوسیله یک کره…………………………. 37

شکل 3-1: الف) هندسه پراکندگی یک ذره (آنسامبلی از ذرات) تحت دو باریکه که با هم زاویه  می‌سازند ب) سیم‌هایی مختصات ( ) و  مربوط به تانسور  و ………………………………….. 42

شکل (4-1)  (منحنی آبی) الگوهای پراکندگی تولید بسامد مجموع (پیکربندی PPP) برای بیضی  و عناصر سطح  برای  و  و  و زاویه‌ی چرخش 0 و 30 و 60 و 90 درجه……….. 59

شکل (4-2)  الگوی پراکندگی برای آنسامبلی از بیضی‌گون در سیستم‌های پرولیت و آبلیت با نسبت ظاهری متفاوت. در پرولیت از آبی تا قرمز نسبت ظاهری از  تا  افزایش می‌یابد. در آبلیت از  تا  کاهش می‌یابد    60

شکل (4-3)  مقایسه الگوهای پراکندکی اشکال متنوع a. کره  b. استوانه  c. چند وجهی d. اسب که سطح‌های آنها برابر سطح یک کره به شعاع nm500 است. کره: منحنی مشکی، استوانه: منحنی خط‌چین مشکی چند وجهی: منحنی خاکستری اسب: منحنی خط‌چین خاکستری …………………………………………………………………………………………… 61

مقدمه:

پدیده‌های بسیار کاربردی در محیط‌های غیرخطی اپتیکی رخ می‌دهد که از جمله‌ی این پدیده‌ها تولید هماهنگ دوم و فرکانس مجموع است که در این رساله به طور خاص به الگوی پراکندگی این دو پدیده‌ برای اشکال با شکل دلخواه اشاره شده است که برای بیان بهتر این موضوع ابتدا اپتیک غیرخطی به صورت مختصر توضیح داده شده است و از آنجایی که برای بدست آوردن الگوی پراکندگی نیازمند محاسبه شدت هستیم و برای محاسبه شدت پراکندگی نیازمند پذیرفتاری موثر هستیم. بعد از بیان اپتیک غیرخطی پذیرفتاری موثر شرح داده شده است و سپس وارد مسئله اصلی که بیان الگوی پراکندگی است شده‌ایم.

مقدمه:

اگر تمامی پدیده‌های فیزیکی اطراف ما خطی بودند، هم فیزیک خسته کننده بود و هم زندگی بدون مشاهده بسیاری جذابیت‌ها سپری می‌شد. خوشبختانه ما در یک دنیای غیرخطی زندگی می‌کنیم. البته به خاطر داشته باشیم که همان‌طور که خطی بودن فیزیک را جذاب می‌کند غیرخطی بودن نیز فیزیک را زیباتر می‌کند]1[.

پدیده‌های اپتیک خطی در محیط خطی رخ می‌دهند و در مقابل آن پدیده‌های اپتیک غیرخطی در محیط غیرخطی رخ می‌دهند اگر ویژگی‌های اصلی این دو محیط به دنبال هم بیان شوند به درک بهتری راجع به محیط غیرخطی خواهیم رسید. به همین علت ما در اینجا پس از بیان تاریخچه توضیح مختصری راجع به این دو محیط می‌دهیم و سپس به صورت تخصصی‌تر وارد مباحث مربوط به اپتیک غیرخطی می‌شویم.

تاریخچه:

اولین بار در سال 1961 میلادی، آزمایشی که فرانکین[1] و وین ریچ[2] در دانشگاه میشیگان انجام دادند. نشان داد که اگر نور با طول موج  به بلور کوارتز تابانده شود نوری با طول موج  خارج می‌شود و این آزمایش در واقع تولد اپتیک غیرخطی به حساب می‌آید. در واقع این پدیده مشاهده تولد هماهنگ دوم[3] است این آزمایش روشی در بدست آوردن تابش‌های همدوس با توان بالا است که در آن می‌توان طول موج کوتاهتر به دست آورد. چشمه‌ی نور معمولی برای چنین آزمایش‌هایی خیلی ضعیف است. در کل میدانی در حدود  یک اثر غیرخطی در محیط القا می‌کند که این میدان متناظر با باریکه‌ای به شدت تقریبی  است. که به همین دلیل برای مشاهده هماهنگ دوم باریکه لیزر به کار می‌رود ]1[. در کل بیشترین مطالعه روی این موضوع از قرن بیستم و بعد از آن صورت گرفته است.

تعداد صفحه : 79

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***