پایان نامه ها

منبع تحقیق c (5729)

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..404-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………404-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41 4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45 4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45 4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47 4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47 4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..504- 4 شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….51 شما می توانید تکه ادامه مطلب…

By 92, ago