پایان نامه ها

منابع مقاله c (5730)

3-2-3-3- جستجو و تصمیم‌گیری هم‌زمان363-2-3-4- ابتدا جستجو سپس تصمیم‌گیری363-3- روش برنامه‌ریزی آرمانی363-3-1- الگوریتم‌های موجود برای حل یکGP393-4- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی453-5- منطق فازی453-6- سیستم‌های فازی 463-7- تصمیم‌گیری فازی463-8- مجموعه فازی463-9- مجموعه پشتیبان یک مجموعه فازی473-10- -برش ادامه مطلب…

By 92, ago