پایان نامه ها

تحقیق c (4438)

چکیده شناسایی برخط بدافزارها در محیط محاسبات ابری به کوشش محمد باقر نظری زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکهها صحبت میشود، با انواع زیادی از بدافزارها روبرو خواهیم شد. محاسبات ابری یکی ادامه مطلب…

By 92, ago