پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4566)

1-7 – خلاصه مراحل پژوهش71-7-1- جامعه و نمونه آماری71-7-2- معرفی الگو و روش کار81-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها81-7-3- روش کمی و آماری 91-8- تعریف واژگان 101-9- ساختار کلی تحقیق10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 ادامه مطلب…

By 92, ago