پایان نامه ها

منابع مقاله c (5730)

3-2-3-3- جستجو و تصمیم‌گیری هم‌زمان363-2-3-4- ابتدا جستجو سپس تصمیم‌گیری363-3- روش برنامه‌ریزی آرمانی363-3-1- الگوریتم‌های موجود برای حل یکGP393-4- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی453-5- منطق فازی453-6- سیستم‌های فازی 463-7- تصمیم‌گیری فازی463-8- مجموعه فازی463-9- مجموعه پشتیبان یک مجموعه فازی473-10- -برش ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان c (5731)

4.2.2.3.4. فرضیه دوم1063.2.3.4. فرضیه سوم1074.2.3.4. فرضیه چهارم1075.2.3.4. فرضیه پنجم1086.2.3.4. فرضیه ششم1097.2.3.4. فرضیه هفتم1098.2.3.4. فرضیه هشتم110فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..………1121.5.مقدمه1122.5. خلاصه آمار توصیفی1141.2.5. ویژگیهای فردی1143.5. خلاصه آمار استنباطی1141.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها1142.3.5. بحث ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق c (5729)

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..404-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………404-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41 4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45 4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45 4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47 4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47 4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..504- 4 شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….51 شما می توانید تکه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان c (4553)

2-4-1- پژوهش های خارجی…………………..……………………………..……………..35 2-4-2- پژوهش های داخلی …………………….……….………………………………….41 2-4-3- جمع بندی مطالعات پیشین …………………….….….…….…….…….…………….453-1- مقدمه ……………..……………………………………….………………………….. 513-2- متدلوژی تجزیه و تحلیل داده های تاریخچه ای- رخدادی……………..……………………………523-2-1- داده های مقطعی……………………….…………………………….………………….523-2-2- داده های ترکیبی……………………….…………………………….………………….533-2-3- داده های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله c (4549)

روش شـناسـی تحـقیـق58مقدمه:59نوع مطالعه:59 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مدل تحقیق:60متغیر های پژوهش:61الف) متغیر های مستقل:61ب) متغیرهای وابسته:66بعد عملیاتی:69بعد نا محسوس عملکرد(تعهد سازمانی):69ج) متغیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (4562)

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………….5 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ادامه مطلب…

By 92, ago