2-2-6 نظریه های مدیریت دانش21
2-2-7 دیدگاههای مدیریت دانش22
2-2-8 مزایای مدیریت دانش23
2-3 مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک24
2-4 مدیریت استراتژیک25
2-5 پیشینه تحقیق26

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم: روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….29
3-1 مقدمه…………….30
3-2 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک30
3-2-1 تدوین ارکان جهت ساز31
3-2-1-1 بیانیه های ماموریت32
3-2-1-2 چشم انداز33
3-2-1-3 ارزش ها، بایدها و نبایدها33
3-2-2 شناخت و تحلیل محیط داخلی/ خارجی34
3-2-2-1فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان35
3-2-2-2ارزیابی محیط بیرونی36
3-2-2-3 ارزیابی محیط درونی سازمان38
3-2-3 تدوین و طراحی استراتژی40
3-2-3-1 مدل تحلیل SWOT40
3-2-4 کارت امتیازات متوازن43
3-2-4-1 مراحل پیاده سازیBSC44
3-2-5ترکیب تحلیل SWOT با کارت امتیازات متوازن BSC45
3-3 اولویت بندی استراتژی ها45
3-3-1 نظریه تصمیم گیری46

3-3-2 تعریف تصمیم گیری47
3-3-2-1 تصمیم گیری با معیارهای چند گانه47
3-3-2-2 مدلهای تصمیم گیری چند هدفه47
3-3-2-3 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه47
3-4 مقدمه ای بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای48
3-5 فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)51
3-5-1 رویکرد گام به گام روش فرآیند تحلیل شبکه ای51
3-5-1-1 محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و شبکه55
3-5-1-1-1 روش بردار ویژه56
3-5-1-1-1-1 محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه56
3-5-1-2 محاسبه نرخ ناسازگاری57
3-5-1-3 شاخص ناسازگاری تصادفی58
3-6 تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای و تحلیل SWOT59
3-7 الگوریتم پیشنهادی ANP برای اولویت بندی استراتژی های ماتریس SWOT60
3-8 روش گرد آوری اطلاعات61
3-8-1 روایی ابزار جمع آوری داده ها61
3-8-2 پایایی ابزار جمع آوری داده ها63
3-8-2-1 ضریب آلفای کرونباخ64
3-9 فرآیند کلی تحقیق65
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق68
4-1 مقدمه …………..69
4-2 معرفی سازمان69
4-2-1 چشم انداز سازمان70
4-2-2 ارزش ها ی سازمان70
4-3 تحلیل محیط داخلی شرکت سبلان تهویه70
4-3-1 فرآیند شناسایی نقاط قوت و ضعف70
4-3-2 ارزیابی وضعیت محیط داخلی سازمان72
4-4 تحلیل محیط خارجی سازمان74
4-4-1 فرصت ها و تهدیدات مربوط به مدیریت دانش75
4-4-2 ارزیابی موقعیت سازمان نسبت به مولفه های خارجی 76
4-5 تدوین استراتژی77
4-6 اولویت بندی استراتژی ها80
4-6-1 ساختار سلسله مراتبی سازمان80
4-6-2 ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی81
4-6-3 وابستگیهای درونی میان گروههای SWOT83
4-6-4 اولویت های گروههای SWOT85
4-6-5 اولویت های نسبی فاکتورهای SWOT85
4-6-6 اولویت نهایی (کلی) فاکتورهای SWOT85
4-6-7 درجه ی اهمیت فاکتورهای SWOT87
4-6-8 تعیین اولویت نهایی گزینه های استراتژی99
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها101
5-1 نتیجه گیری 102
5-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده105
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………106
مراجع فارسی…………….107
مراجع لاتین………….110
ضمائم و پیوست ها116
فهرست نمودارها
نمودار3-1:فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هاکس31
نمودار3-2:فرآیند کلی برنامه ریزی استراتژ یک31
نمودار3-3: فرآیند شناسایی عوامل داخلی و خارجی سازمان35
نمودار3-4: ساختار سلسله مراتبی SWOT و ساختار شبکه ای SWOT49
نمودار3-5: فرآیند تدوین و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه66
نمودار4-1: مدل ANP برای تحلیل SWOT شرکت سبلان تهویه81
نمودار4-2: وابستگی درونی بین گروههای SWOT83
فهرست جداول:
جدول 3-1: تجزیه و تحلیل SWOT41
جدول 3-2: مقیاس 1-9 ساعتی برای اولویت بندی AHP53
جدول 3-3: شاخص ناسازگاری تصادفی58
جدول 4-1: لیست نقاط قوت مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه71
جدول 4-2: لیست نقاط ضعف مدیریت دانش شرکت سبلان تهویه72
جدول 4-3: ماتریس ارزیابی وضعیت داخلی73
جدول 4-4: لیست فرصتهای پیش روی مدیریت دانش سازمان75
جدول 4-5: لیست تهدیدات مدیریت دانش سازمان75
جدول 4-6: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت دانش سازمان(EFE)77
جدول 4-7: ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان78
جدول 4-8: مقیاس اصلی ارقام قطعی82
جدول 4-9: ماتریس مقایسه زوجی گروههای SWOT83
جدول 4-10: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل84
جدول 4-11: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل84
جدول 4-12: ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل84
جدول 4-13: محاسبه ی اولویت های نهایی فاکتورهای SWOT86
جدول 4-14: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها88
جدول 4-15: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها88
جدول 4-16: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها89
جدول 4-17: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها89
جدول 4-18: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها90
جدول 4-19: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها90
جدول 4-20: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها91
جدول 4-21: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها91
جدول 4-22: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها92
جدول 4-23: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها92
جدول 4-24: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها93
جدول 4-25: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها93
جدول 4-26: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها94
جدول 4-27: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها94
جدول 4-28: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها95
جدول 4-29: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها95
جدول 4-30: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها96
جدول 4-31: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها96
جدول 4-32: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها97
جدول 4-33: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها97
جدول 4-34: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها98
جدول 4-35: ماتریس مقایسات زوجی برای رتبه بندی گزینه ها98
جدول 4-36: مقایسه اولویت استراتژی های مدیریت دانش سازمان بر اساس روش ANP100
جدول 5-1: ماتریس SWOT مدیریت دانش سازمان104
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
مدیریت دانش5، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [29] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.
اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.
به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است.اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.
در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.
در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE6 و EFE7 برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT8 وBSC9 استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.

1-2 تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق
سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند. برخی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند[1].دانش برای تمام سازمان ها از جمله ی این منابع و دارایی ها است، به طوری که صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می دانند. (تافلر1990) 10[2]
همچنین پیتر دراکر11 [2]معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود .در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می شود. [2](گلاسر 1998) 12
این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.
مدیریت استراتژیک دانش به پروسه‌ها و زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بنگاه برای کسب، ایجاد و درمیان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و اتخاذ تصمیمات تجاری از آنها استفاده می‌کند. استراتژی دانش یک بنگاه به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خود است، می‌پردازد. بنابراین فاصله دانشی موجود بین آنچه یک بنگاه باید برای اجرای استراتژی خود بداند و آنچه که می‌داند، کاهش می‌یابد.
درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی‌های دانش می‌تواند از طریق بررسی مهم‌ترین دستاوردهای آن حاصل شود. یک عامل الزامی این است که بنگاه‌های دارای توازن باید بتوانند مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش را درک کنند.سیستم های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند.
مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند. در این راستا مفهوم استراتژی با هدف تبیین این موضوع که خلاهای دانشی سازمان کدامند و کدام دانش و چرا برای سازمان راهبردی و مورد نیاز می باشد، در ادبیات مدیریت دانش ظهور یافته است.
پیش از استقرار سیستم های مدیریت دانش، ابتدا باید استراتژی دانش سازمان تدوین گردد تا بر اساس آن، سازمان در فراگرد مدیریت دانش بداند که با چه استراتژی مشخصی باید این کار را انجام بدهد.
استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن مروری بر ادبیات نظری موضوع استراتژی دانش، ضرورت های تدوین استراتژی دانش، کارکردها و پویایی های آن بررسی و تبیین شوند.
در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی می باشد که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. شرکت سبلان تهویه(سهامی خاص) در سال 1371 با هدف ارتقای سطح دانش و فن کشور و انجام پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و ساختمانی تاسیس شد و پس از انجام چندین پروژه ساختمانی، نیروگاهی، خودرو سازی و … از سال 1375 رسما در جهت تولید سیستمهای تهویه مطبوع و سردخانه (چیلر پکیج یونیت آبی و هوایی، هواساز، ایرواشر، برج خنک کننده، کندانسور آبی و هوایی، یونیت هیتر، فن کوئل سقفی و زمینی، داکتد فن کوئل و کوئل آب گرم و بخار و سردخانه) گام برداشت.
هدف مدیران و مهندسان شرکت سبلان تهویه بهبود مستمر کیفیت محصولات و رسیدن به قله های رفیع موفقیت همراه با شعار مشتری مداری و ارتقاء سطح دانش و توجه به صادرات است.
امروزه، ارزش واقعی سازمان، بیش از ارزش فیزیکی و دارایی ها یا ارزش خالص آن است.دانش سازمان برای دارایی های سازمان، ارزش افزوده ایجاد میکند.دانش نه تنها در چگونگی ایجاد کالا و خدمات، بلکه در اینکه چه چیزی میتواند تولید شود یا حتی اینکه توان بالقوه لازم برای تولید چه چیزی وجود دارد، نقش قابل توجهی دارد.
با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست.

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک دانش در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک دانش از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
توجه مدیران به حفظ وضع موجود
درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است.
در این پژوهش سعی شده، تا با بررسی تحقیقات اخیر و مرتبط ساختن نظریات پیرامون مدیریت دانش، مدل استراتژیک مدیریت دانش سازمان را ارائه نموده و اقدام به ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش نماید. استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید.

1-3 اهداف اساسی پژوهش
می توان گفت هر تحقیقی شامل دو دسته کلی و هدف های ویژه است، هدف کلی تحقیق همان موضوع تحقیق است که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند .
هدف های ویژه نیز از هدف های کلی نشأت می گیرد و به صورت صریح مراحل انجام تحقیق را نشان می دهد و چارچوب مناسبی برای تجزیه تحلیل های آماری ارایه می دهد . بر این اساس می توان هدف های تحقیق را به صورت زیر برشمرد:
هدف کلی :
طراحی و تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه و اولویت بندی استراتژی ها
هدف های ویژه:
شناسایی مدل های تدوین استراتژی دانش در سازمان .
شناسایی اقدامات انجام شده در زمینه طراحی استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه
معرفی مدیریت دانش و شناخت چارچوب تئوریک تحقیق

1-4 اهمیت موضوع
امروزه برخورداری از اطلاعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده و حتی توان رقابت در بازار منوط به کسب توسعه دانش فردی و سازمانی است تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه، تلقی شده است، به منظور استفاده بهینه از سرمایه دانش در سازمانها، رشته جدیدی از مدیریت بنام، مدیریت دانش پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فرایندهای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش در تامین دانش مناسب در زمان مناسب برای فرد مناسب به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند[2].
در ادبیات مدیریت به وفور شاهد تأکید بر نقش دانش، به عنوان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری هستیم. )رومر 1990)13
امروزه تدوین فرایندهای مرتبط به استراتژی های دانشی در سازمان ها از دیدگاه مدیریت استراتژیک برای بنگاه های کسب و کار دولتی و غیر دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.این اقدام حساس که در حوزه مدیریت دانش قراردارد و از ویژگی های کارشناسانه و تخصصی بهره می گیرد، قادر است که استراتژی های مناسب دانش را به نحو مطلوب تدوین و ارائه نماید. حصول نتیجه از این اقدام و تدوین استراتژی های دانش در سازمان، اجرای مدیریت دانش را به عنوان یک برنامه استراتژیک تسهیل می سازد. [3]
به عقیده صاحبنظران حوزه مدیریت دانش، بسیاری از ابتکارات ارائه شده برای اجرای مدیریت دانش در سازمانها با شکست مواجه می شوند چرا که آنها با استراتژی های کلان سازمان هماهنگ و تنظیم شده نیستند و به همین دلیل اقبال کمی برای موفقیت دارند. از طرف دیگر تمرکز و توجه زیاد به ابزارهای فن آوری اطلاعات و کمبود اطلاعات مدیران به ادبیات موضوع، روش شناسی و واژه شناسی باعث گردیده تا توفیقاتی کمی حاصل شود. مدیران ارشد دانش که امروزه نقش موثری در ترویج، تبلیغ و تدوین برنامه های مدیریت دانش دارند بایستی تا حد امکان خود را با برنامه های استراتژیک سازمان هماهنگ و نزدیک سازند.[29] به عبارت روشن تر این مدیران بایستی خود در تدوین استراتژی های سازمان نقش موثری ایفا نمایند.
در عصر حاضر، استفاده از ابزاری به نام دانش برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در سطح ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است وکشورها با ارج نهادن به مدیریت دانش و به طور متقابل مدیریت خلاقیت و نوآوری، آن را نیازی استراتژیک جهت پیشگامی در عرصه ی رقابت پذیری تلقی میکنند .امروزه تدوین فرایندهای مرتبط به استراتژی های دانشی در سازمان ها از دیدگاه مدیریت استراتژیک برای بنگاه های کسب و کار دولتی و غیر دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.این اقدام حساس که در حوزه مدیریت دانش قراردارد و از ویژگی های کارشناسانه و تخصصی بهره می گیرد، قادر است که استراتژی های مناسب دانش را به نحو مطلوب تدوین و ارائه نماید. حصول نتیجه از این اقدام و تدوین استراتژی های دانش در سازمان، اجرای مدیریت دانش را به عنوان یک برنامه استراتژیک تسهیل می سازد. به عقیده صاحبنظران حوزه مدیریت دانش، بسیاری از ابتکارات ارائه شده برای اجرای مدیریت دانش در سازمانها با شکست مواجه می شوند چرا که آنها با استراتژی های کلان سازمان هماهنگ و تنظیم شده نیستند و به همین دلیل اقبال کمی برای موفقیت دارند.
برنامه های مدیریت دانش بعضا با تاکید بر یک راه حل متمرکز می شوند و چند بعدی نیستند. از طرف دیگر تمرکز و توجه زیاد به ابزارهای فن آوری اطلاعات و کمبود اطلاعات مدیران به ادبیات موضوع، روش شناسی و واژه شناسی باعث گردیده تا توفیقاتی کمی حاصل شود. مدیران ارشد دانش که امروزه نقش موثری در ترویج، تبلیغ و تدوین برنامه های مدیریت دانش دارند بایستی تا حد امکان خود را با برنامه های استراتژیک سازمان هماهنگ و نزدیک سازند. به عبارت روشن تر این مدیران بایستی خود در تدوین استراتژی های سازمان نقش موثری ایفا نمایند.

1-5 روش بررسی و مطالعه
پژوهشی که در این پایان نامه انجام میشود از نقطه نظر هدف، از نوع توسعه ای –کاربردی و از نقطه نظر روش و ابزار گردآوری داده ها از نوع توصیفی است.
برای رسیدن به نتایج مد نظر تحقیق، ابتدا به بررسی و مطالعات بصورت کتابخانه ای و میدانی در دو حوزه مد نظر، برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش و روشهای تدوین استراتژیها و در حوزه تصمیم گیری چند معیاره، صورت گرفت.
مراحل طی شده در این پژوهش به این شکل است که اولین مرحله از پژوهش، به شناخت و مطالعه اولیه اختصاص داده شد و استخراج اطلاعات به منظور تشکیل ماتریس SWOT صورت گرفت.مولفه های این ماتریس از طریق روش طوفان فکری با حضور 8 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان سازمان و سپس با استفاده از پر کردن پرسشنامه های مربوط توسط کارمندان سازمان بدست می آید.در این تحقیق سعی میشود با توجه به تغییرات بیرونی و درونی سازمان ابتدا با استفاده از روش سوات استراتژی مناسب مشخص شود. در ماتریس SWOT تمامی عوامل(فرصتها،تهدیدها،نقاط قوت و ضغف)مورد بررسی قرار میگیرد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.[30]
با برقراری ارتباط میان تحلیل SWOTو BSC یک سازمان می‌تواند میان نقاط قوت خود علیه نقاط ضعف رقبای خود توازن برقرار کند.و جهت استفاده مطلوب و بهینه از فرصتهای بازار تلاش نماید.[22] یکپارچه سازی ماتریسSWOT و امتیازات متوازنBSC منجر به پدیدار شدن یک سیستم مدیریت استراتژیک یکپارچه و کل نگر می‌شود .
تحلیل SWOT یک ابزار تحلیلی مناسب برای تعیین اهمیت فاکتورهای شناسایی شده و یا ارزیابی گزینه های تصمیم گیری با توجه به آن فاکتورها نیست. گرچه SWOT فاکتورها را به دقت و با موفقیت تعیین میکند اما قادر به کمی نمودن وزنها و تاثیرات عوامل استراتژیک در گزینه ها نمیباشد.پس لازم است روشی را به کار بریم که توانایی محاسبه وابستگیهای ممکن بین فاکتورها را دارا باشد.[23] این پایان نامه فرایندی را برای تجزیه و تحلیل کمی SWOT برای مواقعی که وابستگی درونی بین عوامل استراتژیک وجود دارد را نشان میدهد.
الگوریتم پیشنهادی از فرایند تحلیل شبکه ای 14(ANP) استفاده میکند و اجازه میدهد اندازه گیری در شرایطی که وابستگی بین عوامل استراتژیک وجود دارد، انجام شود.[4]
در مرحله بعدی با استفاده از متد ANP از بین استراتژیهای تعیین شده، بهترین گزینه را انتخاب میکنیم.مدل شبکه انتخاب شده در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل SWOT از چهار سطح، هدف(بهترین استراتژی) در سطح اول،عوامل SWOT و زیر معیارهای SWOT به ترتیب در سطوح دوم و سوم و آخرین سطح از گزینه های استراتژی تشکیل شده است.[4]جهت تعیین وزنهایSWOT بر اساس روش ANP پرسشنامه ای به صورت مقیاسات زوجی با مقیاس 9 تایی طراحی و توسط 5 نفر از متخصصین شرکت سبلان تهویه تکمیل گردید.پس از آن میانگین نظرات متخصصین،با استفاده از روش میانگین هندسی برآورد و بر اساس روش ANP استراتژیهای مناسب برای شرکت تعیین میگردد.

1-6 روش های تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه ها
1-6-1 ماتریس ارزیابی عوامل داخلیIFE
هدف از انجام این ماتریس بررسی محیط داخلی سازمان می باشد و در واقع مشخص کردن نقاط قوت و ضعف سازمان می باشد.که برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی عمدتا به قضاوت های شهودی و نقطه نظرات متخصصان صنعت مورد نظر و مطالعات صورت گرفته از عملکرد سازمان، استفاده می شود.
1-6-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجیEFE
این ماتریس ابزاریست که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی،تکنولوژیکی و وضعیت بازار را در مقطع زمانی مورد نظر مورد ارزیابی قرار دهند. این ماتریس، بعنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات محیط پیرامونی و محیط صنعت قابلیت کاربرد دارد.

1-7 تجزیه و تحلیل SWOT
تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.[33]

1-8 کارت امتیازات متوازن
کارت امتیازی متوازن BSC که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده نه تنها یک ابزار اندازه گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می باشدکه در دهه نود معرفی شد. BSC یک مجموعه متنوع از شاخص های عملکرد را در چهار گروه ارائه می دهدکه شامل شاخص های عملکرد مالی، شاخص های ارتباط با مشتری، شاخص های فرآیند داخلی کسب وکار و شاخص های رشد ویادگیری، می باشد.[32]
1-9 اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای
فرآیند تحلیل شبکه ای یکی از روشهای متداول در مسائل تصمیم گیری چند معیاره بوده و بر اساس منطق ذهنی تصمیم گیری انسانی می باشد که در این تحقیق برای اولویت بندی استراتژی های تدوین شده مدیریت دانش برای سازمان مورد استفاده قرار می پیرد. فرآیند تحلیل شبکه ای روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوتهای شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار قرار میدهد.[34]
1-10 پرسش های پژوهش
مهمترین عوامل و مؤلفه های تعیین استراتژی مدیریت دانش در شرکت سبلان تهویه چیست؟
آیا سازمان دارای استراتژی دانش تدوین شده می باشد؟
نقاط قوت دانش سازمان با توجه به فاکتورهای مالی،رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کجاست؟
نقاط ضعف دانش سازمان با توجه به فاکتورهای مالی،رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کجاست؟
سازمان از نظر دانش با توجه به فاکتورهای مالی،رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی با چه فرصتها و تهدیداتی روبرو است؟

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

استراتژیهای SO,WO,WT,ST دانش سازمان چیست؟
رتبه بندی این استراتژی ها با استفاده از روش ANP به چه صورت است؟
1-11 فرضیات مسئله
با استفاده از روش SWOT تمامی استراتژی های ممکن اتخاذ می شوند
با استفاده از روش ANP بهترین استراتژی انتخاب می شود.
ارزیابی متوازن باعث اجرایی و کاربردی شدن اهداف درسازمان میشود.
مدیریت دانش و استراتژی های آن،دارای قواعد مشخص و صریحی میباشد و فقط با بهره گیری مناسب آنهاست که میتوان به بالاترین سطح کیفیت و مطلوبیت رسید.
1-12 جاﻣﻌﺔ آﻣﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان سازمان می باشد.در این پژوهش از نظرات ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده میشود. در این پروژه پس از تبیین مسئله تحقیق، به منظور طراحی و یا انتخاب مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه، مهمترین تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی دانش بررسی میشود.
1-13 واژگان کلیدی
استراتژی مدیریت دانش: استراتژی دانش، روش ویژه ای است برای بهینه سازی خلق و تبدیل دانش به مزیت رقابتی در سازمان.[7] (مشاوران مک درموت،2005)15
تجزیه وتحلیل سوات: روش اس دبلیو اُتی که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود یکی از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شو[23]

کارت امتیازی متوازن (BSC): این تکنیک ابتدا توسط دکتر رابرت کاپلان و دیوید نورتون16 معرفی شد .کارت امتیازی متوازن تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان ، ماموریت ، استراتژی‌های سازمان‌ها و چشم انداز آینده شرکت می باشد[34].
فرآیند تحلیل شبکه ای:فرآیند تحلیل شبکه ای روش جامع و قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوتهای شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار قرار میدهد.[30]
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع
2-1 مقدمه
آنچه بیش از هر چیز در دنیای امروز حائز اهمیت است و قابل توجه می باشد سیر دگرگونی شتابدار و اساسی از یک محیط پایدار و قابل پیش بینی دیروز بسوی محیط دانش محور و پویا و پیچیده و ناپایدار در عصر انقلاب اطلاعاتی میباشد که از جمله مهمترین ویژگی های این محیط پویا می توان افزایش رقابت بین سازمانها و سیر سریع تحولات تکنولوژیک و توسعه روزافزون ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات و … را نام برد.[5]
دانش (دانسته مبتنی بر تجربه) یک منبع کلیدی در هر سازمانی است.انسان هر چه بیشتر بداند بهتر میتواند عمل کند.دیگر زمانی که در آن پول، زمین و نیروی بازو سرمایه شناخته می شدند به سر آمده است.در دنیای امروز دانش نه تنها به عنوان یک سرمایه محسوب می شود، بلکه به عنوان مهمترین سرمایه نیز برای سازمانها تلقی می شود.
در مدیریت دانش، امروز تاکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتری دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیتهای یدی.برای آنکه فعالیتهای مدیریت دانش، اثربخش باشند، باید زمینه های اجتماعی را که یادگیری در آنها صورت میگیرد مد نظر قرار داد.باید به کارکنان آزادیهای فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهار نظر بکنند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکاربرای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.
در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند.استراتژی های مدیریت دانش مناسب برای تضمین همسوسازی فرایند اجرایی، عوامل داخلی مرتبط با مدیریت دانش در ارائه خلق، به اشتراک گذاری و بهره برداری موثر دانش، مهم می باشند[2]. (زاک، 1999)17. قبل از اجرای استراتژی های مدیریت دانش، درک اینکه استراتژی های مدیریت دانش چه تاثیری بر عملکرد سازمان دارد حیاتی است[2]. (چوی و جونگ، 2010).18

2-2 مدیریت دانش
2-2-1 تاریخچه مدیریت دانش
بیان دقیق تاریخچه پیدایش مدیریت دانش امکان‏پذیر نمی‏باشد. در حقیقت، مدیریت دانش از نخستین اعصار زندگی انسان حتی در عصر شکار وجود داشته، به گونه‏ای که بشر به جمع‏آوری و انتقال اطلاعات و دانش خود درباره مسائل زندگی می‏پرداخته است.[36] به تدریج با افزایش دانش و تجربیات انسان، بدون وجود روشی نظام‏مند، این دانش از نسلی به نسل دیگر انتقال یافت. اما در دوره‏های تاریخی پس از آن، دانش به منظور تأمین نیازهای جوامع، مدیریت گردید.
اصطلاح «مدیریت دانش» در سال‏های اخیر عمومیت بیشتری پیدا کرده است.
بدون تردید، اثر معروف نوناکا و تاکه‏اوچی19 تحت عنوان «سازمان دانش‏آفرین: چگونه شرکت‏های ژاپنی پویایی‏های نوآوری خلق می‏کنند» در سال 1995 تأثیر بسزایی را در معرفی و ترویج مدیریت دانش بر جای نهاده است.این دو دانشمند با ارائه الگویی مفهومی، به توصیف چهار رویکرد متمایز در زمینه تبدیل دانش و نحوه تولید آن پرداخته و بر این نکته تأکید می‏نمایند که تبدیل و تولید دانش یک فرایند اجتماعی بوده به یک فرد محدود نمی‏شود.[37]
نوناکا و تومایا 20در تلاش برای مفهوم‏سازی «تولید دانش» آن را فرایندی می‏دانند که به موجب آن تناقضات گوناگون سازمانی از طریق تعامل بین افراد، سازمان و محیط به یکدیگر پیوند خورده و ارزش‏آفرین می‏گردند. [37] آنان چنین عنوان می‏کنند که دانش در یک مدار گسترش‏ یابنده حلقوی و با پیوند و آشتی بین مفاهیم متناقضی همچون نظم و آشفتگی، خرد و کلان، جزء و کل، ذهن و جسم، ضمنی و صریح، استقرا و قیاس، خلّاقیت و کارایی تولید می‏شود. این رویکرد، دانش را جریانی می‏داند که از افراد شروع شده و به دیگر اعضای سازمان تعمیم می‏یابد. این فرایند در اصل متضمن تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح خواهد بود.[37]
آثار بعدی دانشمندان بر اجتماعی بودن فرایند تولید دانش تأکید داشته و آن را در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ سازمانی قرار می‏دهد.
در این زمینه، واه21 تا آنجا پیش رفت که جریان تولید دانش را منبعث از فرهنگ سازمانی برشمرد. وی می‏گوید:«نکته اساسی این است که سازمان بتواند فرهنگ گسترده‏ای را که مشوق اشتراک‏گذاری دانش باشد در خود ایجاد نماید.»[39]


پاسخ دهید