2-8-1- مطالعات داخلی41
2-8-2- مطالعات خارجی42
2-9- مدل مفهومی43
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- روش تحقیق47
3-2- جامعه آماری48
3-2-1- نمونه آماری و روش نمونه گیری49
3-3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات50
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه52
3-4-1- روایی52
3-4-2- پایایی54
3-5- روش تجزیه و تحلیل‌:54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- نتایج بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیق60
4-1-1- نتایج بررسی روایی60
4-1-2- نتایج بررسی پایایی63
4-2- آمارتوصیفی63
4-2-1- سیمای آزمودنی ها63
4-3- آمار استنباطی66
4-3-2- تحلیل و تفسیر مدل معادلات ساختاری67
4-3-3- بررسی فرضیه‌های تحقیق74
4-3-4- شاخصهای نیکویی برازش83
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1- مرور کلی87
5-2- بحث و نتیجه گیری88
5-2-1- نتایج مرتبط با سئوالات عمومی88
5-2-2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق89
5-2-2-1- قسمت اول مدل: نقش واسطگری امنیت ادراک شده………………………………………………………………………..90
5-2-2-2- قسمت دوم مدل: نقش واسطهگری اعتماد ادراک شده………………………………………………………..92
5-2-2-3- قسمت سوم مدل: نقش واسطهگری امنیت و اعتماد با یکدیگر……………………………………………………………94
5-3- پیشنهادات95
5-3-1- پیشنهادات کاربردی95
5-4- محدودیتهای تحقیق99
منابع و مأخذ101
پیوستها107
فهرست اشکال
شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)25
شکل 2-2- مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از مطالعه کیم،2009)45
شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده66
شکل 4-2- مدل نهایی تحقیق پس از آزمون فرضیه ها85
فهرست جداول
جدول2-1- تعرف اعتماد از منظرهای گوناگون34
جدول 2-2 پنج طبقه از اعتماد از دیدگاه گفن و همکاران40
جدول 4-1 نتایج بررسی روایی متغیرهای تحقیق62
جدول 4-2- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق63
جدول 4-3 جنسیت پاسخ دهندگان64
جدول 4-4 فراوانی سن پاسخ دهندگان64
جدول 4- 5 تحصیلات پاسخ دهندگان65
جدول 4-6 فراوانی سابقه استفاده پاسخ دهندگان از خدمات الکترونیکی65
جدول 4-7- ارزش بارهای عاملی نشانگر‌های متغیرهای مکنون68
جدول 4-8- پایایی سازه متغیرهای مکنون71
جدول 4-10- ضرایب مسیر72
جدول 4-11- واریانس توضیح داده شده متغیرهای وابسته73
جدول 4-12- رابطه بین حفاظت فنی و امنیت ادارک شده74
جدول 4-13-رابطه بین حفاظتهای فنی و اعتماد ادراک شده75
جدول 4-14- رابطه بین فرایندهای تراکنش و امنیت75
جدول 4-15- رابطه بین فرایندهای تراکنش و اعتماد ادراک شده75
جدول 4-16- رابطه بین بیانیههای امنیتی و امنیت ادراک شده76
جدول 4-17- رابطه بین بیانیههای امنیتی و اعتماد ادراک شده76
جدول 4- 18- رابطه بین امنیت ادراک شده و اعتماد ادراک شده77
جدول 4- 19- رابطه بین امنیت ادراک شده و استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی77
جدول 4-20- رابطه بین اعتماد ادراک شده و استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی78
جدول 4-21- رابطه غیر مستقیم حفظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده78
جدول 4-22- رابطه غیر مستقیم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده79
جدول 4-23- ضریب اثر غیر مستقیم حفاظت فنی و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده80
جدول 4-24-رابطه غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده80
جدول 4-25- رابطه غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده81
جدول 4-26- رابطه غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده81
جدول 4-27- رابطه غیر مستقیم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق امنیت ادراک شده82
جدول 4-28- رابطه غیر مستقیم بیانیه های امنیتی و سیستم پرداخت الکترونیک از طریق اعتماد ادراک شده82
جدول 4-29- رابطه غیر مستقیم فرآیندهای تراکنش و سیستم پرداخت الکترونیک از به واسطه تأثیر امنیت ادراک بر اعتماد ادراک شده83
جدول 4-30- شاخص‌های برازندگی مدل84

مقدمه
ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها به وجود آورده است و افزون بر تغییر ساختارهای سازمان، ماهیت و نقش بخشهای کسب و کاری را نیز تغییرداده است (عابدی، 1391). یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق وگسترش تجارت الکترونیکی وجود بانکداری الکترونیکی است که همگام با سیاستهای مالی وپولی جهانی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. استفاده از سیستمهای الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان ازخدمات بانکداری الکترونیک روز به روز درحال افزایش هستند. باتوجه به تأثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیکی در سیطره بر بازارهای جهانی، همچنین نظر به اهمیت مبادلات پولی واعتباری در هر فعالیت تجاری- اقتصادی میطلبد که ابزارها وبسترهای انتقال وتبادل پول نیز همگام وهمسان با توسعه تجارت الکترونیک از رشد مناسب ومطلوب برخوردارشوند. در این بین، بانکها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع درخدمات خود بیکار نبودهاند و به سرعت خود را با فناوریهای ارتباطات واطلاعات همگام وهمسو کردهاند. بانکها در عرصه تحولات تجاری توجه جدی را بر ایجاد تحولات ساختاری درنظامهای دریافت وپرداخت پول و ایجاد تسهیلات در روند خدمات رسانی به مشتری کرده اند. در واقع میتوان ادعا کرد، یکی از دلایل اقبال عمومی به تجارت الکترونیک توجه مدیران بانکها به اهمیت و لزوم این پدیده بوده است که در نتیجه به گرایش و توجه جدی آنها برای فراهم کردن ساختارهای بانکداری با شیوه الکترونیکی انجامیده است (بهمند، 1386). وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانههای مرتبط با شبکههایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانهها به اندازهای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.
در این بین اعتماد و امنیت مشتریان به سیستمهای پرداخت الکترونیکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار در استفاده از این سیستمها میباشند. بنابراین این تحقیق به دنبال آن است تا نقش امنیت و اعتماد در استفاده از سیستمهای پرداخت الکترونیکی را بررسی کند.
1-2- بیان مسأله
توسعه جهانی اینترنت منجر به ایجاد تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی به دلیل آزادی، سرعت، گمنامی، دیجیتالی بودن و دسترسی جهانی که از خصوصیات اینترنت است به سرعت پیشرفت کرد. تجارت الکترونیکی باعث آسان شدن فعالیتهای کسب وکار در زمان واقعی از جمله تبلیغ، جستجو و تحقیق ، منبع یابی، مذاکره، حراج، سفارش و پرداخت میشود (چنگ و همکاران،2002).
بسیاری از صنایع تحت تاثیر تجارت الکترونیکی قرار گرفته اند ولی در هیچ جا حضور تجارت الکترونیکی پررنگ تر از بانکداری و خدمات مالی نیست. با استفاده از تکنولوژی و سیستمهای ارتباط دوربرد، بانکها می توانند به مشتریان دسترسی داشته باشند و به آنها خدمات ارائه دهند (شامیلا و همکاران، 2003).
تجارت الکترونیکی بر پایه پرداخت الکترونیکی ساخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیکی یک جزء اصلی عملیات کسب و کار شده است، پرداخت الکترونیکی یک عامل حیاتی برای موفقیت کسب وکارها و خدمات مالی شده است. در مقایسه با روشهای پرداخت سنتی، روشهای پرداخت الکترونیکی مزیتهایی دارد که شامل امنیت، قابلیت اعتماد، گمنامی، مقبولیت، محرمانگی، کارآیی و راحتی می باشد (کیم و همکاران، 2009).
برای اینکه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بر سیستم سنتی برتری داشته باشد باید عاری از نقصهای امنیتی باشد. مهمترین نگرانی در پرداختهای الکترونیکی، سطح امنیت در هر مرحله از تراکنش است زیرا کالا و پول در حالی انتقال می یابد که هیچ ارتباط مستقیمی بین دو طرف تراکنش وجود ندارد (چنگ و همکاران، 2002).
گروه گارتنر1 گزارش میدهد که 95% از مشتریان در مورد امنیت و محرمانگی نگرانی دارند. بنابراین یک عامل اساسی در موفقیت تجارت الکترونیکی، امنیت است. به طور کلی امنیت شامل مجموعهای از فرآیندها، مکانیزمها و برنامههای کامپیوتری برای تعیین اعتبار منابع اطلاعاتی و ضمانت فرایندها است. به دلیل اینکه اکثر کاربرها با جزئیات فنی سیستم بانکداری الکترونیکی ناآشنا هستند، سطح امنیت سیستم را بر اساس تجربیات خود در استفاده از سیستم ارزیابی میکنند. به همین دلیل برای جذب و نگهداری کاربران، افزایش ادراک مشتری از امنیت و نگهداری اعتماد آنها در طول تراکنش بسیار حیاتی است (کیم و همکاران، 2009).

عامل دیگری که به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد تجارت الکترونیکی شناسایی شده است اعتماد است. اولین و مهمترین قدم برای ایجاد اعتماد، ایجاد این اطمینان است که از اطلاعات شخصی مشتریان حفاظت می شود. افراد تصمیمات مهم را در زمینه انتخاب محصول یا خدمت، بر پایه اعتماد به شرکت یا محصول می گیرند. در تراکنش های اینترنتی، اعتماد بین مشتری و سیستم کامپیوتری که تحت آن تراکنش صورت میگیرد نیز اهمیت پیدا می کند (بلانگر، 2002).
یکی از مهمترین صنایع هر کشور، صنعت بانکداری است. در واقع بانکداری، زیر بنای اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد. افزایش توانائی بانک‌ها در جذب منابع نه تنها موجب افزایش سودآوری آنها شده، بلکه زیربنای اقتصادی کشور را نیز قدرتمندتر می‌سازد و صنایع دیگر را بارورتر می‌کند. بنابراین توسعۀ روش‌های بهبود تصمیمگیری هرچه بیشتر بانک‌های کشور، از درجه اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. عدم هم راستایی با بانکداری الکترونیکی و عدم استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی هزینه زمانی زیادی رابرای مشتریان به دنبال دارد و امکان استفاده ازخدمات بانکی برای آنها فقط درساعات اداری و متکی بر شعب است. بانکها نیز به علت وجود ساختار سنتی پرداخت به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارند و ارائه خدمات به مشتریان و همچنین بازار آنها از نظر مکانی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی بانک اقتصاد نوین برای مشتری مداری و توجه به نیازها وخواسته های مشتریان خود باید به ارائه خدمات نوین مالی بپردازد و سیستم پرداخت الکترونیکی قابل اعتماد وعاری از نقصهای امنیتی میتواند به عنوان ابزار رقابتی مؤثر درمقابل سایر مؤسسه های بانکی ومالی رقیب استفاده شود. با توجه به مسائل مطرح شده، برای جذب، نگهداری و بازگرداندن مشتریان سیستم پرداخت الکترونیکی بانک اقتصاد نوین، بهبود بخشیدن ادراک مشتریان از امنیت واعتماد درطول تراکنشهای پرداخت الکترونیکی حیاتی است.
از طرفی نیز یکی از ویژگی‌های حاکم بر صنعت بانکداری ایران، شباهت بسیار زیاد خدمات ارائه شده از جانب بانک‌های مختلف است. تقرییاً تمامی بانک‌ها دارای سبد خدمتی یکسانی هستند به گونه‌ای که مشتری قادر نیست به طور کامل بین خدمات بانک‌ها تبعیض قائل شود. نوآوری در یک بانک، سریعاً در دیگر بانک‌ها به کار گرفته می‌شود. این شدّت بکارگیری خدمات جدید توسط دیگر بانک‌ها، حتی به کمتر از یک هفته نیز رسیده است. در یک چنین شرایطی، تصوّرات و نگرش‌های ذهنی، به شدت بر نحوۀ تفسیر اطلاعات و تبیین نوع رفتار نسبت به برنامه‌های بازاریابی یک بانک اثرگذار است. بنابراین یکی از نقاط تمایز بنیادی و اثربخش در یک چنین صنعتی، روآوردن به تصویرسازی و ایجاد جنبه‌های ناملموس است. پس تقویت ادراکات مناسب در مشتریان بانک‌ها، می‌تواند به عنوان یک استراتژی اثربخش جهت کسب مزیت رقابتی محسوب گردد. با توجه به مسائل عنوان شده، در این تحقیق ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت، از دید کاربران تعیین می شود و همچنین اثر امنیت و اعتماد ادراک شده توسط کاربران، در استفاده از پرداخت الکترونیکی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
امروزه اینترنت تبدیل به بستری گسترده جهت انجام معاملات تجاری و رسانه‌ای قوی جهت انجام بازاریابی شرکت‌ها شده است. آمارها نشان از افزایش روز افزون تعداد کاربران اینترنت و افزایش تمایل خرید و فروش از طریق آن دارند. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتاً کم، عامه مردم نگرانی مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. عمده این نگرانی‌ها به مسائل امنیتی اینترنت به لحاظ افشای اطلاعات شخصی و مالی و نیز ناامن بودن انجام تراکنش‌های مالی بر می‌گردد. بنابراین، وب‌سایت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیک باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد و رضایت و در نهایت وفاداری مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شدت گرایش به تجارت الکترونیک می‌شود که هم به سود فروشنده و خریدار خواهد بود.
با توجه به آشنایی روز افزون مردم با مزایای فراوان تجارت الکترونیک برای مشتری، جامعه و سازمان‌های عرضه کننده محصولات و خدمات باید بیش از پیش به دنبال ایجاد فضای مناسب، مطمئن و قابل اعتماد برای مردم جهت انجام این مهم باشند. عدم اطمینان‌های موجود در محیط تجارت الکترونیک امروزی، موجب کمبود اعتماد و اطمینان در تجارت الکترونیک می‌شود و موانعی را برای آن بوجود می‌آورد به همین دلیل انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه در کشور لازم و ضروری می‌باشد.
طی گزارش تحقیقاتی که توسط موسسه Data Monitor از مراکز برجسته تجزیه تحلیل اطلاعات تجاری اروپا ارائه شده، آمار افرادی که از سیستم های بانکداری الکترونیکی در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس استفاده کردهاند از 21 میلیون نفر در سال 2004 به 68 میلیون در سال 2007 رسیده است (هیس، 2007). علی‌رغم گسترش روز افزون بکارگیری اینترنت در ایران، تجارت الکترونیک کمتر در کشور رواج یافته است و استقبال چندانی از سوی مردم جهت استفاده از خدمات فروش برخط به صورت اینترنتی از وب‌سایت‌های تجاری که امکانات و تسهیلات این امر را فراهم نموده‌اند صورت نگرفته است‌. امنیت از مهمترین عوامل در جذب و نگهداری مشتریان میباشد. امنیت و اعتماد از پیش نیازهای استقرار نظام پرداختهای الکترونیک میباشد که البته شاید یکی از بزرگترین موانع استقرار این نظام در ایران فقدان اعتماد و امنیت درک شده مردم از یک طرف و از طرف دیگر آشنا نبودن موسسات فعّال در این زمینه با ساز و کارهای اعتماد‌سازی باشد. با توجه به این که بانک اقتصاد نوین پیشگام بودن در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را یکی از ضروریت‌های توسعه خدمات خود می‌شمارد، و جلب رضایت و وفاداری مشتریان در صدر اولویت‌های این بانک است، لذا شناسایی عواملی که موجبات بهبود و افزایش استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی را فراهم می کنند ضروری به نظر میرسد.
1-4- فرضیات تحقیق
فرضیه 1- حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.
فرضیه – حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 3- فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.
فرضیه 4- فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.
فرضیه 5- بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.
فرضیه 6- بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده تاثیر مثبت مستقیم دارد.
فرضیه 7- امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده تاثیر مستقم مثبت دارد.
فرضیه 8- امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.
فرضیه 9- اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر مستقم مثبت دارد.
فرضیه10- حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه11- حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه12- حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 13- فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 14- فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 15- فرآیندهای تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 16- بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 17 – بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
فرضیه 18- بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی تاثیر غیرمستقیم مثبت دارد.
1-5- اهداف تحقیق
تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بر امنیت ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بر اعتماد ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر امنیت ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بر اعتماد ادراک شده.
تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر امنیت ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بر اعتماد ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده
تعیین میزان تأثیرگذاری امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری حفاظت فنی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری فرآیندهای تراکنش بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق امنیت ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی از طریق اعتماد ادراک شده بر کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
تعیین میزان تأثیرگذاری بیانیه های امنیتی بواسطه تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد ادراک شده روی کاربری سیستم پرداخت الکترونیکی
1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو زمانی تحقیق
دادههای تحقیق حاضر در مقطع زمانی سه ماه سوم سال 1391جمع آوری شده است.
1-6-1- قلمرو مکانی تحقیق
محدوده مکانی انجام تحقیق شعب بانک اقتصاد نوین مستقر در شهر مشهد میباشد.
1-7 – تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
بیانیه های امنیت : اطلاعاتی که در رابطه با راه حل های اجرایی و امنیتی در اختیار مشتری قرار میگیرد و در این تحقیق با گویه هایی مانند “در سایت توضیحاتی با جزئیات برای اینکه چگونه یک پرداخت بازبینی، تصحیح، لغو یا ثبت گردد، ارائه شده است” و “اطلاعیه های مربوط به امنیت به روش قابل فهم و تا حد زیادی عاری از کلمات تخصصی نوشته شده است” اندازه گیری میشود.
فرآیند های تراکنش : مراحلی که برای راحتی مشتری و از بین بردن ترس های امنیتی طراحی شده است. در این تحقیق با گویه هایی مانند “در هنگام ورود، سیستم پرداخت الکترونیکی همیشه درخواست رمز عبور و نام کاربری از شما می کند” ، “سیستم پرداخت الکترونیکی یک مرحله را برای بازبینی قبل از به اتمام رساندن پرداخت واقعی در نظر گرفته است” و غیره … اندازه گیری می شود.
حفاظت فنی: مکانیزم های فنی برای حفاظت از تراکنش های مشتری. که در این تحقیق با گویه هایی مانند “اطلاعات شخصی شما مانند جزئیات تماس یا پرداخت هرگز به دلیل استفاده از سیستم پرداخت الکترونیکی به سرقت نخواهد رفت” و غیره مورد سنجش قرار میگیرد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امنیت: رهایی از خطر یا ترس، حمایت در مقابل تهدیداتی که باعث صدمات مالی، صدمات منابع داده یا شبکه درفرم خرابی، افشا ، تغییر و از بین رفتن می شود. در این تحقیق با گویه هایی مانند اطمینان نسبت به عدم حمله هکرها، اطمینان از اطلاعاتی که در سیستم پرداخت الکترونیک قرار گرفته است و غیره … مورد سنجش قرار می گیرد.
اعتماد: تمایل برای تکیه کردن به یک شریک مبادله از روی اطمینان. که با گویه هایی مانند” این بانک به تعهدات و وعده های خود عمل می کند”، ” شما به مزیت های تصمیمات سیستم پرداخت الکترونیکی بانک اقتصاد نوین اعتماد دارید” و غیره مورد سنجش قرار میگیرد.
بانکداری الکترونیکی: بانکداری الکترونیکی عبارت است از بکارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه های ارتباطی بی سیم، دستگاه های خود پرداز، تلفن و تلفن همراه در ارائه خدمات و محصولات بانکی .
تجارت الکترونیک: هرگونه مبادلات مالی و تجاری بین مؤسسات و افراد مختلف که از طریق یکی از وسایل ارتباطی الکترونیکی صورت پذیرد.

در این فصل، مبانی نظری تحقیق، مورد بررسیقرار میگیرد. ابتدا سعی می شود با ارائه تعاریفی از مفاهیم و مطالعات مرتبط با هر یک از متغیرهای مدل مفهومی تحقیق شامل حفاظتهای فنی، فرآیندهای تراکنش، بیانیههای امنیت، امنیت درک شده، اعتماد درک شده و سیستم پرداخت الکترونیک بیشتر به تشریح و تبیین این متغیرها پرداخته شود؛ و سپس در قسمت بعدی، مروری بر تحقیقات مرتبط صورت میگیرد؛ و در قسمت آخر نیز تلاش میگردد با بررسی روابط بین متغیرها و نحوه تاثیر گذاری آنها بر یکدیگر بر اساس تحقیقات متنوع موجود در این زمینه، مدل مفهومی تحقیق، ارائه گردد.
2-1- تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک مفهوم گستردهای دارد که در بر گیرنده فعالیتهایی نظیر مبادله کالا و خدمات دارای ارزش از طریق یک شبکه رایانهای و از راه دور با وسیله ارتباطی مشخص میباشد . برای تجارت الکترونیک تعاریف متنوعی شده است که در تمامی آنها، جنبههای اساسی و مشترک به چشم می خورد. در اینجا، به بعضی از این تعاریف پرداخته میشود:
تجارت الکترونیک عبارتست از: خرید، فروش و مبادله کالا و خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت (شامیلا،2003).
تمام ابعاد و فرایند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی وب انجام داد را تجارت الکترونیکی گویند (لین و چانگ لی, 2003).
به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی مینماید که از طریق شبکههای ارتباطی انجام میپذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت میپردازد و کالایی را از طریق وب یا پست الکترونیکی سفارش میدهد و نهایتا کالا را تحویل میگیرد (شوهانگ، 2001).
تجارت الکترونیک اجرا و هماهنگی فرایندهای حیاتی سازمانهای اقتصادی، از قبیل طراحی، تأمین مواد و خدمات، تولید، فروش، اجرای سفارشات، ارایه خدمات از طریق بکارگیری حرفهای رایانهها و فناوری ارتباطات و دادههای ذخیره شده در رایانهها را بر عهده دارد (کرسپو و همکاران، 2008).
2-2- تجارت الکترونیکی و صنعت بانکداری
دریافت و پرداخت پول و انجام عملیات مالی شرط اولیه برای شکل گیری هر گونه معامله و برقراری ارتباط تجاری میباشد و انجام تراکنش های مالی از طریق بانک ها و مؤسسات مالی امکان پذیر است . بنابراین تجارت و بانکداری یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند و لازم و ملزوم هم بوده و به هم وابستهاند. در عصر اطلاعات و ارتباطات، تجهیزات الکترونیکی و مسئله جهانی سازی که شکل جدیدی از بازرگانی بنام تجارت الکترونیک را بوجود آورده، نیاز به یک سیستم بانکی پیشرفته که همگام با این تحولات باشد را ضروری میسازد. از طرف دیگر روشهای تجارت الکترونیک برای بانکها فرصت جدیدی ایجاد نموده است که میتوان از آن جهت ارائه خدمات مالی نوین و ایجاد یک ابزار رقابتی مؤثر، استفاده نمود (سید جوادین، 1384).
2-3- بانکداری الکترونیکی
در دهه گذشته فناوری اطلاعات اثر شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده طبیعت ارائه خدمات مالی به مشتریان متحول شده است. بانکها مزایای گوناگونی از ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به دست میآورند که از آن جمله می توان به هزینه تعاملات کمتر، ارائه خدمات 24 ساعته و افزایش کارایی اشاره کرد (ایراندوست، 1385).
بانکداری الکترونیکی چیست ؟
پدیده بانکداری الکترونیکی یکی از دست آوردهای تجارت الکترونیک محسوب میشود. با رشد روز افزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک پیدا کرده است. به طور کلی بانکداری الکترونیکی به معنی ارائه کلیه خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال منابع از طریق یک شبکه ارتباطی عمومی و قابل دسترس رایانهای میباشد (ایران دوست، 1385). از مزایای استقرار سیستم بانکداری الکترونیکی میتوان به امنیت و سرعت، آسان بودن و سادگی، هزینه کم، کاهش اشتباهات انسانی، بهرهوری و کارآیی، بهبود روابط با مشتریان (ایراندوست ، 1385) و غیره .. اشاره کرد. خدمات بانکی را میتوان از روشهای محتلف مانند شبکههای مدیریت یافته، صفحات وب، بانکداری اینترنتی، بانکداری خانگی و خدمات مبتنی بر تلویزیون ارائه کرد.
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان مالی را قادر میسازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش ازخدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند. بانک درسطح اطلاع رسانی، اطلاعات خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی میکند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم میشود. درسطح تراکنش، مشتری قادر است در یک ارتباط متقابل، عملیاتی مثل پرداخت صورتحساب، صدورچک، انتقال و جه و افتتاح حساب را انجام دهد. (سید جوادین، 1384)
1-4- سیستم های پرداخت الکترونیکی
پرداخت رکن اصلی انجام معاملات تجاری است. امروزه با گسترش روز افزون معاملات الکترونیک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نیز طراحی شده است که امکان پرداخت الکترونیک وجه در همان لحظه را به مشتری می دهد .
پرداخت الکترونیکی عبارتست ازانتقال ارزش الکترونیکی پرداخت از پرداخت کننده به پرداخت شونده از طریق یک مکانیزم پرداخت الکترونیکی. خدمات پرداخت الکترونیکی به مشتریان این امکان را میدهند که از راه دور به حسابها و تراکنشها دسترسی داشته باشند وآنها را مدیریت کنند.
به طور کلی سه روش پرداخت الکترونیکی وجود دارد (کیم و همکاران، 2009):
پول الکترونیک
چک الکترونیک
3- کارتهای الکترونیکی (کارت اعتباری، کارت بدهی، کارت پیش پرداخت).
در شکل 2-1 روشهای پرداخت الکترونیکی طبقه بندی شده است.
شکل 2-1 انواع سیستم پرداخت الکترونیکی منبع: (کیم، 2009)
2-5- ابعاد عینی
حفاظت های فنی، فرایندهای تراکنش و بیانیه های امنیت عوامل مهم در ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی هستند. این سه عامل بطور مستقیم بیانگر این هستند که آیا یک مشتری سیستم پرداخت الکترونیکی را امن می بیند و آیا مشتری به سیستم پرداخت الکترونیکی اعتماد دارد یا خیر؟
2-5-1- حفاظت های فنی در سیستم های پرداخت الکترونیکی
حفاظت های فنی عموماً به عنوان اساس امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی در نظر گرفته می شوند. یک سری از مکانیزم های فنی بخصوصی برای اینکه امنیت سیستم های پرداخت الکترونیکی را در طول مبادلات اینترنتی تضمین کنند بکار گرفته می شوند (بلانگر، 2002؛ لینک و همکارن، 2006). در خصوص این مفهوم، چلاپا و پاولو (2002) ادعا کردهاند که امنیت و اعتماد درک شده بطور مناسبی تحت تاثیر حفاظت های فنی قرار دارند که شامل حریم، درستی و پایداری می شود. چنانچه یک سیستم پرداخت الکترونیکی بتواند در خصوص حریم، درستی و پایداری (ثبات) تضمین دهد ادرا ک مشتری از امنیت و اعتماد در سیستم های پرداخت الکترونیکی افزایش می یابد (رومدهان، 2005؛ تایکس و استیفندیس، 2005؛ هاوانگ و همکاران، 2007).
2-5-1- فرایند های تراکنش در سیستم های پرداخت الکترونیکی
هدف اصلی در فرایند های تراکنش تسهیل استفاده مشتریان از سیستم های پرداخت الکترونیکی و حذف نگرانی آنها درباره امنیت سیستم می باشد (لاورنس و همکاران، 2002). برای برطرف کردن احتیاجات امنیت مشتریان، رویه های مناسب سیستم های پرداخت الکترونیکی باید وجود داشته باشد (هاوانگ و همکاران، 2007). عموماً سه رویه کلی در طول فرایند مبادله بکار گرفته می شود. (1) به رسمیت شناختن هر فردی قبل از هر مبادله ای. (2) طی کردن گام های جداگانه ای در طول کامل کردن سیستم های پرداخت الکترونیکی و (3) فرستادن تصدیق بعد از هر مبادلهای برای این که مشتری اطمینان یابد فرایند پرداخت الکترونیکی موفقیت آمیز بوده است.
2-5-3- بیانیه های امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
بر اساس گزارش موخرجی و نات (2003) بیانیههای امنیت در وب سایتهای پرداخت الکترونیکی عامل مهمی هستند که بر اعتماد مشتریان در فعالیتهای برخط تاثیر دارند. با اطلاع رسانی و دادن قوت قلب به مشتریان در خصوص امنیت پرداختهایشان، این امکان وجود خواهد داشت که بر ادراک مشتریان از اعتماد و امنیت تاثیر گذاشت (لیم، 2008). اگر مشتریان معمولی از سطح امنیت سیستم ناآگاه بمانند که خاصیت ذاتی مبادله می باشد، نسبت به پرداخت های سیستم های الکترونیکی بی میل خواهند شد. (لیم،2008؛ هگارتی و همکارن، 2003). تصمیم مشتریان در استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی بطور قابل توجهای تحت تاثیر کیفیت بیانیههای امنیت قرار دارد. این پیش فرض توسط نتایج تحقیقات میازاکی و فرناندز (2000) تقویت میشود که بیان کردند بیانیههای مرتبط به امنیت سیستم در وب سایتها، احتمال خرید های اینترنتی را افزایش می دهد.
2-6- امنیت در سیستم های پرداخت الکترونیکی
لزوم تبدیل بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی جهت کاهش هزینهها، تسریع در کارها و ایجاد بستر ارتباطی در بانکهای دنیا امری واضح و مبرهن است. همچنین یکی از الزامهای اساسی جهت توسعه تجارت الکترونیکی در ایران و ورود به بازراهای جهانی وجود نظام بانکی پیشرفته و به روز میباشد.
برای خرید در دنیای فیزیکی، دو طرف معامله با تکیه بر عوامل فیزکی موجود تاحد زیادی به مفهوم امنیت نزدیک هستند اما امروزه با وجود ابزارها و استانداردهای مختلف زمینهای فراهم شده تا بتوان کاربران را با یکدیگر ارتباط داد و اطلاعات الکترونیکی در میان آنها از طریق خطوط شبکهای توزیع نمود و البته به همین نسبت با پیشرفت فناوری، کنترل امنیت سیستمهای پرداخت نیز پیچیدهتر می شود.
امنیت به معنای حفاظت بر روی هر دستگاه کامپیوتر، دستگاه مخابراتی و یا شبکه در مقابل دسترسی غیر مجاز به داده ها و اطلاعات است (بلنگر، 2002). امنیت اطلاعات فرایندی است که سازمان از طریق آن سیستمها ، تجهیزات و شبکه های در برگیرنده اطلاعات حیاتی را حفاظت کرده و ایمن میکند (فکورثقیه ، 1388).
علم رمز نگاری با رشد سریع خود ابزارهای مناسبی را جهت تأمین امنیت فراهم نموده است. از جمله این ابزارها میتوان به رمز نگاری کلید خصوصی، رمز نگاری کلید عمومی، امضای دیجیتال و توابع درهمساز اشاره کرد. این ابزارها تأمین محرمانگی دادهها، اصالت استفاده کنندگان و دادهها، موضوع عدم انکار، تجارت الکترونیکی امن، ارتباطات چند سویه و ردیابی و غیره را میسر نموداهاند. امنیت در پرداخت های کلان با صدور گواهینامه دیجیتال که ابزاری جهت امضای دیجیتال در اسناد الکترونیکی میباشد، میسر میشود. امضادیجیتال بر اساس الگوریتمهای رمزنگاری کلید عمومی بنا شده است (حسنی، 1387).
2-6-1- ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی
ابعاد و روشهای سوء استفاده در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387) :
جعل عنوان: جعل عنوان از جمله موارد سوء استفاده به شمار میآید که از مشخصههای شخصی فردی شخص دیگر، مانند نام، شماره ملی، شماره کارت اعتباری به منظور انجام امور محرمانه، کلاهبرداری یا سرقت سوء استفاده شود.
به دست آوردن حساب: این نوع کلاهبرداری یکی از انواع رایج جعل به عنوان میباشد به طوری که هکر بعد از بدست آوردن اطلاعات شخصی، شماره حساب و نشانی پست الکترونیکی هدف خود، با ارسال ایمیلی به بانک مربوطه مبنی بر گم شدن یا دزدیده شدن کارت، تقاضای کارت جدیدی مینماید. کارت جدید و صورت حساب برای نشانی جدید ارسال و تا مدتی حساب در اختیار هکر خواهد بود. این نوع سرعت بیش تر در ارتباط با کارت اعتباری میباشد.
فیشینگ2 : فرآیندی است که متخلف را قادر میسازد تا با جلب اعتماد کاربر اطلاعات شخصی، کلمه عبور و همچنین اطلاعات مالی محرمانه را در اختیار فرد هکر قرار دهد. در این فرآیند اطلاعات در قالب فرمها و با عناوین مختلف از جمله بانک، مؤسسههای وابسته به دولت و غیره برای افراد مورد نظر ارسال میشود و آنان بدون اطلاع از اینکه فرم دریافتی جعلی است، ناآگاهانه اطلاعات محرمانه مورد نظر را درون آن وارد و ارسال مینمایند.
فیمینگ3: حمله نفوذگر به منظور تغییر ترافیک وب سایت به یک وب سایت جعلی دیگر است. در این بخش از سوء استفاده، با دستکاری سرویس دهنده DNS توسط فرد هکر که در اصطلاح فنی به” سمی شدن” سرویس دهنده DNS کاربر معروف است، کاربر به به تصور اینکه وارد سایت اصلی بانک میشود، وارد سایت جعلی شده و اطلاعات محرمانه بانکی، اعم از شماره حساب، شماره کارت و کلمه عبور را وارد مینماید.
2-6-2- عوامل لازم برای برقرای امنیت:
عوامل مهم و لازم برای برقرای امنیت در بانکداری الکترونیکی شامل موارد زیر است (حسنی، 1387)
1- محرمانگی
پنهان کاری، مخفی کاری یا محرمانگی یعنی وقتی پیغامی از طرف فرستنده برای گیرنده ارسال میشود، در طول مسیر جریان یافتن پیام، افراد دیگر به غیر از گیرنده نتوانند از محتوای پیام آگاهی یابند. یکی از روشهای معمول برای ایجاد محرمانگی استفاده از روشهای رمزبندی توسط کلید مشترک یا عمومی است. نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود آن است که هیچ مکانیزم رمزبندی یا محرمانگی دائمی نیست. هرچه قدر رمز بندی سخت تر شود، راحتی کاربرد و هزینه پردازش برای رمز گشایی بیشتر خواهد شد. ولی نباید تصور کرد که هیچگاه قابل شکستن نخواهد بود.
2- تصدیق هویت
تصدیق هویت یا تأیید هویت به معنی آن است که اگر شخصی، مرورگری، سرویس دهندهای، نرم افزار و سایر مشخصههای خود را اعلام کند، این ادعا برای طرف دوم به روشنی به اثبات رسیده باشد. به عبارت دیگر در اینترنت اگر مؤلفهای بخواهد با مؤلفه دیگر ارتباط برقرار کند، هریک از آنها نیاز دارد هویت طرف دیگر برایش به اثبات رسیده باشد. هویت سنجی جواب این پرسش است که آیا فرستنده درخواست یا جواب دهنده به درخواست همان شخص یا مؤلفهای است که ادعا میکند.
3- مجوز دهی
مجوز دهی یعنی یک مؤلفه که هویت آن برای سریس دهنده مشخص شده، تا چه اندازه از نظر این سرویس دهنده، معتیر است و چه اطلاعاتی را میتواند درخواست کند.
4- صحت
درستی یا صحت به این معنی است که اطلاعاتی که فرستنده برای گیرنده ارسال در طول مسیر یا در هر جای دیگر دست خوردگی پیدا نکند و عوض نشود. به عبارت دیگر باید روشهایی را بدست آورد که صحت اطلاعات ارسال شده از طرف فرستنده برای گیرنده را تضمین کند.
5- عدم انکار
عدم انکار یعنی اینکه اگر فرستنده پیامی را فرستاد در آینده نتواند منکر ارسال آن شود و در این صورت گیرنده پیام تضمین کند که اگر درخواستی از طرف فرستنده ارسال شده و او آن را انجام داده باشد، آنگاه فرستنده نمیتواند منکر قضیه شود.
6- به کارگیری انتخابی خدمات
در برخی شرایط لازم است قسمتی از مبادله مخفی و باقیمانده پیام واضح و آشکار باشد. در چنین شرایطی باید امکان مخفی کردن بخش انتخابی پیام وجود داشته باشد.
2-6-3- راهکارهای نوین مدیریت امنیت در بانکداری الکترونیکی
به طور کلی راهکارهای حفاظت از اطلاعات محرمانه و حیاتی بانک و احراز هویت مشتریان از طریق فناوریهای زیر صورت یگیرد (حسنی، 1387):
شماره شناسایی شخصی
تجهیزات فیزیکی
کارتهای هوشمند
گذر واژههای یکبار مصرف
استفاده از TOKEN: یک نوع تجهیزات سخت افزاری که به عنوان بخشی از احراز هویت تلقی میشود
ورودیهای USB
مشخصههای بیومتریک

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید