۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده 0۶۶
۲-۶-۵- پذیرش کارمندان0۶۷
۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای)0۶۸
۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱0۶۹
۲-۸- مدل پذیرش فناوری 0۷۲
۲-۹- مدل پذیرش فناوری (TAM) و RFID 0۷۳
۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری0۷۵
۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی0۷۶
۲-۱۰-۲- اثبات نتایج 0۷۷
۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری0۷۹
۲-۱۰-۴- جنسیت0۸۱
۲-۱۰-۵- تجربه 0۸۳
۲-۱۰-۶- فرهنگ 0۸۴
۲-۱۱- رضایت‌مندی 0۸۵
۲-۱۲- قصد استفاده از فناوری0۸۶
۲-۱۴- مدل تحقیق0۸۷
فصل سوم: روش تحقیق 0۸۹
۳-۱- روش تحقیق0۹۰
۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات0۹۰
۳-۳- طراحی مطالعه0۹۰
۳-۴- طراحی نمونه 0۹۱
۳-۵- گردآوری اطلاعات 0۹۳
۳-۶- طراحی پرسش‌نامه0۹۳
۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق 0۹۵
۳-۸- جامعه‌ی آماری0۹۵
۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه0۹۵
۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها0۹۶
۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده0۹۸
فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق0۹۹
۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه0۱۰۰

۴-۲- مشاهدات توصیفی0۱۰۰
۴-۳- روایی و پایایی0۱۰۲
۴-۳-۱- روایی0۱۰۲
۴-۳-۲- پایایی0۱۰۴
۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق 0۱۰۶
۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند0۱۰۶
۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند 0۱۰۸
۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری0۱۱۰
۴-۴-۴- بررسی آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲0۱۱۱
۴-۵- بررسی گزاره‌های پژوهش0۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات0۱۱۳
۵-۱- مقدمه0۱۱۴
۵-۲- مباحثه0۱۱۴
۵-۲-۱- فناوری‌های جدید0۱۱۴
۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری TAM0۱۱۸
۵-۲-۳- ارتباط شغلی0۱۲۱
۵-۲-۴- قابلیت شرح نتایج 0۱۲۱
۵-۲-۵- نگرانی استفاده از فناوری0۱۲۲
۵-۲-۶- فرهنگ0۱۲۳
۵-۲-۷- جنسیت 0۱۲۳
۵-۲-۸ تجربه0۱۲۵
۵-۳- نتیجه‌گیری0۱۲۷
۵-۴- محدودیت‌ها0۱۳۱
۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی 0۱۳۳
منابع و مآخذ0۱۳۵
پیوست‌ها0۱۴۰
پیوست ۱: پرسش‌نامه0۱۴۰
پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ی آماری0۱۴۴
چکیده‌ی انگلیسی0۱۴۹
فهرست اشکال، جداول و نمودارها
فصل اول: مقدمات و کلیات0۱۳

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل ۱-۱. سیستم همراه خرید شرکت IBM0۲۰
شکل ۱-۲: آینه هوشمند گروه ایسپ برای کالای وابسته به چشم 0۲۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ تحقیق0۳۳
شکل ۲-۱: نحوه‌ی کار RFID0۳۷
شکل ۲-۲: نمونه‌ای از تگ RFID0۳۸
شکل ۲-۳: نمونه‌ای از تگ‌خوان با برد ۱۰۰ متر0۳۹
جدول ۲-۱: فرکانس‌های متداول RFID و مشخصات معمول آن‌ها0۴۴
شکل۲-۴: ساختار کلی استاندارد EPC0۴۶
شکل ۲-۵: مدل پذیرش فناوری اولیه دیویس 0۷۳
شکل ۲-۶: نمودار مدل مفهومی TAM0۸۸
فصل سوم: روش تحقیق 0۸۹
جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامه0۹۴
فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق0۹۹
جدول ۴-۱: اطلاعاتی توصیفی مربوط به جنسیت شرکت‌کنندگان0۱۰۰
جدول ۴-۲: اطلاعاتی توصیفی مربوط به سن شرکت‌کنندکان0۱۰۱
نمودار۴-۱: هیستوگرام سن شرکت‌کنندگان0۱۰۱
جدول ۴-۳: روایی سوالات پرسش‌نامه توسط ماتریس چرخشی در تجزیه و تحلیل فاکتور0۱۰۳
جدول ۴-۴: نتایج پایایی آیتم‌های مورد آزمون 0۱۰۵
جدول ۴-۵ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PUTot0۱۰۸
جدول ۴-۶ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PEUTot0۱۰۹
جدول ۴-۷ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیر SEX بر روی متغیر پاسخ TA0۱۱۰
جدول ۴-۸ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ SAT0۱۱۱
جدول ۴-۹ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ INTTot0۱۱۲
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌،1 مدیریت برند2، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و… برای موفقیت یک کسب و کار باید به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار است. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش است. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و بررسی ماهیت خرید ایشان، سعی در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، نوین و الکترونیک وجود دارد که از مهم‌ترین متدهای نوین ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی است. مساله دیگری که نشان از ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع دارد، این است که در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی به کار گرفته شود. یکی از این موازین و استانداردهای موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیری فناوری‌های روز و نوین در کسب و کار است که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار می‌شود. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در یک بازار رقابتی پر ازدحام هستند، باید بطور فزاینده فناوری را جهت بهینه کردن تصمیم‌گیری، فراهم ساختن خدمات شخصی بیشتر، بالابردن کارایی زنجیره عرضه واصلاح فرایندهای تجارت خود بکار گیرند. مشتریان خودشان خواستار توجه ویژه به محصولات خوب با قیمت های مناسب، پاداش برای وفاداریشان وتجربه خرید لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشی ازجمله بخش‌هایی است که به لحاظ تکنولوژیکی بسیار توانمند شده است. آهنگ تغییر، خرده فروشان را به جستجوی ابزاری ترغیب می‌کند که به آنها امتیازی در برابر رقبایشان بدهد، اعم از اینکه در بخش فروش باشد و یا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دلیل مواجهه با مزایای اندک و سودهای نازل، بین المللی شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن فزاینده بازارها، پیچیده تر شدن خریداران متقاضی معتقدند که می بایستی بطور دائم توانایی خودشان را برای بر طرف کردن نیاز های مصرف کنندگان بیشتر کنند. بکارگیری فنآوری برای حل این چالش ها ضروری به نظر می‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزی ودر مراکز تصمیم گیری خود برای گردآوری اطلاعاتی در مورد مشتریان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاریابی وابسته به فناوری هستند.
فناوری به اندازه خرده‌فروشی هایی چون خواربارفروشی ها فراگیر شده است. صندوق های خود پرداز، کیوسک ها وتجهیزات مراکز فروشی … ، انبارگردانی، رایانه های کیفی وسیستم های مدیریت، شبکه های قیمت گذاری الکترونیکی، سیستم کنترل کننده صندوق، دستگاههای سطح سنج، مدیریت نیروی کار وابزارهای محاسبه قدرت فروش، شبکه های مدیریت امنیت برای سرعت دادن به معاملات، برچسب زنی الکترونیکی وابزارهای زنجیره عرضه جهانی ، در میان برخی از کاربردهای تکنولوژیکی که اکنون در بسیاری از عملیات‌های خرده فروشی جدید رایج است .
خرده فروشان بین المللی، بدون استثناء ، باید بتوانند مقادیر بسیار زیادی از کالاها را در شبکه های جهانی فروشگاههای موجود خود توزیع کنند. آنها برای مواجهه با چالش های ناگزیر مربوط به این امر، سیستم‌های پیشرفته مدیریت انبارداری وتدارکات را که هدف اصلی شان افزایش بهره وری وظرفیت عملی است بکارگرفته‌اند. برای چنین خرده فروشان ، فنآوری بابت کاهش هزینه ها در زنجیره عرضه، بهینه سازی ظرفیت حمل ونقل وایجاد ساختارهای تدارکاتی بین المللی مناسب ضروری است. وقتی این مشاغل در سطح بین المللی توسعه می‌یابند ومقیاس عملکرد خود را بالا می‌برند، در می‌یابند که باید فرایندهایی را برای اتوماسیون ومدیریت تهیه وتوزیع ایجاد کنند و آن‌ها را در سیستم‌های انبارداری خودشان ادغام نمایند. برای پشتیبانی ساختارهای پیچیده حاصل، سیتم های مدیریت اطلاعات قوی برای تسهیل در ارتباطات میان شبکه عملیات درون کشوری، فروشگاه‌ها و مراکز تصمیم گیری، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتریان، مشتریان وپرسنل خدمات مشتریان، حرفه‌های بازاریابی ومدیریت فروشگاهی بکار گرفته می‌شوند .
در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. لذا با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به طور خاص، این تجربه نقش مهمی را در روند رضایت مصرف‌کنندگان بازی خواهد کرد. در واقع جذاب کردن محیط خرید می‌تواند ارزش افزوده‌ای به کالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بیفزاید[1].

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری از فروشگاه‌ها تمرکز خود را بر روی انتخاب بهترین المان لذت‌بخش بر روی پایانه فروش برای مشغول نگه‌‌داشتن مشتریان بیشتر، خرید لذت بخش و نحوه ارتباط مشتریان با برند قرار داده اند. برای رسیدن به این امر، المان‌های مختلفی مانند سالن ورزشی، میکده و رستوران برای سرگرم کردن مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به‌کار برده‌اند. برای مثال برند معروف آرمانی3 رستوران معروف خود به نام نوبو4 را در یکی از مهمترین شعبات خود در میلان ِ ایتالیا افتتاح کرد. برند رلف‌رولن5 نیز رستوران خود را در آمریکا به گو‌نه‌ای ساخت که هر یک از المان‌های رستوران و محیط‌‌، یادآوری از برند بود. بنابراین روز به روز متوجه این مساله می‌شویم که مراکز و فروشگا‌ه‌های خرید تبدیل به مراکز سرگرم‌کننده و تفریحی نیز می‌شوند[1]. فناوری‌های روز دنیا ابزاری مفید برای رسیدن به این امر برای هر فروشگاهی محسوب می‌شوند.
۱-۲-تعریف مسئله
ایران به عنوان یک بازار خرده فروشی بزرگ و بکر محسوب می شود. با ورود برخی رقبای بزرگ در بخش خرده فروشی های بزرگ مانند هایپر استار6 می توان به این موضوع پی برد که این بازار بسیار رقابتی است و هر کدام از خرده فروشی ها ملزم به اجرا کردن برنامه های مختص به خود هستند تا مشتریان جدید کسب کرده و مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن در هر کسب‌وکاری به ویژه خرده‌فروشی، استفاده از فناوری نوین برای جذاب کردن محیط خرید و ترفیعات برای مشتری ضروری می‌باشد.
فاصله زیاد کشور ما با کشورهای پیشرفته در زمینه ایجاد فناوری باعث شده تا ما شاهد ورود فناوری‌های جدید که در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد، باشیم. از طرفی در بسیاری موارد شاهد هستیم که این فناوری‌ها به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و پس از استفاده‌ای کوتاه مدت به‌دلیل عدم بهره‌گیری مناسب به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند. مثال واضح آن ورود رایانه‌های پیشرفته در سازمان‌ها و دستگاه‌های پایانه فروش در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل عدم پذیرش از سوی کارکنان و قصد آن‌ها برای استفاده از سیستم‌های دستی و سنتی، استفاده‌های بسیار محدود و غیرقابل توجیه اقتصادی از آن‌ها به عمل می‌آید. در صورتی که اگر ورود فناوری به کسب‌وکار مورد قبول و پذیرش کاربران آن باشد، کارایی مطلوب‌تری حاصل می‌شود.
با توجه به رشد و توسعه استفاده از فناوری (به ویژه 7RFID) در عرضه و فروش محصولات، مروری بر ادبیات موضوع در این زمینه نشان می دهد که اکثر تحقیق‌های گذشته بر مبنای معرفی فناوری‌، زیرساخت و نحوه پیاده‌سازی آن بنا شده است و تاکید بر مسائل توسعه فنی آن داشته‌اند. لذا در این تحقیق ابتدا به معرفی فناوری‌های نوین و کاربرد آنها در خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر فناوری RFID و با توجه به اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات به بررسی پذیرش آن توسط کارمندان خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. از این‌رو تحقیق حاضر با بسط مدل پذیرش فناوری 8TAM به بررسی عوامل موثر و متغیرهای خارجی بر پذیرش این فناوری پرداخته است. مدل TAM یکی از برجسته ترین مدل‌های تئوریک در بررسی قبول یا رد فناوری جدید می‌باشد، که در بخش ادبیات موضوعی به تشریح آن خواهیم پرداخت. از این رو در این تحقیق با توجه به بازار ایران این مدل برای فناوری مذکور با بسط مدل موجود، متغیر ارتباط شغلی9، قابلیت اثبات نتایج10، سازگاری با فناوری11، جنسیت12، فرهنگ13 و تجربه14 در پذیرش فناوری RFID در بین کارمندان، به عنوان متغیرهای خارجی که بر سودمندی و سهولت استفاده از فناوری تاثیرگذارند، در نظر گرفته می‌شوند.
فناوری RFID دارای کاربردهای بسیار زیادی در صنعت می‌باشد که استفاده از آن‌ها طی سال‌های اخیر به شدت فراگیر شده است. با توجه به اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات، نیاز به بررسی پذیرش آن در سطح خرده‌فروشی‌ها احساس می‌شود. فناوری‌های سیستم‌های همیار خرید15 و آینه هوشمند16 نیز از جمله فناوری‌های به روز هستند که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. فناوری RFID به نسبت فناوری‌های دیگر در ایران چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ دانش عمومی شناخته شده‌تر است.
۱-۳- فناوری‌های نوین
از ویژگی‌های اصلی فناوری‌های قابل پیاده‌سازی بر خرده‌فروشی‌ها، تعامل فناوری بین مصرف‌کننده و کالا است. در واقع، با این فنآوری‌ها، مصرف کننده می‌تواند با کالا به مانند یک بازی ِ ویدئویی ارتباط برقرار کند. به همین دلیل، فناوری‌های تعاملی (مانند مدل‌های 3D فضایی) در چند خرده‌فروشی پیاده‌سازی شده است. فناوری‌های قابل استفاده در خرده‌فروشی‌ها بر پایه‌ی تلفن‌های همراه، دستگاه‌های محاسباتی و برنامه‌های نرم افزاری است[2].
۱-۳-۱ سیستم‌های همیار خرید:
بیشترین کاربرد سیستم همیار خرید معمولا بر روی چرخ دستی‌های فروشگاه‌ها یا تلفن همراه مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود (تلفن همراه هوشمند، رایانه جیبی و آیفون). در فرایند انتخاب گزینه‌های مختلف برای خرید، این دستگاه‌های خاص با امکان مقایسه سریع بین محصولات مشابه (از لحاظ مواد تشکیل دهنده تا قیمت و..)‌ و فراهم نمودن جزئیات جامع درباره‌ی محصولات و خدمات (در صورت وجود روی کالا)‌ قادر به حمایت مصرف کنندگان خواهند بود.
شکل ۱-۱. سیستم همراه خرید شرکت IBM
از نفطه نظر خرده‌فروشان، این سیستم به ایشان اجازه‌ی آگاهی از مقدار محصول درقفسه‌های فروشگاه را در هر زمانی می‌دهد. مدیران و فروشندگان از این اطلاعات می‌توانند برای بازیایی اطلاعات انبار به روش موثرتری با حداقل خطا استفاده کنند. نتیجه‌اش بالارفتن سطح خدمات و سهولت در خرید و تمایل بیشتر به خرید برای مصرف کنندگان می‌شود و همچنین افزایش درک کیفی محصولات و فروشگاه و برند را به همراه دارد. این سیستم مخصوصا برای افرادی که دنبال محصول خاصی هستند بسیار مفید است و باعث افزایش رضایت ایشان می‌شود[3]. فرض کنید مصرف‌کننده‌ای را که برای خرید سوپ وارد مغازه می‌شود و به ادویه‌ی خاصی حساسیت دارد، از طریق این سیستم همیار مصرف‌کننده می‌تواند سوپ موردنظر خود را با مقایسه تمامی ِ سوپ‌های موجود در قفسه‌های فروشگاه به دست بیاورد و علاوه برصرفه‌جویی در زمان، امکان استفاده از خرید لذت بخش را نیز فراهم می‌آورد.
علاوه بر این، سیستم همیار خرید مشکل‌های مربوط به تبلیغات هدفمند برای مخاطب‌های خاص را که عامل کلیدی در فرآیند رضایت مصرف‌کنندگان با سفارش‌سازی اطلاعات مربوط به کالا است را بالا می‌برد[4].
از معتبرترین ِ این سیستم‌ها می‌توان به سیستم همیار خرید IBM و سیستم همیار خرید موبایل17 (MSA) اشاره کرد. سیستم همیار خرید شرکت IBM (شکل ۱) از یک صفحه نمایش ۸ اینچی، بلوتوث، سبد خرید، شارژر و چراغ کنترل مادون قرمز (که در کل فروشگاه پراکنده است) برای دستیابی به اطلاعات و مکان‌یابی محصولات تشکیل شده است. این سیستم به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که: کالای مورد علاقه‌ی خود را انتخاب و به لیست خرید اضافه کنند و کالا را در فروشگاه پیدا کنند. به‌علاوه این سیستم کالا را به صورت گرافیکی هایلایت کرده و به صورت یک راهنمای خرید، مکان و تعداد و مشخصات آن را به مصرف کننده می‌دهد[5]. بنابراین مصرف کننده در زمان صرفه جوبی کرده و خرید لذت‌بخشی را تجربه خواهد کرد.
تلفن‌های همراه هوشمند رشد چشمگیری در میان مصرف‌کنندگان و مردم داشته‌اند. دیگر هرفردی در جیب خود برای برقراری ارتباط با دیگران تلفن همراه دارد و افراد کمتری به نسبت مجهز به تلفن‌های همراه هوشمند هستند. این در جایی است که بسیاری معتقدند که در آینده تلفن‌های همراه ابزاری جدانشدنی از انسان خواهند بود. سیستم همیار خرید موبایل مجموعه نرم افزارهایی است که توسط شرکت گروه‌های مترو معرفی گردید. این نرم افزار برروی سیستم عامل تلفن همراه هوشمند مصرف‌کنندگان نصب می‌شود و از طریق آن مصرف‌کنندگان می‌توانند فعالیت خرید‌های خود را کنترل کنند. از طریق این سیستم مشتریان فروشگاه Real,- Future Store می‌توانند نرم افزار را برروی گوشی‌های خود نصب و تجربه‌ی خرید جدیدی را تجربه کنند. قبل از ورود مشتریان به فروشگاه، ایشان از طریق نام کاربری و رمزعبور که از قبل از فروشگاه دریافت کرده‌اند وارد نرم‌افزار می‌شوند. سپس از طریق شبکه‌ی تلفنی فروشگاه با سرور ارتباط برقرار کرده و لیست آخرین قیمت‌های کالاهای موردنیاز را به دست می‌اورند. از دیگر مزیت‌های این سیستم می‌توان به بررسی کالای موجود، انواع کالای مشابه و مشاهده مکان کالا در فروشگاه نیز اشاره کرد. در فروشگاه نیز مشتریان می‌توانند از طریق دوربین متصل به تلفن همراه خود بارکد کالای موردنظر را بخوانند و کالا را با قیمت به لیست خرید خود اضافه کنند و هر لحظه از مقدار هزینه‌ای که کرده‌اند آگاهی پیدا کنند[6].
۱-۳-۲- آینه هوشمند:
آینه هوشمند فناوری بسیار جدیدی است که فقط چند مدل از آن در فروشگاه‌های محدودی برای کاربری و عرضه جذاب و مفدیتر کالاها برای مصرف‌کنندگان استفاده می‌شود. آینه هوشمند یک صفحه نمایش چند اینچی است که از سیستم سخت‌افزاری و نرم افزار یکپارچه تشکیل شده است و مانند یک دستگاه All-in-one سخت افزار مربوطه در پشت صفحه نمایش قرار دارد.
یکی از کاربردهای مهم این ابزار توسط گروه ایسپ18 برای عینک فروشی‌ها و فروشگاه‌های وابسطه به مسائل محافظات از چشم برای مصرف‌کنندگان تولید شده است. این سیستم توسط دوربینی که برروی آن قرار دارد صورت مصرف‌کننده را شبیه‌سازی کرده و در خروجی صفحه نمایش به صورت گرافیکی چهره وی را نمایش می‌دهد. بدین ترتیب هرکس می‌تواند به راحتی رنگ لنز، نوع لنز، وضوح دید خود قبل و بعد گذاشتن لنز (عینک)، تاثیر سیستم‌های پزشکی بر چشم خود (مانند پولارایز بودن عینک یا لنز) و زیبایی کالای موردنظر را برروی چهره خود تشخیص دهد (شکل ۲)[7].
برای برخی افراد انتخاب لباس مناسب کار بسیار مشکلی است. وقتی مشتری وارد مغازه لباس فروشی می‌شود و لباسی انتخاب می‌کند و نمی‌داند که برای لباسی که انتخاب کرده است چه کفشی مناسب است، یا کدام کت را تهیه کند بهتر است؛ آینه هوشمند ابزاری جذاب و مناسب برای کمک به بیشتری برای خریدی لذت بخش است. از طریق آینه هوشمند فرد به صورت گرافیکی شبیه سازی می‌شود و از طریق پایگاه داده متصل به نرم افزار، لباس‌های مدنظر را انتخاب می‌کند و در آینه نمایش داده می‌شود. این امکان خصوصا برای خرده‌فروشی‌هایی که اجازه پرو به مشتریان را نمی‌دهند بسیار مناسب است. از این طریق مشتری هر لحظه می‌داند که چه می‌خواهد بپوشد و لباس‌های موردنظر چه قیمتی دارند.
شکل ۱-۲: آینه هوشمند گروه ایسپ برای کالای وابسته به چشم.
۱-۳-۳- RFID:
عملکردRFID وابسته به دو دستگاه تگ19 (برچسب) و کدخوان20 است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده می نمایند. تگ‌ها شامل یک میکرو چیپ متصل به آنتن هستند که قابلیت اتصال به اشیاء را دارند و با توجه به نیاز و کاربرد، در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف طراحی شده‌اند. در واقع تگ‌‌ها در این سیستم وسیله ردیابی و شناسایی هستند. کدخوان حضور تگ‌‌ها را در محیط تشخیص داده و توانایی بازیابی اطلاعات و ارسال آن‌ها را به سیستم مرکزی دارد. این فناوری، یک فناوری بی‌سیم است که اجازه انتقال اطلاعات را بدون استفاده از خط ارتباطی فیزیکی یا خط دید مستقیم نوری که در فناوری بارکد مورد استفاده قرار می‌گیرد، فراهم می‌نماید. بطور کلی فناوری RFID از برچسب یا تگ، برچسب‌خوان یا تگ‌خوان، آنتن و نرم‌افزار مدیریت اطلاعات و بانک اطلاعاتی جهت پیاده‌سازی تشکیل یافته است. الگوریتم کلی این سیستم بدین صورت است که امواج رادیویی، اطلاعات را بین ارسال‌کننده اطلاعات و دستگاه دریافت اطلاعات جابجا می‌کند. به قطعه ارسال‌کننده اطلاعات، برچسب یا تگ و به قطعه دریافت کننده اطلاعات، تگ‌خوان یا برچسب‌خوان گفته می‌شود. یک آنتن جهت انتقال سیگنالهای رادیویی بین برچسب‌خوان و برچسب استفاده می‌شود که هم برای برچسب و هم برای برچسب‌خوان بکار می‌رود. نرم‌افزار مدیریت اطلاعات نیز به منظور پردازش داده‌های جمع‌آوری شده وجود دارد. این نرم‌افزار خاص که معمولاً بر روی یک سرور محلی نصب می‌شود، این امکان را می‌دهد تا داده‌های رد و بدل شده با برچسب‌خوان جمع‌آوری شده و مورد پردازش قرار گیرند و در صورت نیاز در بانک اطلاعاتی ذخیره و بازیابی شوند[8].
از کاربردهای RFID می‌توان به استفاده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال-مارت اشاره کرد. در این فروشگاه‌ها هر کالا تگ مخصوص خود را دارد و هر مشتری می‌تواند از طریق یک دستگاه پرتابل ِ مجهز به تک‌خوان هر کالا را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به آن را از طریق پایگاه دادها متصل به فروشگاه بخواند. به خاطر هزینه کمتر و کاربدر بیشتر این فناوری به نظر می‌رسد استفاده‌ی گسترده‌ای از آن در صنعت خرده فروشی خواهد شد[9].
۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق:
با جستجو در اینترنت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و همچنین مرکز اسناد ایران هیچ‌گونه پیشینه داخلی برای معرفی فناوری‌های جدید و پذیرش آن توسط کارمندان در سطح خرده فروشی یافت نشد. بنابراین با توجه به اشاعه این فناوری، معرفی، شناخت و همچنین میزان سطح پذیرش آن بحث جدید در رفتار مصرف‌کننده می‌باشد.
۱-۵- پیشینه‌ی تحقیق
با جستجو در منابع برای تحقیق‌های مشابه پیشین، تحقیقی برای پذیرش فناوری RFID در کره‌جنوبی و تحقیقاتی برای پذیرش فناوری RFID در سطح مصرف‌کنندگان انجام شده است که خلاصه‌ای از تحقیقات پیشین در راستای پذیرش فناوری RFID به صورت زیر ارائه می‌گردد:
۱- لی21 در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان تحقیق اکتشافی برای پذیرش فناوری RFID با تمرکز بر کارمندان کره در سال ،۲۰۰۹ مدل پذیرش فناوری را با متغیر اطمینان امنیت22، دانش کارکنان23، تاثیر همکار24 و ارائه خدمات25 بیان کرد که نتایج تحقیقات به صورت خلاصه به شرح زیر است:
اطمینان از امنیت استفاده از فناوری تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی و سهولت استفاده از آن دارد.
دانش کارکنان تاثیر مثبت بر درک سهولت استفاده از فناوری دارد.
تاثیر همکاران تاثیر مثبت بر ادراک از سودمندی فناوری دارد.
ارائه خدمات تاثیر مثبت بر ادراک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دارد[10].
۲- کاو، سان و چو26 در سال ۲۰۰۸ مقاله‌ای که با عنوان توسعه مدل پذیرش فناوری RFID به جای بارکد در کره جنوبی که در سال ۲۰۰۸ به چاپ رساندند، ، مدل پذیرش فناوری را با ۵ متغیر سود/زیان27، سازگاری فناوری،28 پاسخ مشتریان29، اعتماد به استفاده از فناوری30 و پذیرش رسیک31 بیان کردند. نتایج تحقیقات بدین شرح است که:
سود/زیان مورد انتظار، سازگاری فناوری و رضایت مشتریان تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سودمندی آن دارند.
سازگاری فناوری و رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر پذیرش RFID به جای بارکد و درک سهولت استفاده از آن دارند.
هرچه سازگاری فناوری و اعتماد استفاده از آن پایین بیاید، ریسک استفاده از آن نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه تاثیر منفی بر پذیرش آن توسط مصرف‌کنندگان دارد[11].
۳- مولر32 و همکاران در سال ۲۰۰۹ مقاله‌ای با عنوان پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان در یکی از بخش‌های خرده فروشی دستگاه‌های الکترونیکی کشور آلمان در سال 2009 ، به بررسی متغیرهای امنیت در استفاده از فناوری33، حریم خصوصی درک شده در فناوری34، سودمندی در استفاده از فناوری35، سهولت استفاده36، گرایش‌های سیاسی37 و سازگاری با فناوری در پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان پرداختند. خروجی تحقیق ایشان بدین شرح است که:
متغیر درک سودمندی از فناوری بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان و قصد استفاده ایشان از فناوری بسیار موثر است.
سازگاری با فناوری جدید، حفظ حریم خصوصی افراد در استفاده از فناوری و درک سهولت استفاده از فناوری تاثیر مثبت در فناوری می‌گذارند.
گرایش‌های سیاسی مصرف‌کنندگان در کشور آلمان تاثیرهای مثبت و منفی بر پذیرش فناوری می گذارد بدین صورت که مصرف‌کنندگان طرفدار احزاب سیاسی راست، برخلاف مصرف‌کنندگان طرفدار حزب چپ، به فناوری بی‌اعتماد بوده و در نتیجه میل استفاده از فناوری در این گروه کم است.
امنیت درک شده از فناوری تاثیر منفی بر پذیرش فناوری توسط مصرف‌کنندگان می‌گذارد[12].
۴- تحقیق اکتشافی نیز توسط حسین و پریبوتاک38 در عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID در سال ۲۰۰۹ انجام و بر روی مردم آمریکای شمالی با استفاده از مدل TAM سفارش‌سازی39 شده است. این مدل دارای پنج متغیر آسودگی در مصرف فناوری40، فرهنگ41، حفظ حریم خصوصی42، مراتب قانونی43 و امنیت44 است. نتایج به‌دست آمده از تحقیق به شرح زیر می‌باشد:
هرچه آسودگی و راحتی در مصرف فناوری بیشتر باشد، احتمال پذیرش آن بالاتر می‌رود.
عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
حریم خصوصی افراد و مقررات استفاده از فناوری تاثیر زیادی بر روی قصد استفاده از فناوری نمی‌گذارند[13].
۵- رواسان و سورکالی در سال ۱۳۹۰ با تحقیقی به عنوان مطالعه پذیرش فناوری RFID توسط مصرف کنندگان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران) به نتایج زیر رسیده‌اند:
سهولت درک استفاده از فناوری نقش مهمی در قصد استفاده از مصرف کنندگان از فناوری دارد.
عوامل فرهنگی تاثیر زیادی بر پذیرش فناوری توسط مصرف کنندگان می‌گذارد.
در این تحقیق از حریم خصوصی و تمایل به ارائه اطلاعات شخصی به عنوان دو عامل بسیار مهم در پذیرش فناوری اشاره شده است[14].
۶- گلروم45 در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۷ در کشور هلند عوامل تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر پذیرش فناوری را بررسی کرد. در مدل ایشان ۵ متغیر مستقل جنسیت، ارتباط شغلی، قابلیت مشاهده‌ی نتایج، نگرانی در استفاده از فناوری و تجربه مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق نیز از متغیرهای گفته شده و متغیر فرهنگ استفاده شده است که نتایج متفاوتی را منجر شده است. ایشان در این مدل به نتایج زیر دست یافتند:
قابلیت مشاهده‌ی نتایج، جنسیت و تجربه بر درک سهولت استفاده از فناوری تاثیر مثبت می‌گذارند.
قابلیت شرح نتایج بر درک سودمندی از فناوری تاثیرگذار است.
درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری دو عامل اساسی در رضایت و پذیرش فناوری می‌باشد.
زنان درک بالاتری از سهولت استفاده از فناوری دارند.
مردان درک بالاتری در سودمندی استفاده از فناوری دارند.
رضایت استفاده از فناوری در قصد استفاده از فناوری تاثیر گذار است[15].
۱-۶- توجیه ضرورت انجام طرح :
با توجه به افزایش رقابت در بازار امروز و رشد تکنولوژی، به‌کارگیری و استفاده صحیح از فناوری در روش‌های کسب‌ و ‌کار در مقابل روش‌های سنتی برای هر کسب و کاری برای بقا و حضور در بازار ضروری به نظر می‌رسد و با توجه به اشاعه فناوری RFID در محصولات و مراکز خرید نیاز به بررسی پذیرش آن به شدت احساس می‌شود.
پیشبینی می‌شود که نتایج احتمالی به دست آمده تفاوت زیادی با تحقیقات قبلی خواهد داشت. زیرا حضور این فناوری در کشور بسیار جدید است و زیرساخت‌های آن به طور مناسب شکل نگرفته است. بنابراین ضرورت دارد که آزمون مناسب برای به دست آوردن این نتایج مورد استفاده قرار بگیرد.
۱-۷- هدف از اجراء
۱-۷-۱- هدف اصلی
هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل این مسئله است که فناوری نوین و تکنولوژی جدید چه مزایای برای یک خرده‌فروشی دارد و ایجاد زیرساخت یک فناوری جدید (RFID) تا چه اندازه مورد قبول کارمندان یک کسب ‌وکار است و چه عواملی بر پذیرش این فناوری در سازمان‌ها به‌خصوص خرده فروشی‌ها تاثیرگذار است. به طور خاص منظر‌های ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: سودمند بودن فناوری و امتیازات جدید برای خرده فروشان (مانند بالا بردن احتمال کسب اطلاعات از محصولات و رفتار مصرف کننده، تسهیل در بهبود روند فروش؛ و تاثیر بر رفتار خرید مصرف کننده.)؛ عوامل موثر بر پذیرش فناوری توسط کارمندان خرده فروشی‌ها و سازمان‌ها. لذا سوال اصلی تحقیق پس از معرفی فناوری (RFID) به تحلیل این مسئله می‌پردازد که: کدام یک از ویژگی‌های کارمندان بر پذیرش فناوری RFID تاثیرگذار است؟
۱-۷-۲- اهداف فرعی
بررسی تاثیر فناوری در خرده فروشی‌ها
بررسی تاثیر فناوری بر جذابیت پایانه فروش
RFID چیست؟
مزایا و معایب استفاده از RFID چیست؟
بررسی سازگاری با فناوری جدید در سطح پذیرش آن
بررسی ارتباط شغلی کارکنان بر سطح پذیرش فناوری RFID
بررسی نتایج به دست آمده از فناوری توسط کارمندان بر سطح پذیرش فناوری RFID
بررسی تجربه کارکنان در استفاده از فناوری RFID بر سطح پذیرش آن
بررسی قابل اطمینان بودن و امنیت استفاده از فناوری RFID
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری RFID در سطح خرده فروشی‌ها
بررسی تاثیر جنسیت بر پذیرش فناوری RFID
۱-۸- فرضیات مساله:
فناوری باعث تسریع روند در زنجیره تامین کالا می‌شود.
فناوری بر رفتار خرید مشتریان تاثیرگذار است.
فناوری نوین باعث جذابیت در نقطه پایان فروش می‌شود.
درک لزوم استفاده از فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
درک سودمندی فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
ارتباط شغلی کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
جنسیت کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
تجربه کاری کارمندان بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
سازگاری با فناوری جدید بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
نتایج قابل مشاهده از استفاده فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
فرهنگ استفاده از فناوری بر پذیرش فناوری تاثیرگذار است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید