1)پیشگیری کیفری. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .28
2) پیشگیری غیرکیفری یا کنشی. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
الف) پیشگیری عام و خاص غیرکیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ب) پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .30
ج) پیشگیری بر مبنای سن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .31
د) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .31
گفتار پنجم) پیشگیری اجتماعی . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 32
بند اول)پیشگیری رشدمدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .35
بند دوم) پیشگیری جامعهمدار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
گفتار ششم): پیشگیری وضعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . 39
بند اول: مفهوم پیشگیری وضعی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 39
بند دوم: نقش فرصت (موقعیت) در ارتکاب جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
گفتار هفتم : جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .44
بند اول: تعریف جرم‌انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
بند دوم: مراحل جرمانگاری در روش پالایش (filtering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
بند سوم: جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
فصل دوم: پیشگیری کیفری از جرائم و تخلفات رانندگی
مبحث اول: جرم انگاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54
گفتار اول: عنصر قانونی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
گفتار دوم: عنصر مادی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
انواع اعمال مادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
1. رفتار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2- حالت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
گفتار سوم: رکن روانی جرم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .58
مبحث دوم: مسئولیت کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

بند اول :عقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .60
بند دوم: بلوغ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .61
بند سوم:اختیار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
مبحث سوم: مجازات. . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 62
بند اول:خصوصیات و اهداف مجازاتها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .62
اهداف مجازاتها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 الف – هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 65
 ب – هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 66
مبحث چهارم:جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . 68
گفتار اول: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 68
گفتار دوم : سایر جرائم ناشی از تخلفات رانندگی . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 71
مبحث پنجم : انواع مجازات ها بر اساس درجه آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . 72
الف : مجازات اصلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .72
ب: مجازات تبعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ج : مجازات تکمیلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
مبحث ششم: ماهیت کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 73
گفتار اول: مفهوم کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
گفتار دوم: تأثیر کیفر محرومیت از رانندگی بر پیشگیری از جرائم رانندگی . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .77
مبحث هفتم: ساز و کارهای نیل به بازدارندگی در سیاست کیفری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 82
گفتار اول : رویکردکیفری قانون جدید رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .84
گفتار دوم : بازدارندگی عمومی و فردی درقوانین رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
گفتار سوم: بررسی سازوکار قطعیت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 85
بند اول)مرحله اول : قبل از ارتکاب تخلف( قطعیت در کشف تخلف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
بند دوم) مرحله دوم: بعد از ارتکاب تخلف(قطعیت در اعمال مجازات ها) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 86
گفتار چهارم: بررسی سازوکار سرعت مجازاتها در قانون جدید. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .88
گفتار پنجم: بررسی سازوکارشدت مجازاتها در قانون جدید. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .89
وضع، اصلاح و انطباق قوانین موجود با مقتضیات فعلی. . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
اجرا دقیق و صحیح قوانین از طرف مراجع ذیربط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .94
گفتار ششم: آیین دادرسی کیفری و قواعد رسیدگی به تخلفات. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 95
فصل سوم: پیشگیری غیرکیفری از جرائم و تخلفات رانندگی
مبحث اول: پیشگیری اجتماعی از بروز جرائم و تخلفات راهنمایی و رانندگی. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .96
گفتار اول) آموزش. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
گفتار دوم) جایگاه و کارکرد مقررات حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی. . . . . . . . . . . . . . . . 100
مبحث دوم : حوزه پیشگیری وضعی از جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .103
گفتار اول: کاهش نقش عوامل محیطی در وقوع جرائم و تخلفات رانندگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
بند اول : اصلاح معابر و ایمنی راهها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 104
1)بررسی وضعیت فنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
1 ـ1 نقص در طراحی ساختمان راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .104
1 ـ2 نقص علائم و تجهیزات ایمنی راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .105
2) شرایط خاص محیط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
1-2 لغزنده بودن سطح راه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
2-2 وضعیت تابش نور . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
بند دوم: ارتقاء ایمنی و خودداری از استفاده از وسایل نقلیه معیوب . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .106
گفتار دوم :بررسی مصادیق پیشگیرانه وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات: . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .109
بند اول:استفاده از تکنولوژی و فنآوری جدید علمی(نظارت) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 109
بند دوم: استفاده از علوم و تکنولوژی جدید در تولید خودرو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .111
بند سوم: لزوم معاینه فنی خودرو ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
بند چهارم: اصلاحات هندسی راهها و نصب علائم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .114
بند پنجم: کنترل سلامت رانندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .116
بند ششم: حراست و حمل و نقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .117
بند هفتم: سایرتدابیر پیشگیرانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 117
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
پیشنهادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .124
منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .127

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
کلیات تحقیق