2-2-2 ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس12
3-2 ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک13
1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری14
1-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهان14
2-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق در ایران14
2-3-2 ) ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری15
ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به قرار زیر می باشند:15
3-3-2 ) مزایای صندوق های سرمایه گذاری16
1-3-3-2 ) مدیریت حرفه ای16
2-3-3-2 ) تنوع بخشی و کاهش ریسک16
3-3-3-2 ) نقد شوندگی16
4-3-3-2 ) صرفه جویی در مقیاس17
5-3-3-2 ) سهولت و آسانی17
4-3-2 ) معایب صندوق های سرمایه گذاری17
1-4-3-2 ) رقیق شدن سرمایه17
2-4-3-2 ) هزینه های مختلف17
3-4-3-2 ) مدیریت حرفه ای18
4-4-3-2 ) عدم امکان بازخرید واحدها سرمایه گذاری در ساعات اداری18
5-3-2 ) ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک18
1-5-3-2 ) مجمع صندوق18
2-5-3-2 ) مدیر صندوق18
3-5-3-2 ) متولی صندوق19
4-5-3-2 ) ضامن صندوق19
5-5-3-2 ) حسابرس صندوق19
6-5-3-2 ) کارگزار صندوق19
6-3-2 ) مدیر سرمایه گذاری صندوق19
4-2 ) ارزش خالص دارایی ها (NAV )20
NAV ( 2-4-1 صدور20
NAV ( 2-4-2 ابطال21
NAV ( 2-4-3 آماری21
5-2 ) بازده21
1-5-2 ) بازده صندوق22
6-2 ) ریسک22
1-6-2 ) ریسک صندوق23
7-2 ) خبرگی24
8-2 ) ارزیابی عملکرد صندوق24
9-2 ) گواهینامه بورس24
1-9-2 ) مزایای دریافت گواهینامه های حرفه ای بورس25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

10-2 ) پیشینه پژوهش26
1-10-2 ) تحقیقات خارجی26
2-10-2 ) تحقیقات داخلی29
11-2 ) خلاصه فصل دوم32
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3 ) مقدمه30
2-3 ) روش تحقیق30
3-3 ) جامعه آماری تحقیق31
4-3 ) نمونه گیری31
5-3 ) ابزارها و روشهای گردآوری دادهها34
6-3 ) فرضیه34
7-3 ) متغیرهای تحقیق35
1-7-3 ) متغیرهای مستقل36
1-1-7-3 ) سطح تحصیلات36
2-1-7-3 ) رشته تحصیلی36
3-1-7-3 ) میزان تجربه کاری36
4-1-7-3 ) گواهینامه های بورس37
2-7-3 ) متغیرهای وابسته37
1-2-7-3 ) بازده37
1-1-2-7-3 ) بازده هر فصل37
2-2-7-3 ) ریسک38
1-2-2-7-3) انحراف معیار38
3-2-7-3 ) نسبت شارپ39
8-3 ) تحقیق همبستگی40
1-8-3 ) تحقیقات همبستگى مثبت41
2-8-3 ) تحقیقات همبستگى منفى41
9-3 ) ضریب همبستگی پیرسون42
11-3 ) آزمون کلموگوروف – اسمیرانف43
12-3 ) خلاصه فصل سوم45
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
1-4 ) مقدمه47

2-4 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق47
نمودار (8-4) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری56
3-4 ) نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف57
4-4 ) تحلیل اطلاعات ( آمار تحلیلی)58
5-4 ) نتیجه آزمون فرضیه59
6-4 ) خلاصه فصل چهارم85
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
1-5 ) مقدمه86
2-5 ) جمع بندی و خلاصه تحقیق86
3-5 ) نتایج تحقیق87
4-5 ) موانع و محدودیتهای تحقیق93
5-5)پیشنهادات مبتنی بر پژوهش93
6-5 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی94
7-5 ) خلاصه فصل پنجم95
فهرست جداول و نمودارها
عنوانصفحه
جدول (1-3) فهرست صندوقهای سرمایه گذاری32
جدول (2-3) متغیر های تحقیق40
جدول (1-4) آمار توصیفی گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه مدیران سرمایه گذاری48
جدول (2-4) آمار توصیفی گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه مدیران سرمایه گذاری48
جدول (3-4) آمار توصیفی سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری49
جدول (4-4) آمار توصیفی مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری50
جدول (5-4) آمار توصیفی میزان تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری51
جدول (6-4) آمار توصیفی بازده صندوق های سرمایه گذاری52
جدول (7-4) آمار توصیفی ریسک صندوق های سرمایه گذاری52
جدول (8-4) آمار توصیف نسبت شارپ صندوق های سرمایه گذاری52
نمودار (1-4) وضعیت گواهینامه معامله گری اوراق مشترک مدیران سرمایه گذاری53
نمودار (2-4) وضعیت گواهینامه تحلیلگری مدیران سرمایه گذاری53
نمودار (3-4) وضعیت سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری54
نمودار (4-4) وضعیت مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری54
نمودار (5-4) وضعیت میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری55
نمودار (6-4) وضعیت بازده صندوق های سرمایه گذاری55
نمودار (8-4) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری56
جدول (9-4) نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف57
جدول (10-4) نتایج آزمون همبستگی59
جدول (11-4) نتایج آزمون همبستگی60
جدول (12-4) نتایج آزمون همبستگی61
نمودار (6-4) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری62
نمودار(7- 4) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری62
جدول (13-4) نتایج آزمون همبستگی63
جدول (14-4) نتایج آزمون همبستگی64
جدول (15-4) نتایج آزمون همبستگی65
جدول (16-4) نتایج آزمون همبستگی66
نمودار (8-4) وضعیت تجربه- ریسک مدیران سرمایه گذاری67
جدول (17-4) نتایج آزمون همبستگی68
جدول (18-4) نتایج آزمون همبستگی69
جدول (19-4) نتایج آزمون همبستگی70
جدول (20-4) نتایج آزمون همبستگی71
جدول (21-4) نتایج آزمون همبستگی72
جدول (22-4) نتایج آزمون همبستگی73
جدول (23-4) نتایج آزمون همبستگی74
جدول (24-4) نتایج آزمون همبستگی75
جدول (25-4) نتایج آزمون همبستگی76
جدول (26-4) نتایج آزمون همبستگی77
جدول (27-4) نتایج آزمون همبستگی78
جدول (28-4) نتایج آزمون همبستگی79
جدول (29-4) نتایج آزمون همبستگی80
فصل اول
طرح و کلیات تحقیق
1-1 ) مقدمه
یکی از راه های موثر و با اهمیت برای توسعه کشور سرمایه گذاری کارا در فرصت های سرمایه گذاری و جمع آوری وجوه سرگردان و مازاد خانواده ها در فعالیت های تولیدی و مولد کشور می باشد. وجود تنوع در ابزارهای مالی از جمله عوامل موثر در ایجاد انگیزه برای مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای متشکل سرمایه است، از همین رو است که ابداعات و نوآوری های بسیاری در چند دهه گذشته در این بازارها صورت گرفته است ثبات‌ بخشی و توسعه بازارهای مالی نیازمند به‌کارگیری ابزارها و نهادهای مالی نوین است. نهادهایی که نقش واسطه مالی را در بازار سرمایه ایفا می کنند از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار می باشند؛ زیرا بسیاری از سرمایه گذاران و مردم از بازار سرمایه و نحوه سرمایه گذاری در آن اطلاعات چندانی ندارند، در اینجاست که وجود یک نهاد واسطه که سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری غیرمستقیم تبدیل می کند حائز اهمیت می باشد.
اشتراک یا ادغام مجموعه‌ای از ثروت و بهره برداری از منافع مشترک آن، روش مطلوب برای برخی از سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران مبتدی و تازه وارد است. با استفاده از یک کاسه کردن و مدیریت تخصصی دارایی‌ها، کارآیی پورتفولیوها و بازدهی آن می‌تواند افزایش یابد.
از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران و کسب سود ابداع شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است(پورزمانی، روحی و صفدری، 1389). سرمایه‌گذارانی که آشنایی کافی با فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار ندارند و از ریسک‌های آن مطلع نیستند و یا زمان لازم برای پیگیری سرمایه‌گذاری خود ندارند، می‌توانند با مشارکت در این صندوق‌ها از مزایای آن نظیر: مدیریت حرفه‌ای وجوه، قانونمند بودن، ریسک اندک به‌دلیل تنوع‌بخشی، قابلیت نقدشوندگی بالا و نیز نظارت مناسب و در نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.
2-1 ) بیان مساله
هم اکنون، در کشورهای توسعه یافته، صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب میشوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. این صندوق ها با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم، افزایش تولید، رشد اقتصاد و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند. (روشنگرزاده و احمدی، 1390).
صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان ( شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر ) بر عهده دارند (سعیدی و مقدسیان، 1389). در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و اولین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت در سال 1386 تاسیس شد و صندوقهای سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به عنوان یک واسطه مالی وجوه مردم و سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و سبد اوراق بهادار تشکیل می دهد و بدین شکل مکان امنی را برای سرمایه گذاران نا آشنا با بازار سرمایه ایجاد میکند(محمد ویمتاژ، 1391). صندوق های سرمایه گذاری با دارا بودن نیروی متخصص به مدیریت دارائی های موجود می پردازد. عمده عملکرد صندوق سرمایه گذاری به عملکرد اوراق بهادار و دارائی های موجود در سبدی که مدیران صندوق در آن سرمایه گذاری کرده است، بستگی دارد؛ از این جهت است که این صندوق ها معمولا مدیرانی کارآزموده و ماهر در بازار سرمایه دارند که تنوع‌بخشی صحیح سبد اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران خود انجام می‌دهند.
یکی از راه های جذب سرمایه گذاران و کمک به اقتصاد بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد تصمیمات مدیران و دیگر کادر عملیاتی صندوق اثر مستقیم بر روی عملکرد آن می گذارد مدیران با انتخاب درست و به موقع در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق دارائی موجبات کسب بازده مناسب را فراهم می نمایند(چیوالیر، الیسون1، 1999). سوالی که در ذهن تداعی می شود این است که، آیا خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها (خبرگی در این تحقیق منظور میزان تحصیلات ،رشته تحصیلی، مدارک بورسی و نیز تجربه می باشد) از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 91 با عملکرد صندوق رابطه دارد؟ اگر مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری موفق به اخذ گواهینامه های تحلیلگری و معامله گری ابزار مشتقه شده باشند بازده و ریسک صندوق و در نهایت عملکرد صندوق تغییری خواهد کرد؟ و آیا تحصیلات و تجربه مدیران سرمایه گذاری مشغول به کار در صندوق ها با ریسک، بازده و عملکرد صندوق ها رابطه دارد؟
3-1 ) اهمیت و ضرورت موضوع
برای توسعه کشور و کاهش مشکلات اقتصادی باید منابع و سرمایه های کشور به سمت فعالیت های تولیدی و مولد سوق داده شوند. سرمایه گذاری موثر و کارا یکی از عوامل توسعه و پیشرفت پایدار در کشور است و به همین دلیل است که باید وجوه مازاد در دست مردم و سرمایه های سرگردان موجود در دست خانواده ها به سمت سرمایه گذاری هدایت گردند(حسین صالحی، 1391). سرمایه گذاری یا در دارائی های فیزیکی و یا در دارائی های مالی نظیر اوراق بهادار صورت می پذیرد در ایران سرمایه گذاری در دارائی های مالی خود به دو روش انجام می گیرد یک روش، سرمایه گذاری مستقیم می باشد که فرد خود مستقیم به خرید و فروش اوراق می پردازد و روش دیگر آن، روش غیر مستقیم می باشد در این روش افرادی که خود تخصص و یا زمان کافی برای بررسی اوراق بهادار و تغییرات بازار را ندارند با کمک گرفتن از یک واسطه به سرمایه گذاری در بازار سرمایه می پردازند. در سال‌های اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است و این واسطه ها متنوعند و سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در بازار سرمایه از مزایا و کارکردهی آنها مطلع شوند. در حال حاضر معروفترین واسطه مالی در بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری می باشند؛ صندوق های سرمایه گذاری یکی از کلیدی ترین ابزارهای سرمایه گذاری در بازارهای پیشرفته سرمایه دنیا هستند.
کارکردهای بازار سرمایه به عنوان بخشی از نیمرخ مالی اقتصاد ملی، علاوه بر تامین مالی و سازوکارهایی که به تضمین ایمنی و افزایش نقدینگی ابزارهای تامین مالی می‌انجامد در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مدیریت خطر و به کارگیری ابزارهایی برای کاهش خطر نوسان‌های قیمتی، احتمال بازده منفی و بی‌اطمینانی بازار را نیز دربرمی‌گیرد. هدف اصلی بازارهی مالی تقابل میان دو گروه دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه است بدین منظور و برای افزایش این تقابل یکی از راه های که وجود دارد استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد. کارکرد این صندوق ها بدین صورت است که آن ها با جذب سرمایه های خرد افراد به تشکیل سبد دارایی اقدام می کنند و از این راه منافع متعددی را متوجه سرمایه گذاران و کشور می کنند.
صندوق سرمایه گذاری مشترک شرکتی است که منابع مالی خود را از محل سرمایه گذاری تعداد زیادی سرمایه گذار تأمین کرده و آن ها را در سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول یا دیگر اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند(کردبچه و مالمیر ،1391). این صندوق‌ها در چارچوب مقررات و براساس اساس‌نامه و امیدنامه خود فعالیت خواهند کرد و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل نظارت و کنترل می‌شوند که این مسأله موجب افزایش شفافیت اطلاعات می‌گردد. در حال حاضر در بازار سرمایه ایران تعداد زیادی از این صندوق ها مشغول فعالیت هستند.
متوسط خریداران سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افراد معمولی جامعه هستند که فرصتی برای مطالعه و چگونگی انجام سرمایه‌گذاری در بازارها را ندارند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند به تجارب و تخصص مدیران این صندوق‌ها تکیه کنند.
با عنایت به نقش بی بدیل صندوق های سرمایه گذاری در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، بررسی این واسطه های مالی می تواند، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران قرار دهد تا با استفاده از نتایج این تحقیقات بتوان در بهبود عملکرد صندوق ها گامی برداشت و در نتیجه موجبات استقبال بیشتر سرمایه گذاران به صندوق ها را فراهم گرداند، که این خود سبب رونق اقتصاد و تولید کشور خواهد شد. با توجه به حضور بسیار کوتاه صندوق های سرمایه گذاری در کشور و مطالعات اندک در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتر الزامی می نماید زیرا بسیاری از جنبه های این صندوق ها هنوز ناشناخته مانده و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
در این تحقیق ما به بررسی اثر تحصیلات، گواهینامه های اعطایی از سازمان بورس و تجربه مدیران سرمایه گذاری بر روی بازده، ریسک و عملکرد صندوق ها خواهیم پرداخت نتیجه این تحقیق می تواند هم برای مدیران صندوق ها برای به کارگیری افراد حرفهای تر، هم برای سازمان بورس و اوراق بهادار برای برقراری قوانین در این زمینه و هم برای سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق کارا مفید باشد. شاید با انجام این کار بتوان بازده پایینی را که تعدادی از صندوق ها درچند سال اخیر کسب کرده اند که برای تعداد زیادی از آن ها پایین تر از بازده شاخص کل می باشد را بهبود بخشد.
4-1 ) فرضیات و سوالات تحقیق
1-4-1 ) پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی
آیا بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
پرسش های فرعی
آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و ریسک پذیری صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و بازده صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین رشته تحصیلی مدیران سرمایه گذاری و ریسک صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
آیا بین گواهینامه های بورس مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها ارتباط معنادار وجود دارد؟
2-4-1 ) فرضیه های تحقیق
بین گواهینامههای مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و ریسکپذیری صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و بازده صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین گواهینامههای بورس مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین سطح تحصیلات مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین رشته تحصیلی مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
بین میزان تجربه مدیران سرمایهگذاری و عملکرد صندوقها ارتباط معنادار وجود دارد.
5-1 ) اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق ها با بازده، ریسک و عملکرد آن ها می باشد ما به دنبال پیدا کردن این موضوع هستیم که آیا میزان تحصیلات، مدرک تحصیلی، تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری بر میزان ریسک پذیری و بازده صندوق تاثیر می گذارد؟ و این ویژگی های مدیر با عملکرد صندوق رابطه معناداری دارد؟ آیا مدیریت حرفه ای با به کارگیری افراد با تجربه تر و نیز با تحصیلات بالا تر بدست می آید؟ و آیا می توان با به کارگیری افراد با تحصیلات بالا و در رشته های مرتبط با حوزه کاری صندوق ها بازده آن ها را بهبود بخشید؟ آیا می توان ریسک پذیری صندوق ها را با میزان تحصیلات و تجربه نیروی کار آن ها مرتبط دانست؟ و در نهایت گواهینامه های بورس با عملکرد، بازده و ریسک صندوق ها رابطه دارد؟ با ذکر این نکته که هدف علمی این تحقیق غنا بخشیدن به ادبیات صندوق های سرمایه گذاری مشترک می باشد.
6-1 ) روش کلی تحقیق
این تحقیق در پی کشف و توصیف رابطه میان خبرگی مدیران سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد صندوق میباشد تحقیقات را از جنبههای مختلفی مانند: هدف، روش و غیره طبقه بندی میکنند که تحقیق حاضر از حیث هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد، لازم به توضیح است تحقیق کاربردی تحقیقی است که اصول و قواعدی که در تحقیقات پایه تدوین میگردند را برای حل مسائل واقعی و عملی بکار میگیرد. هدف این نوع تحقیق توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و بهبود ابزارها، روشها، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی میباشد. در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری ها و همچنین برنامه‌ریزی ها استفاده می‌شود.
همچنین این پژوهش را از حیث روش تحقیق میتوان از جمله تحقیقات همبستگی به شمار آورد، تحقیق همبستگی تحقیقی است که به تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق میپردازد.
7-1 ) قلمرو مکانی جامعه تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق حاضر بازار سرمایه ایران می باشد. در این تحقیق به دلیل کم بودن تعداد صندوق ها از نمونه گیری پرهیز شده و تمام صندوق های فعال در بازار سرمایه کشور که دو شرط زیر را دارا می باشند، مورد بررسی قرار می دهیم:
قبل از سال 1389 شروع به فعالیت کرده باشند و تا پایان سال 1391 فعالیت آنها ادامه داشته باشد.
این صندوق ها از نوع سرمایه گذاری مشترک در سهام یا مختلط باشند(این شرط برای یکسان سازی شرایط ریسک صندوق ها میباشد).
8-1 ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
در این تحقیق برای بدست آوردن اطلاعات از چندین روش استفاده شده است:
مطالعات کتابخانه ای که با مراجعه به کتابخانه و سایت ها برای جمع آوری اطلاعات از چارچوب و ادبیات تحقیق استفاده شد.
روش های میدانی که با مصاحبه حضوری و تلفنی برای بدست آوردن اطلاعات نیروی کار هر صندوق استفاده شد. سایر اطلاعات که از سایت شرکت بورس، سایت فیپ ایران، سایت اختصاصی هر صندوق و … بدست آمده است.
9-1 ) کلید واژه ها
خبرگی: معیار خبرگی دانش تخصصی و تجربه کاری در حوزه کاری خاص می باشد. خبرگی را می توان، به تخصص و مهارت اکتسابی تعبیر کرد که از راه تحصیل و تجربه حاصل می گردد. در این تحقیق خبرگی بر مبنای مدارک تحصیلی، گواهینامه های اعطایی سازمان بورس و اوراق بهادار و تجربه کاری مرتبط، بیان می گردد.
بازده: به منفعت و سودی که از یک سرمایه گذاری حاصل می شود، بازده می گویند. مردم زمانی به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کنند که در مقابل خودداری از مصرفشان در زمان حال، پاداشی در زمان آینده دریافت کنند در غیر این صورت، آن ها مصرف در زمان حال را به آینده ترجیح می دهند به این علت که مصرف حال برای آنها مطلوبیت بیشتری دارد، در واقع آنچه موجب می گردد که افراد از مصرف فعلی خود صرفه نظر کنند و به سرمایه گذاری روی آورند، بازده یا پاداش سرمایه گذاری و سودی که بابت تاخیر در مصرفشان دریافت می کنند، می باشد(تهرانی، 1391).
ریسک: در عرف ریسک عدم اطمینانی می باشد که از نتیجه یک رویداد داریم و خطری که این عدم اطمینان ما را تهدید می کند. میزان ریسک با افزایش عدم اطمینان افزایش می یابد و هرچه اطمینان ما از نتایج آینده بیشتر باشد، ریسک کمتر خواهد بود(رراعی و سعیدی، 1388).
عملکرد شارپ: یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شاخص شارپ می باشد، پرفسور شارپ زمانی که در حال ارزیابی عملکرد 34 صندوق سرمایهگذاری مشترک بود، به آن دست یافت، این شاخص نشان دهنده مقدار بازده مازادی است که صندوق در ازای پذیرش ریسک نسبت به دارائی بدون ریسک کسب کرده است. هر مقدارشاخص عدد بزرگتری را نشان دهد مطلوب تر است؛ زیرا نشان می دهد، بازده بیشتری نسبت به هر واحد ریسک بدست آمده است (شارپ2، 1964).
صندوق سرمایه گذاری: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکی از بزرگترین ابداعات در بازارهای مالی می باشد. این صندوق یکی از نهادهای واسطه مالی است که وجوهی را که از فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به سرمایه گذران دریافت می کند، با توجه به هدف و امیدنامهی صندوق در ترکیب متنوعی از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایه گذاری می کند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت آورده خود، مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

10-1 ) خلاصه فصل اول
برای توسعه بازار سرمایه و تشویق مردم برای حضور در این بازار نسبت به ایجاد ابزارهای نوین و متنوع از جمله، صندوق سرمایه گذاری مشترک اقدام گردیده است. صندوق سرمایه گذاری با جمع آوری وجوه مردم، امکان سرمایه گذاری غیر مستقیم را در بازار سرمایه فراهم می کند. کمک به بهبود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با جلب اعتماد سرمایه گذاران برای روی آوردن به آن ها موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می گرداند. در این فصل به بیان کلیاتی از تحقیق و دلایل و ضرورت انجام پژوهش پرداختیم.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 ) مقدمه
صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزاری برای سرمایه گذاران بدون تخصص می باشند تا فرصتی را برای آنها ایجاد کنند، تا با مدیریت حرفه ای وجوه آنها و کنترل ریسک بهترین بازده ممکن را کسب نمایند. سازوکار صندوق طوری طراحی شده که افراد با سرمایه های خرد نیز امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی را داشته باشند(سرس3،2001). صندوق ها با جمع آوری نقدینگی سرکردان مردم، آنها را در فعالیت های مولد سرمایه گذاری می کنند و زمینه رشد و شکوفایی پایدار اقتصاد را فراهم می نمایند(جنسن4، 1968).
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، یکی از انواع واسطه های مالی هستند که از طریق فروش پیوسته واحدهای سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را جمع آوری و آنها را در ترکیب متنوعی از انواع اوراق بهادار به طور حرفه ای و با توجه به هدف صندوق، سرمایه گذاری می کنند(چاوشی و صابر، 92). مدیران سرمایه گذاری صندوق ها برای بهبود عملکرد آن ها باید از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشند، آنها باید افراد حرفه ای در بازار سرمایه باشند تا صندوق های سرمایه گذاری به عملکرد دلخواه و سرمایه گذاران در صندوق ها نیز به حداکثر سود سرمایه گذاریشان دست یابند.
صندوق های سرمایه گذاری به شخص سرمایه گذار فرصتی می دهد تا سرمایه گذاری را متنوع سازد و مدیریت حرفه ای پول را با حداقل مقادیر سرمایه گذاری قابل توان فراهم نماید. صندوق سرمایه گذاری مکان امنی است که پول سرمایه گذاران را به منظور خرید سهام، اوراق قرضه یا دیگر اوراق بهادار برای ایجاد پرتفوی جذب می نماید، در نتیجه سرمایه گذاران می توانند مالک یک مجموعه از یک سبد سهام که شامل مقادیر بیشتری از سهام و اوراق قرضه که آنها می توانستند به طور فردی تأمین مالی نمایند، می شوند (کریشنامورتی و ویشوانف5، 2009).
2-2 ) سرمایه گذاری
رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی، توجه همه جانبه به سرمایه گذاری را نیازمند است. بدون سرمایه گذاری درست و ایجاد شرایط مناسب آن، نمی توان شکوفایی اقتصادی پایدار را انتظار داشت.
سرمایه گذاری را در دید کلی می توان عدم بهره برداری از منافع در زمان حال به منظور بهره بردن از آن ها در زمان آینده، با این امید که منافع آینده بیشتر از منافع حال باشند، تعریف نمود. در واقع ما از مصرف فعلی به این امید که در آینده مصرف بیشتری داشته باشیم، صرفه نظر می کنیم، صندوق های بازنشستگی نمونه ای از سرمایه گذاری افراد می باشند، در صندوق های سرمایه گذاری افراد هر ماه مقداری از حقوق خود را سرمایه گذاری می کنند تا در آینده از منافع حاصل این سرمایه گذاری بهرهمند گردند، در واقع آنها به امید کسب ارزش بیشتر در زمان آینده از سود فعلی خود صرفه نظر می کنند.
دو عاملی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه شود، زمان و ریسک می باشند؛ زیرا در سرمایه گذاری ما مصرف قطعی در زمان حال را با مصرف در زمان آینده که با عدم اطمینان همراه می باشد، تعویض می کنیم. بنابراین در سرمایه گذاری همواره این ریسک وجود دارد که منابع آینده برای ما تحقق پیدا نکند (شارپ، الکساندر و بیلی، 1995).
1-2-2 ) روش های سرمایه گذاری در بورس
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به دو روش انجام می گیرد، سرمایه گذاران بسته به فرصت و تخصص خود می توانند از یکی از این دو روش برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه استفاده نمایند.
1-1-2-2 )روش مستقیم
در این روش افراد خود به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار می پردازند، شرط موفقیت در این روش این است که فرد تخصص و آشنایی کافی با بازار سهام و بورس داشته باشد و البته وقت کافی نیز برای پیگیری بازار بورس را دارا باشد؛ در غیر این صورت خرید و فروش از این طریق ریسک بالایی برای سرمایه گذار خواهد داشت، به ویژه در بازارهای غیرکارا که اطلاعات به طور یکسان در اختیار همه افراد قرار نمی گیرد، این ریسک بالاتر نیز میرود؛ زیرا در بازارهای غیرکارا به دلیل وجود اطلاعات محرمانه قیمت سهام منعکس کننده تمام اطلاعات آنها نمیباشد، به همین دلیل است که افراد بدون تخصص بهتر است به صورت مستقیم به خرید و فروش اوراق در بازار سرمایه نپردازند.
2-1-2-2 )روش غیرمستقیم
در این روش سرمایه گذاری افراد با واسطه در بازارهای مالی حضور می یابند، بدین صورت که آن ها پول خود را دراختیار افراد حرفه ای و فعال در بازار سهام قرار می دهند و خود به طور مستقیم به خرید سهام نمی پردازند. واسطه های مختلفی مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری و اداره کننده های طرح های بازنشستگی و امثال اینها، سرمایه گذاری را با سرمایه های جمع آوری شده از افراد انجام می دهند، این واسطه ها با تشکیل سبد سهام متنوع و استفاده ار افراد متخصص و آشنا با بازار بورس ریسک سرمایه گذاری را بسیار کاهش می دهند تا همه افراد از فرصت سرمایه گذاری برابر برخوردار گردند. این روش سرمایه گذاری برای افرادی که تخصص کافی و یا وقت لازم برای پیگیری بازار را ندارند و به ویژه در بازارهای غیرکارا، بسیار مفید می باشد.
2-2-2 ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس
برخی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری در بورس ایران بدین شرح است:
بالا بودن ریسک سرمایه گذاری ها در ایران
پایین بودن نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار کشور
عدم برخورداری از خدمات کارشناسی مدیریت سرمایه
ریسک گریز بودن اکثر سرمایه گذاران ایرانی
عدم آشنایی اکثر صاحبان سرمایه با بورس و سرمایه گذاری در آن آن
گران بودن اطلاعات تخصصی
3-2 ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار است که با دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و تحت نظارت همین سازمان فعالیت می‌نماید.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر تعریف شده است:
“نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن، به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند”.
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکی از بزرگترین ابداعات در بازارهای مالی می باشد. صندوق سرمایه گذاری یکی از نهادهای واسطه مالی می باشد که وجوهی را که از فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به سرمایه گذران دریافت می کند، با توجه به هدف و امیدنامه صندوق در ترکیب متنوعی از ابزارهای مالی قابل معامله و اوراق بهادار مانند: اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم ها و دارائی های دیگر سرمایه گذاری می کند و صاحبان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت سهم خود، مالکان صندوق می باشند و در سود و زیان آن شریک می باشند.
فلسفه وجودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فراهم نمودن تسهیلات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران با نیازهای مختلف است. صندوقها بر پایه راهبردهای مختلف سرمایه گذاری که انتخاب می کنند، شکل های گوناگونی به خود می گیرند و طبعاً ریسک، نوسان و هزینه های سرمایه گذاری متفاوتی نیز دارند.. تقریباً تمام صندوق سرمایه گذاری مشترک، برای مدیریت صندوق، کارمزد مدیریت دریافت می کنند. همچنین تعدادی از آن ها برای توزیع سهام و دیگر خدمات ارائه شده نیز، کارمزد دریافت می کنند.
1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری
1-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهان
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سال 1822 یعنی هنگامی که ویلیام اول دستور تشکیل «شرکت سهامی‌عام کشورهای اسکاندیناوی برای تسهیل در صنعت ملی» را داد، آغاز گشت این شرکت را اولین شرکت سرمایه گذاری در جهان می دانند. رشد و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طی قرن 19 در قاره اروپا و به‌خصوص انگلستان بسیار چشمگیر بود، به‌صورتی که در سال 1868 شرکت سرمایه‌گذاری مستعمراتی واقع در لندن فعال‌ترین و بارزترین شرکت سرمایه‌گذاری در دنیا محسوب می‌شد. شکل گیری و آغاز به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری درآمریکا به بعد از جنگ جهانی اول و سال 1924 برمی گردد، با سقوط بازار سهام در1929 ، صندوق های مشترک تا چند دهه از رشد بازماندند، زیرا سهامداران خرد به بازار بی اعتماد شده بودند بعد از جنگ دوم جهانی وضعیت صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری تغییر کرد به‌گونه‌ای که توانست جایگاه مهمی در بین مؤسسات مالی و سهامداران به‌دست آورد. و صندوقهای مشترک رشدی با ثبات را آغاز کردند.
اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار پول توسط دو پیشگام به نام‌های هنری براون6 و بروک بنت7 در سال 1971 در آمریکا در شهر نیویورک در محله وال استریت8 ایجاد شد؛ ولی در اکثر سال‌های دهه‌ی مزبور به‌خاطر آن‌که نرخ‌های بازار پول بسیار پایین و نزدیک به نرخ بانک‌ها بود، که توسط بانک مرکزی امریکا کنترل می‌شد، این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران زیادی را جذب نکردند. در اواخر دهه 1970 باافزایش نرخ های بازار پول (که عمدتاً به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامه کنترل نرخ‌های بانکی، صندوق‌های مشترک جذابیت بیشتری یافتند و دارایی‌های آن‌ها افزایش یافت. امروزه کمتر کسی با کارکرد و مزایای این صندوقها آشنایی ندارد و آنها به خوبی جای خود را در میان مردم و سرمایه گذاران باز کرده اند و هر روزه نیز به تعداد آنها افزوده می گردد.
2-1-3-2 ) تاریخچه تشکیل صندوق در ایران
با وجود نیاز بازار به صندوق سرمایه گذاری مشترک و تلاش هایی که در این زمینه تا قبل از سال 1384 شده بود؛ اما به دلیل نبودن سازوکارهای قانونی مورد نیاز و قوانین مربوطه، اقدامی در جهت تشکیل این صندوق ها انجام نشده بود، خوشبختانه در این سال با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، زمینه تشکیل صندوق ها ایجاد گردید و پس از بررسی های بسیار در تیرماه 1386 اولین صندوق سرمایه گذاری با سرمایه باز به نام صندوق کارآفرین پذیره نویسی و تشکیل گردید. این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت، بدون کارمزد صدور و ابطال و دارای تضمین سود 16.5 درصد و معافیت مالیاتی است. اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام نیز در سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد، صندوق های سرمایه گذاری با شتاب هر چه بیشتر در حال رشد و توسعه در کشور هستند و تعداد آنها به بیش از صد صندوق رسیده است. صندوق های سرمایه گذاری سرمایه های بسیاری را به سمت بازار سرمایه وارد می کنند.
2-3-2 ) ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری
ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به قرار زیر می باشند:
سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک به طور مستقیم از صندوق یا کارگزار صندوق خریداری می شود و سرمایه گذار نمی تواند آن ها را در یک بازار دست دوم به سرمایه گذاران دیگر واگذار کند، قیمتی که سرمایه گذار برای هر سهم صندوق می پردازد، برابر با ارزش خالص دارایی سهام به علاوه کارمزدهایی است که در موقع خرید تعیین می شود.
سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک قابل بازخرید است، به عبارت دیگر، سهامداران می توانند سهام خود را به صندوق یا کارگزار صندوق بازگردانند. قیمت بازخرید هم تقریباً معادل ارزش خالص دارایی هر سهم، منهای کارمزدهای تعیین شد، مانند کارمزد بازخرید است. بازخرید سهام، تنها پس از پایان نشست معاملاتی بازار و محاسبه ارزش خالص دارایی هر سهم امکان پذیر است. همچنین در این نرخ، صندوق سهام خود را به سرمایه گذاران جدید واگذار می کند.
بر خلاف سایر شرکت هاکه سرمایه آن ها پیوسته در حد ثابتی است و افزایش سرمایه آنها به تشریفات خاصی وابسته است، صندوق های سرمایه گذاری مشترک داری سرمایه ثابت نیستند و به طور معمول، فروش سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک به طور پیوسته ادامه دارد. البته ممکن است، بعضی از صندوق ها در مواقع خاص – مانند مواقعی که به شدت بزرگ شده اند – فروش سهام خود را متوقف کنند
مدیریت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک به طور معمول برعهده مدیران با تجربه ای است که به همراه مشاوران سرمایه گذاری، وظیفه خرید و فروش اوراق بهادار و انتخاب ترکیب بهینه را انجام می دهند.


پاسخ دهید