2-5-3-2 تعاریف ناظر بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی23
6-3-2- معرفی سیر تحول تفکر انگاشت کیفیت زندگی25
1-6-3-2- تعریف استاندارد زیست25
2-6-3-2- مقایسه استاندارد زیست و کیفیت زندگی26
3-6-3-2- تفاوت استاندارد زیست و کیفیت زندگی27
4-6-3-2- سیر تحولات انگاشت کیفیت زندگی27
7-3-2- معرفی و تعریف انگاشت های مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی33
8-3-2- رویکردهای کیفیت زندگی35
9-3-2- بررسی انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری36
1-9-3-2- تعریف کیفیت زندگی در چارچوب تفکر و عمل برنامه ریزی36
2-9-3-2- تاثیر مفهوم کیفیت زندگی بر برنامه ریزی36
3-9-3-2- اهمیت مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری37
4-2- معرفی و تشریح پایه های تجربی مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی39
1-4-2- مقدمه39
2-4-2- هدف39
3-4-2- روش کار39
4-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای بیشتر توسعه یافته40
1-4-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در گرند تراورس آمریکا موسوم به Q199840
2-4-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در آنتاریو کانادا42
5-4-2- معرفی تجارب بکارگیری انگاشت و شاخص های کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه43
1-5-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر لیما در کشور پرو43
2-5-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در شهر آدیس آبابا در کشور اتیوپی44
3-5-4-2- مطالعه شاخص کیفیت زندگی در مناطق 22 گانه شهر تهران در کشور ایران46
4-5-4-2- کیفیت زندگی مردم شهر تهران بر اساس پرسشنامه WHOQOL-BREF46
6-4- 2- شواهد تجربی در سنجش کیفیت زندگی عینی و ذهنی47
5-2- معرفی روشها و فنون مرتبط با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری48
1-5-2- مقدمه48
2-5-2- هدف48
3-5-2- روش کار48
4-5-2- سنجش کیفیت زندگی50

1-4-5-2- عرصه های زندگی50
2-4-5-2- اصول اساسی سنجش کیفیت زندگی52
3-4-5-2- رهنمودهایی برای سنجش کیفیت زندگی52
4-4-5-2- سنجش عینی کیفیت زندگی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های ثانویه54
5-4-5-2- سنجش ذهنی کیفیت زندگی با جمع آوری داده های اولیه و تجزیه و تحلیل داده های ممیزی56
6-4-5-2- تحلیل مقایسه ای بین رهیافت های ذهنی و عینی کیفیت زندگی57
7-4-5-2- تئوری های رابطه میان شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی59
8-4-5-2- ترکیب کیفیت زندگی عینی و ذهنی60
9-4-5-2- حالت های کیفیت زندگی60
5-5-2- مدل های انگاشتی کیفیت زندگی61
6-2- جمع بندی و معرفی چارچوب انگاشتی پژوهش70
1-6-2- هدف70
2-6-2- روش کار70
3-6-2- جمع بندی چارچوب های نظری انگاشت کیفیت زندگی71
4-6-2- جمع بندی تجارب جهانی بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی72
5-6-2- جمع بندی چارچوب های فنی انگاشت کیفیت زندگی74
6-6-2- معرفی چارچوب انگاشتی پژوهش76
فصل سوم- معرفی فرایند انتخاب و شناخت موردپژوهی78
1-3- مقدمه79
2-3- هدف79
3-3- روش کار79
4-3- تشریح دلایل انتخاب شهر تهران به عنوان زمینه کار و منطقه 10 شهر تهران به عنوان مورد پژوهی پایان نامه81
5-3- شناخت و توصیف محدوده مورد پژوهی81
1-5-3- مقدمه81
2-5-3- بررسی و شناخت منطقه 10 شهر تهران به ‌عنوان محیط سیستم مورد برنامه‌ریزی83
1-2-5-3- مقدمه83
2-2-5-3- سیر تحولات شکل گیری منطقه 1083
3-2-5-3- موقعیت و تقسیمات اداری منطقه84
4-2-5-3- ویژگی های سازمان فضایی منطقه 10 شهر تهران86
3-5-3- بررسی و شناخت محلات دهگانه منطقه 10 به ‌عنوان سیستم مورد برنامه‌ریزی98
6-3- جمع بندی110
فصل چهارم- بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در تحلیل ویژگی های مورد پژوهی پایان نامه112
1-4- مقدمه113
2-4- هدف113
3-4- روش کار113
4-4- معرفی فرایند سنجش کیفیت زندگی در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران115
1-4-4- گام نخست- انتخاب عرصه های زندگی و شاخص های مربوط به آنها در منطقه 10 شهر تهران115
2-4-4- گام دوم- سنجش کیفیت زندگی در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران از دیدگاه ساکنان118
1-2-4-4- طراحی پرسشنامه به منظورجمع آوری داده های اولیه118
2-2-4-4- تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه119
3-2-4-4- معرفی جامعه آماری و تعیین حجم نمونه120
4-2-4-4- تفکیک حجم نمونه بر حسب جمعیت محلات اداری مورد پژوهی، منطقه 10 شهر تهران121
5-2-4-4- نتایج تحلیل کیفیت زندگی ذهنی در سطح منطقه 10 و محلات 10 گانه آن122
1-5-2-4-4- تحلیل ویژگی های خانوار در منطقه 10 شهر تهران122
2-5-2-4- 4- تحلیل کیفیت زندگی ذهنی در عرصه های چهارگانه124
3-5-2-4-4- تعیین وضعیت کیفیت زندگی ذهنی در محلات منطقه 10 شهر تهران143
3-4-4- گام سوم- سنجش کیفیت زندگی عینی در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران145
1-3-4-4- آماده سازی لایه ها145
2-3-4-4- تعیین کیفیت زندگی عینی درارتباط با عرصه ها167
1-2-3-4-4- کیفیت زندگی عینی مربوط به عرصه دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری167
2-2-3-4-4- کیفیت زندگی عینی مربوط به عرصه اجتماعی174
3-2-3-4-4- کیفیت زندگی عینی مربوط به عرصه مسکن176
4-2-3-4-4- کیفیت زندگی عینی مربوط به عرصه زیست محیطی178
3-3-4-4- تعیین وضعیت کیفیت زندگی عینی در محلات منطقه 10181
4-4-4-گام چهارم- تلفیق ابعاد عینی و ذهنی و تعیین حالت های کیفیت زندگی183
5-4- جمع بندی187

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم- طراحی برنامه ارتقا کیفیت زندگی نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران191
1-5- مقدمه192
2-5- هدف192
3-5- روش کار192
4-5- تولید بیانیه اهداف برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت زندگی نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران193
1-4-5- مقدمه193
2-4-5- بازبینی اهداف برنامه های توسعه منطقه 10 شهر تهران194
3-4-5- تدوین اهداف برنامه ریزی ارتقا کیفیت زندگی بر اساس مشکلات تعیین شده در بخش تحلیل مورد پژوهی195
4-4-5- تدوین بیانیه نهایی اهداف برنامه ریزی ارتقا کیفیت زندگی نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران198
5-5- انتخاب و بکارگیری روش طراحی برنامه ارتقا کیفیت زندگی در نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران199
1-5-5- بررسی فنون طراحی برنامه شهری199
1-1-5-5- روش تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط199
2-1-5-5- فن بهینه سازی تصمیم202
3-1-5-5- معرفی تدوین سناریو202
4-1-5-5- فن تحلیل سطوح بالقوه203
5-1-5-5- فن نقشه‌های هم‌پوش203
2-5-5- انتخاب فن مناسب طراحی برنامه ارتقا کیفیت زندگی در نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران203
3-5-5- بکارگیری فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری در برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت زندگی در محلات دچار محرومیت و سازش پذیری منطقه 10 شهر تهران205
1-3-5-5-گام نخست: تولید عرصه های تصمیم گیری مرتبط برای بکارگیری در فرایند برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران205
2-3-5-5- گام دوم : تولید اختیارهای مربوط به عرصه های تصمیم گیری تعیین شده207
3-3-5-5- گام سوم : تولید نمودار اختیارو تعیین سازگاری/ناسازگاری میان اختیارها208
4-3-5-5- گام چهارم : تولید سناریوهای گزینه بر اساس موانع اختیارهای تصمیم گیری211
5-3-5-5- گام پنجم: ارزیابی و انتخاب سناریوی برتر214
4-5-5- تولید راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی بر اساس سناریوی برتر215
فصل ششم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها218
1-6- مقدمه219
2-6- نتیجه گیری219
1-2-6- پاسخ به پرسش های پژوهش219
2-2-6- پاسخ به فرضیات پژوهش230
3-6-1- دستاوردهای نظری و عملی پژوهش234
4-6- ارائه پیشنهادها237
5-6- معرفی قیود و محدودیت های انجام این پایان نامه237
منابع و ماخذ238
پیوست شماره یک: پرسشنامه ساکنین243
پیوست شماره دو: آلفای کرونباخ سوالات246
چکیده انگلیسی247
فهرست جدول ها
جدول شماره 1-1- رویارویی اهداف و پرسش های پایان نامه6
جدول شماره 2-1- گردآوری داده های ثانویه9
جدول شماره 3-1- طیف لیکرت به کار رفته در پژوهش11
جدول شماره 4-1- حالت های کیفیت زندگی14
جدول شماره 1-2- نمونه هایی از تعاریف کیفیت زندگی24
جدول شماره2-2- تحول تاریخی شکل گیری انگاشت کیفیت زندگی31
جدول شماره3-2- مطالعات مربوط به کیفیت زندگی31
جدول شماره 4-2- خلاصه ای از تعاریف ارائه شده از بهزیستی در منابع مختلف33
جدول شماره 5-2- خلاصه مطالعات کیفیت زندگی شهری47
جدول شماره 6-2- عرصه های کیفیت زندگی51
جدول شماره 7-2- قوت ها و ضعف های دو رهیافت کیفیت زندگی59
جدول شماره 8-2- حالت های کیفیت زندگی61
جدول شماره 9-2- خلاصه شاخص ها: نمونه هایی از سراسر جهان73
جدول شماره 10-2- خلاصه مطالعات بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی74
جدول شماره1-3:خطر پذیری زلزله در مناطق 22 گانه تهران با توجه به مدلهای مختلف زلزله86
جدول شماره 2-3 – جدول مقایسه جمعیت و میزان رشد جمعیت شهر تهران و منطقه 10 در سال‌های 75-138587
جدول شماره 3-3- جدول مقایسه اندازه متوسط خانوار در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران در سال‌های 75-138588
جدول شماره 4-3 – جمعیت برحسب سن و جنس‌در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران در سال 138588
جدول شماره 5-3- تعداد و سهم جمعیت در مناطق 22 گانه تهران و محلات منطقه 10 شهر تهران در سال‌ 138589
جدول شماره 6-3- تراکم ناخالص جمعیتی مناطق 22 گانه شهر تهران بر اساس جمعیت سال 138590
جدول شماره 7-3- جدول مقایسه میزان سواد در منطقه 10 شهر تهران90
جدول شماره 8-3- جمعیت 10 ساله و بیشتر منطقه 10شهر تهران بر حسب جنس،‌ وضع فعالیت و بخشهای عمده فعالیت – 138591
جدول شماره9-3- مساحت معابر اصلی منطقه 1092
جدول شماره 10-3 – درصد و مساحت کاربری های شهر تهران و منطقه 1095
جدول شماره 11-3- توزیع نسبی خانوارهای معمولی شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران بر اساس نحوه تصرف محل سکونت،138597
جدول شماره12-3-تعداد اتاق در اختیار خانوارهای ساکن در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،138597
جدول شماره 13-3- واحدهای مسکونی معمولی برحسب مساحت زیربنا در شهر تهران و منطقه 10 شهر تهران،138598
جدول شماره 14-3- ویژگی های مناطق شهر تهران110
جدول شماره 15-3- ویژگی های محلات 10 گانه منطقه 10111
جدول شماره 1-4- فهرست عرصه ها، متغیرها و شاخص های مربوط به متغیرهای کیفیت زندگی در منطقه 10 شهر تهران117
جدول شماره 2-4- تفکیک حجم نمونه بر حسب جمعیت محلات اداری منطقه 10 و توزیع آن121
جدول شماره 3-4- ویژگی های فردی در منطقه 10 شهر تهران123
جدول شماره 4-4- ویژگی های خانوار در منطقه 10 شهر تهران123
جدول شماره 5-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر حمل و نقل و ارتباطات125
جدول شماره 6-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات آموزشی126
جدول شماره 7-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات فرهنگی128
جدول شماره 8-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات بهداشتی و درمانی129
جدول شماره 9-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات اورژانسی130
جدول شماره 10-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات تفریحی و ورزشی131
جدول شماره11 -4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر خدمات تجاری132
جدول شماره12-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری134
جدول شماره 13-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر نرخ سواد135
جدول شماره14-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر نرخ اشتغال136
جدول شماره15-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر فضای قابل سکونت136
جدول شماره16-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه اجتماعی در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن137
جدول شماره17-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر مساحت مسکن138
جدول شماره18-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر کیفیت واحد مسکونی139
جدول شماره 19-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه مسکن در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن140
جدول شماره20-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص متغیر آلاینده های هوا141
جدول شماره21-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به شاخص های متغیر فاصله از خیابان142
جدول شماره22-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به عرصه زیست محیطی در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن143
جدول شماره23-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به کیفیت زندگی در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن144
جدول شماره 24- 4- مقایسه 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها171
جدول شماره 25-4: معیارها و امتیازدهی بین معیاری و ضریب اهمیت هر معیار در ارزیابی کیفیت عرصه دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری172
جدول شماره 26-4- میزان رضایت پاسخ دهندگان نسبت به کیفیت زندگی در سطح منطقه 10 و محلات دهگانه آن188
جدول شماره 27-4- ماتریس تشخیص حالت های کیفیت زندگی190
جدول شماره 1-5- بازبینی اهداف برنامه های فرادست194
جدول شماره 2-5- تدوین اهداف بر مبنای مشکلات مطرح شده در بخش تحلیل مورد پژوهی196
جدول شماره 3-5- بیانیه نهایی اهداف199
جدول شماره 4-5- مقایسه روش های طراحی برنامه شهری و انتخاب روش مناسب بکارگیری205
جدول شماره 5-5- تولید نهایی و توجیه عرصه های تصمیم گیری منتج از بیانیه نهایی اهداف برنامه ریزی207
جدول شماره 6-5- تعیین اختیارها در عرصه های تصمیم گیری، در چارچوب اهداف و راهبردها208
جدول شماره 7-5 – جدول معرفی عرصه ها و اختیارها209
جدول شماره 8-5- تشریح ناسازگاری بین اختیار ها211
جدول شماره 9-5- معرفی سناریوهای گزینه214
جدول شماره 10-5- امتیاز سناریوهای گزینه از نظر تطابق با اهداف برنامه‌ریزی215
جدول شماره 11-5- بیانیه راهبردی ارتقاء کیفیت زندگی نواحی برنامه ریزی (محلات دارای حالت های محرومیت و سازش پذیری) منطقه 10 شهر تهران217
جدول شماره 1-6- نمونه هایی از تعاریف کیفیت زندگی221
جدول شماره 2-6- خلاصه شاخص ها: نمونه هایی از سراسر جهان222
جدول شماره 3-6- فهرست عرصه ها، متغیرها و شاخص های مربوط به متغیرهای کیفیت زندگی در منطقه 10 شهر تهران225
جدول شماره 4-6- وضعیت کیفیت زندگی ذهنی در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن226
جدول شماره 5-6- ماتریس تشخیص حالت های کیفیت زندگی229
فهرست نمودارها
نمودار شماره 1-1- چارچوب روش شناختی تحلیل داده ها10
نمودار شماره 2-1- ساختار پایان نامه17
نمودار شماره 1-2-روش کار فصل 220
نمودار شماره 2-2-چارچوب انگاشتی پژوهش77
نمودار شماره 1-3- روش کار فصل 380
نمودار شماره 2-3- سیستم‌های تشکیل دهنده ساختار فضایی شهری82
نمودار شماره 1-1- روش کار فصل 4114
نمودار 2-4- ساخت سلسه مراتب برای انجام فرایند AHP171
فهرست شکل ها
شکل شماره 1-2- مدل نمایش ارتباط بین رضایتمندی در عرصه ها و رضایتمندی از زندگی63
شکل شماره 2-2- مدل نشان دهنده روابط بین رضایت عرصه مسکونی و کیفیت زندگی64
شکل شماره 3-2- مدل نمایش دهنده ارتباط بین شرایط عینی، پاسخ های ذهنی و رضایت از همسایگی65
شکل شماره 4-2- مدل متصل کننده فعالیت ها ومنابع تفریحی به بهزیستی فردی (کیفیت زندگی) و کیفیت اجتماع65
شکل شماره 5-2- کیفیت زندگی که بر، ارتباطات بین نیازهای انسانی، ادراکات ذهنی از تامین نیاز و فرصت های ارائه شده دلالت می کند.67
شکل شماره 6-2- چارچوب مفهومی (تسفازقی،2009)68
شکل شماره 1-3- نقشه تحلیلی وضعیت دسترسی به وسائط حمل و نقل عمومی منطقه 10 شهر تهران94
شکل شماره 2-3- نقشه کاربری اراضی منطقه 1096
شکل شماره 3-3- نقشه نواحی و محلات منطقه 10 شهر تهران 99
شکل شماره 1-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا ایستگاه اتوبوس146
شکل شماره 2-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا ایستگاه اتوبوس تندرو147
شکل شماره 3-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا ایستگاه تاکسی147
شکل شماره 4-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مترو148
شکل شماره 5-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا خیابانهای اصلی 149
شکل شماره 6-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص دسترسی به فضای پارکینگ 150
شکل شماره 7-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا دبستان150
شکل شماره 8-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا راهنمایی151
شکل شماره 9-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا دبیرستان152
شکل شماره 10-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا هنرستان152
شکل شماره 11-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مساجد و مراکز مذهبی153
شکل شماره 12-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز فرهنگی 154
شکل شماره 13-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا بیمارستان154
شکل شماره 14-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز بهداشتی- درمانی155
شکل شماره 15-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا ایستگاههای آتشنشانی156
شکل شماره 16-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا ایستگاههای پلیس156
شکل شماره 17-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا تسهیلات ورزشی 157
شکل شماره 18-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا پارک و فضای سبز158
شکل شماره 19-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز تفریحی158
شکل شماره 20-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا مراکز تجاری159
شکل شماره 21-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله تا راسته های فعالیتی160
شکل شماره 22-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص نرخ مشارکت اقتصادی 161
شکل شماره 23-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص نرخ سواد162
شکل شماره 24-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص نرخ سواد163
شکل شماره 25-4- لایه رستری ایجاد شده از شاخص مساحت مسکن164
شکل شماره 26-4- لایه رستری ایجاد شده از شاخص عمر ساختمان164
شکل شماره 27-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله از گره های ترافیکی165
شکل شماره 28-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله از پایانه های حمل و نقل عمومی166
شکل شماره 29-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله از خیابان166
شکل شماره 30-4- لایه های رستری ایجاد شده از شاخص فاصله از پمپ بنزین و منابع سوخت168
شکل شماره 31-4- لایه های مربوط به متغیرهای هفت گانه عرصه دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری168
شکل شماره 32-4- تعیین وضعیت کیفیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری173
شکل شماره 33-4- لایه متغیرهای مربوط به عرصه اجتماعی174
شکل شماره 34-4- تعیین وضعیت کیفیت عرصه اجتماعی175
شکل شماره 35-4- لایه متغیرهای مربوط به عرصه مسکن176
شکل شماره 36-4- وضعیت کیفیت عرصه مسکن177
شکل شماره 37-4- لایه متغیرهای مربوط به عرصه زیست محیطی179
شکل شماره 38-4- وضعیت کیفیت عرصه زیست محیطی180
شکل شماره 39-4- وضعیت کیفیت زندگی عینی در محلات منطقه 10182
شکل شماره 1-5- سطوح سه گانه تجرید در روش تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط201
شکل شماره 2-5 – نمودار اختیار در روش تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط202
شکل شماره3-5- نمودار درخت تصمیم در روش تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط202
شکل شماره 4-5- گام های فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط206
شکل شماره 5-5- نمودار دایره‌ای عرصه‌های تصمیم‌گیری و میله‌های مانع در نواحی برنامه ریزی منطقه 10 شهر تهران210
شکل شماره 6-5- درخت تولید سناریوهای گزینه213
شکل شماره 1-6- وضعیت کیفیت زندگی ذهنی در عرصه ها و کیفیت ذهنی کل در منطقه 10 شهر تهران و محلات دهگانه آن227
شکل شماره 2-6- وضعیت کیفیت زندگی عینی در عرصه ها و کیفیت ذهنی کل در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران228
شکل شماره 3-6- حالت های مختلف کیفیت زندگی در محلات دهگانه منطقه 10 شهر تهران229
شکل شماره4-6- کیفیت زندگی مناطق 22 گانه شهر تهران، 1385232
شکل شماره 5-6- گوناگونی کیفیت عینی در هریک از محلات با کیفیت عینی منطقه 10 شهر تهران232
شکل شماره 6-6- گوناگونی کیفیت زندگی ذهنی در هریک از محلات با کیفیت ذهنی منطقه 10 شهر تهران233
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 1-3- موقعیت منطقه در شهر تهران و معرفی محلات دهگانه آن منطقه 1085
نقشه شماره 1-4- وضعیت کیفیت ذهنی زندگی در محلات منطقه 10 شهر تهران184
نقشه شماره 2-4- وضعیت کیفیت عینی زندگی در محلات منطقه 10 شهر تهران185
نقشه شماره 3-4- حالت های کیفیت زندگی در محلات منطقه 10 شهر تهران186
فصل اول- کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
این فصل در هشت بخش ارائه می گردد. در بخش نخست موضوع پژوهش تبیین و تشریح شده است. در بخش دوم مشکلات پژوهش عنوان شده اند. اهداف اصلی و اهداف فرعی پژوهش در بخش سوم معرفی شدند. در بخش چهارم این فصل پرسش های پژوهش عنوان شدند و در بخش پنجم فرضیات پژوهش مطرح گشتند. اصطلاحات کلیدی مربوط به این پایان نامه در بخش ششم تعریف شدند، در بخش هفتم روش شناسی پژوهش توضیح داده شد و سرانجام در بخش آخر، ساختار پژوهش ارائه گردید .
2-1- طرح موضوع
در آغاز قرن 21 اهمیت شاخص های اجتماعی و مسائل مرتبط با کیفیت زندگی و رضایتمندی در دانش اجتماعی، در بسیاری از کشورهای جهان به اثبات رسیده بود. حجم گسترده ای از کتابهای به چاپ رسیده، معانی ارائه شده، مجلات انتشار یافته، ایجاد سازمانهای رسمی بین المللی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های بین المللی، نشانه هایی از گسترش مفاهیمی از این دست می باشد.
در این چارچوب، مفاهیمی نظیر کیفیت و رضایتمندی ریشه های خود را از تحقیقات مختلف در زمینه های سلامت، امنیت، رفاه، رضایتمندی سکونتی و محیط کالبدی شهری اتخاذ می کنند. کیفیت زندگی، انگاشتی جامع، گسترده و پیچیده است که شرایط مادی و معنوی زندگی انسانها را در بر می گیرد و علاوه بر استانداردهای مادی زندگی به ابعاد اجتماعی، محیطی، کالبدی، فرهنگی و روان شناختی زندگی نیز توجه دارد و در دو سطح فردی و جمعی مورد سنجش قرار می گیرد. کیفیت زندگی دو بعد دارد که به عنوان ابعاد عینی و ذهنی شناخته می شوند. کیفیت زندگی عینی، چگونگی شرایط عینی(بیرونی) زندگی مردم را منعکس می کند و با استفاده از شاخص های عینی که مرتبط با واقعیات قابل مشاهده زندگی و برآمده از داده های ثانویه می باشند، سنجش می شود. کیفیت زندگی ذهنی، ادراکات ذهنی(درونی) مردم را از شرایط عینی و از وضعیت زندگی خود منعکس می سازد و با استفاده از سنجه های ذهنی سنجش می شود. این انگاشت، به روش های متفاوت توسط اجتماعات پژوهشی مختلفی به کار گرفته شده است. با این وجود، هیچ تعریف پذیرفته شده جهانی از آن وجود ندارد و در نتیجه در میان انتظام های مختلف بر اساس هدفی که می خواهند بدست بیاورند و روش شناسی که به کار می برند، به روش های متفاوتی مفهوم سازی شده است. این تفاوت ها امکان داشتن تعریف پذیرفته شده جهانی و رویکرد روش شناسی برای ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی را محدود می سازد. اما رویکردهای روش شناختی و انگاشتی موجود، می تواند راهنمایی برای انتخاب یک یا ترکیبی از روش های موجود برای تحلیل کیفیت زندگی برای محدوده ای خاص باشد.
در این مطالعه ما از تلاش های قبلی انجام شده در زمینه تعریف کیفیت زندگی استفاده نموده و با ارائه آنها این تعریف از کیفیت زندگی را مبنای مطالعه قرار می دهیم: ” کیفیت زندگی انگاشتی چندوجهی، نسبی، متاثر از زمان، مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است. این انگاشت از یک سو به عوامل بیرونی و عینی زندگی وابسته می باشد و از سوی دیگر به برداشتهای فردی افراد از جایگاهشان در زندگی در بستر فرهنگ و سیستم های ارزشی ای که در آنها رشد می کنند، وابسته می باشد.”
بر اساس سنجش همزمان کیفیت زندگی عینی و ذهنی و تلفیق آنها با یکدیگر، سطح کیفیت زندگی شامل چهار حالت می گردد که به عنوان بهزیستی، ناهنجاری، سازش پذیری و محرومیت شناخته می شوند. این حالت ها، درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری می باشند تا مشکلات نواحی، دلایل نارضایتی و اولویت های شهروندان در زندگی را تشخیص دهند. بهزیستی زمانی است که احساس ذهنی افراد و شرایط عینی زندگی خوب است (زپف، 1984). اگر هم شرایط ذهنی و هم شرایط عینی بد باشد، حالت محرومیت وجود دارد. از سوی دیگر، اگر شرایط ذهنی خوب و شرایط عینی زندگی بد باشد، حالت سازش پذیری وجود دارد و علاوه بر این اگر شرایط ذهنی بد و شرایط عینی زندگی خوب تشخیص داده شود، حالت ناهنجاری اتفاق می افتد.
همچنین در بین انتظام های فکری مختلف درگیر با مطالعات کیفیت زندگی، این توافق وجود دارد که کیفیت زندگی به توصیف و ارزیابی شرایط زندگی مردم در یک مکان معین مربوط می باشد. با وجود اینکه پژوهش های بسیاری برای مطالعه کیفیت زندگی انجام شده است، این پژوهش ها از نظر عرصه های زندگی که مورد مطالعه قرار می دهند متنوع می باشند. علاوه بر این، مقیاس به کار گرفته شده در مطالعات مختلف، متنوع می باشد، بعضی مطالعات در سطح ملی می باشند، برخی در سطح منطقه ای ، اما مطالعات بسیار کمی در مقیاس های کوچکتر شبیه همسایگی یا سطح خرد شهری انجام شده است. بنابراین بیشتر مطالعات کیفیت زندگی در سطح منطقه و کشور می باشند. اما این نوع ارزیابی های با مقیاس بالا می تواند تغییرات فضایی بزرگ در کیفیت زندگی که ممکن است در مقیاس های کوچک مانند بخش یا مراکز شهر غالب باشد را پنهان نماید. در چنین شرایطی از تغییرات محلی در مطالعات با مقیاس بزرگ اغلب چشم پوشی می گردد. در نتیجه، آن دسته از مطالعات کیفیت زندگی که تلاش دارند تغییرات کیفیت زندگی را در مقیاس های کوچکتر بررسی کنند، واجب می باشد.
به همین خاطر این پایان نامه بر آن است تا کیفیت زندگی را در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران با در نظر گرفتن هر دو کیفیت زندگی عینی و ذهنی و تلفیق آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار دهد، تا حالت های کیفیت زندگی در این محلات تشخیص داده شود و بر اساس حالت های تشخیص داده شده اولویت های برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات مختلف منطقه 10 تعیین گردد. این مطالعه توجه خاصی به نواحی دچار محرومیت خواهد داشت و برنامه های راهبردی در راستای بهبود وضعیت این نواحی تدوین خواهد نمود.
3-1- ضرورت پژوهش
ساخت یک چارچوب مفهومی از کیفیت زندگی جهت ارتقاء زمینه هایی نظیر رشد و توسعه شهری و رفاه فردی لازم و ضروری است. چنین چارچوبی جهت گسترش دانش تئوریک موثر بوده و همچنین گسترش و رشد ابزارهایی جهت ارتقاء جنبه هایی از کیفیت زندگی را فراهم می آورد. مطالعات کیفیت زندگی از سوی افراد بسیاری به عنوان درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری در راستای تشخیص عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت زندگی افراد نگریسته می شوند. با وجود سودمندی این مطالعات، در ایران، سنجش کیفیت زندگی به شکلی جامع و هدفمند در مقیاس های کوچکتر از شهر انجام نشده است. علاوه براین کیفیت زندگی شهری معمولاً یا بر اساس شاخص های عینی و با استفاده از داده های ثانویه و یا با استفاده از شاخص های ذهنی از دیدگاه ساکنان و ارزیابی میزان رضایت آنها از زندگی شهری سنجش می شود. به ندرت شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در ارتباط با یکدیگر به کار گرفته می شوند. این در حالیست که سنجش همزمان آنها و تلفیق کیفیت زندگی عینی و ذهنی با یکدیگر، حالت هایی از کیفیت زندگی را روشن می سازد که درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری می باشند که توسط آنها مشکلات نواحی، دلیل نارضایتی و اولویت های شهروندان در زندگی را تشخیص دهند. منطقه 10 شهر تهران، منطقه ای با ده محله و با فعالیت غالب مسکونی می باشد که در طول زمان با مشکلات اجتماعی و کالبدی بسیاری مواجه بوده است. لذا، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات آن مستلزم سنجش کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های عینی و ذهنی به طور همزمان می باشد تا محلات دارای اولویت، به منظور ارائه راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی تعیین گشته و برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات موردنظر صورت گیرد.
4-1- اهدف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش سنجش کیفیت زندگی ساکنین شهری در محلات منطقه 10 شهر تهران، در سطح خرد شهری، با در نظر گرفتن هر دو کیفیت زندگی عینی و ذهنی و نیز ارائه راهبردهایی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در نواحی برنامه ریزی آن می باشد.
در همین راستا، اهداف خردتری را که این بررسی به دنبال دستیابی به آنهاست می توان به صورت زیر برشمرد:
2-4-1- اهداف فرعی
الف) اهداف کلی
1. کوشش در جهت شناخت مفاهیم مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی و عوامل تاثیر گذار بر آن.
2. شناخت نقش و جایگاه مفهوم کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری.
ب) اهداف موردی
1. کوشش در جهت معرفی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری افراد ساکن در منطقه 10 شهر تهران.
2. سنجش کیفیت زندگی عینی و ذهنی در محلات منطقه 10 شهر تهران.
3. تشخیص حالت های کیفیت زندگی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران.
4. تجویز یک برنامه در سطح نواحی خرد شهری شامل راهبردها و سیاست های برنامه ریزی، به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در محلات منطقه 10 شهر تهران.
5-1- پرسش های پژوهش
برای هر یک از اهداف سوالات زیر تعیین شده است. در واقع این رویارویی اهداف با پرسش های پایان نامه نشان می دهد که با پاسخگویی به پرسش های پایان نامه، به اهداف پایان نامه نیز پاسخ داده می شود.
الف) پرسش های کلی
1. کیفیت زندگی شهری چیست و معیارها و شاخص های تعریف کننده آن کدامند؟
2. در برنامه ریزی شهری چه الگوها و مدل هایی برای سنجش کیفیت زندگی شهری وجود دارد؟
ب) پرسش های موردی
1. عرصه ها و شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در منطقه 10 شهر تهران کدامند؟
2. میزان کیفیت زندگی ذهنی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چه اندازه است؟
3. میزان کیفیت زندگی عینی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چگونه است؟
4. چهار حالتی که نتیجه ترکیب کیفیت زندگی عینی و ذهنی است در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چیست؟
5. مزیت های تشخیص حالت های کیفیت زندگی چیست؟
6. چگونه می توان با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در فرایند برنامه ریزی شهری، کیفیت زندگی را در محلات دارای حالت های سازش پذیری و محرومیت ارتقاء بخشید؟
اهداف فرعی و پرسش های پژوهش در جدول زیر نشان داده شده اند.
جدول شماره 1-1- رویارویی اهداف و پرسش های پایان نامه
اهداف فرعیپرسش های پژوهش
کلی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

• کوشش در جهت شناخت مفاهیم مرتبط با انگاشت کیفیت زندگی و عوامل تاثیر گذار بر آن. • کیفیت زندگی شهری چیست و معیارها و شاخص های تعریف کننده آن کدامند؟• • شناخت نقش و جایگاه مفهوم کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری.• در برنامه ریزی شهری چه الگوها و مدل هایی برای سنجش کیفیت زندگی شهری وجود دارد؟
موردی
تحلیلی• کوشش در جهت معرفی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری افراد ساکن در منطقه 10 شهر تهران.• عرصه ها و شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی در منطقه 10 شهر تهران کدامند؟
• سنجش کیفیت زندگی عینی و ذهنی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران.
• میزان کیفیت زندگی ذهنی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چه اندازه است؟
• میزان کیفیت زندگی عینی در سطح خرد شهری چه اندازه است؟
• تشخیص حالت های کیفیت زندگی در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران.
• چهار حالتی که نتیجه ترکیب کیفیت زندگی عینی و ذهنی است، در سطح محلات منطقه 10 شهر تهران چیست؟
• مزیت های تشخیص حالت های کیفیت زندگی چیست؟

تجویزی• تجویز یک برنامه در سطح نواحی خرد شهری شامل راهبردها و سیاست های برنامه ریزی، به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در محلات منطقه 10 شهر تهران.• چگونه می توان با بکارگیری انگاشت کیفیت زندگی در فرایند برنامه ریزی شهری، کیفیت زندگی را در محلات دارای حالت های سازش پذیری و محرومیت ارتقاء بخشید؟ماخذ: نگارنده، ،1392.
6-1- فرضیه های پژوهش
فرضیات این پژوهش به قرار زیر می باشد:
فرضیه 1
• مقیاس بزرگ مطالعات کیفیت زندگی، گوناگونی فضایی در مقیاس های محلی را پنهان می کند.
فرضیه 2
• بررسی موقعیت رفاهی افراد با بررسی شرایط عینی و ذهنی به طور همزمان امکان پذیر است .
7-1- تعریف اصطلاحات کلیدی پایان نامه
این پایان نامه در فرایند مرور موضوع مورد پژوهش با انگاشت ها و اصطلاحات کلیدی سرو کار دارد که به این شرح می باشد:
نخست- برنامه ریزی: مفهوم برنامه ریزی با ماهیت چند انتظامه، دورنمای جامع، ویژگی های تغییر یابنده و به طور پیوسته خود را در به زیر پرسش بردن، دشوار است که بتوان آنرا در یک یا چند جمله تعریف کرد. با این وجود، در زمان های مختلف برنامه ریزی توسط صاحبنظران تعریف شده است، تعاریفی که با وجود تفاوت ها دارای زمینه های مشترکی اند که به صورت فشرده در زیر قابل بیان است:
الف) برنامه ریزی با آینده سروکار دارد. هرچند که باید به این نکته توجه نمود که ماهیت برنامه ریزی و خصلت آینده نگری آن نشانگر یک ناسازنمایی است، زیرا از یک سو برنامه ریزی به معنای کوششی است در جهت افزایش اطمینان درمورد آینده و از سوی دیگر آینده به طور ذاتی غیر قابل پیشگویی است و با احتمالات و عدم قطعیت سرو کار دارد. یک راه میانه، میزانی از پیشگویی، از تدوین آماج و میزان قابل توجهی از عدم قطعیت را می پذیرد.
ب) برنامه ریزی کوشش آگاهانه توسط نهادهای دموکراتیک در جهت دستیابی به اهدافی مشخص یا گشودن مشکلاتی ویژه است.
دوم- کیفیت زندگی: ” کیفیت زندگی انگاشتی چندوجهی، نسبی، متاثر از زمان، مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است. این انگاشت از یک سو به عوامل بیرونی و عینی زندگی وابسته می باشد و از سوی دیگر به برداشتهای فردی افراد از جایگاهشان در زندگی در بستر فرهنگ و سیستم های ارزشی ای که در آنها رشد می کنند، وابسته می باشد.”
سوم: کیفیت زندگی عینی: کیفیت زندگی عینی، چگونگی شرایط عینی(بیرونی) زندگی مردم را منعکس می کند و با استفاده از شاخص های عینی که مرتبط با واقعیات قابل مشاهده زندگی و برآمده از داده های ثانویه می باشند، سنجش می شود.
چهارم: کیفیت زندگی ذهنی: ادراکات ذهنی(درونی) مردم را از شرایط عینی و از وضعیت زندگی خود منعکس می سازد و با استفاده از سنجه های ذهنی سنجش می شود.
سوم- نواحی خرد شهری: اگر شهر به عنوان یک سیستم کلی در نظر گرفته شود، متشکل از اجزایی خواهد بود که این اجزا با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و این موضوع پویایی شهر را به دنبال دارد. بر این اساس مکان ها توسط یک نظام متقابل فضایی با یکدیگر همبستگی یافته اند. این اجزا در قالب نواحی خرد شهری قابل بررسی می باشند و برنامه ریزی برای این نواحی نیز برنامه ریزی نواحی خرد شهری نامیده می شود.
8-1- روش شناسی پژوهش
روش های پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه ترکیب هردو روش کیفی و کمی می باشد. داده های کمی، در مورد شرایط عینی و اطلاعات پایه دیگر از داده های ثانویه جمع آوری گردید. داده های کیفی در مورد ادراکات محلی، از خانوارهای نمونه و با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته حاصل گردید.


پاسخ دهید