شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2- ثبت نوین دراملاک 26
2-3- قضازدایی 28
2-3-1- قضازدایی وجرم زدایی ازمنظرقانون اساسی وحقوق اداری 29
2-3-1-1- مطلق یانسبی بودن قضازدائی 30
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی درامرقضا 31
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری واختیارات و اجرایان 31
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاههای رسیدگی به دعاوی 31
2-3-1-2-3- قضازدایی قانون اساسی 32
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری 32
2-3-2- قضازدایی درسازمان ثبت اسنادواملاک 33
2-1-2-1- طرح کاداستر 36
2-3-2-2- مکانیزه نمودن عملیات ثبت 37
2-3-2-3- حفظ و نگهداری اسناد و اوراق 37
2-3-2-4- همسان سازی اصطلاحات در ادارات 38
2-3-2-5- نظارت بربنگاه های مشاوره املاک 38
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
3-1-روش اجرای تحقیق 40
فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- استفاده از سیستم کاداستر 42
4-1-1- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر 43
4-1-1-1-1- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض 44
4-1-1-1-2- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده 45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-1-1-1-2-1- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت 46
4-1-1-1-2-1-1-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند 46
4-1-1-1-2-1-2- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده 104 آئین نامه ثبت ) 46
4-1-1-1-2-1-3- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) 47
4-1-1-1-2-1-4- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده 21 قانون ثبت 47
4-1-1-1-2-2- ارزیابی املاک 48

4-1-1-1-2-2-1- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی 48
4-1-1-1-2-2-2- ارزیابی املاک به جهت ترهین 48
4-1-1-1-2-2-3- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده21 قانون ثبت 48


پاسخ دهید