گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 23
بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت 25
بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی 27
فهرست مطالب
عنوان صفحه

الف – سیستم خاک 27
ب – سیستم خون 27
گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها 28
بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی 39
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی 30
الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران 30
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها 31
ب – 1 ـ حقوق فرانسه 31
ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا 32
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل 33
مبحث سوم : تابعیت و داوری 34
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری 35
گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای 38
بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری 39
بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری 41
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای 42
فهرست مطالب
عنوان صفحه

بند اول : فایده ی تشخیص 42
الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری 42
ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از
اعمال قوانین منتخب معارض 44
ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی 47
بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت 49
الف – تقسیم آراء به داخلی و خارجی 50
الف – 1 – رای داوری داخلی 50
الف – 2 – رای داوری خارجی 51
ب – تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی 51
ج – تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی 52

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج – 1 – رای داخلی 54
ج – 1 – 1- آراء داوری صرفا داخلی 54
ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی 55
ج – 2 – آراء داوری غیر داخلی 55
ج – 2 – 1 – آراء داوری خارجی 56
فهرست مطالب
عنوان صفحه

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف – کنوانسیون ژنو 68
ب – کنوانسیون نیویورک 68


پاسخ دهید