2- 3- 2- متابولیسم مالیک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2- 4- اتیلن و تاریخچه اتیلن در زیست شناسی گیاهی……………………………………………………………………………………………………………. 20
2- 4- 1- اتیلن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
2- 4- 2- اتیلن و کیفیت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2- 4- 3- بیوسنتز اتیلن: مکانیسم و تنظیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2- 4- 4- مکانیسم سنتز اتیلن………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
2- 4- 5- اثرات مفید اتیلن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2- 4- 6- اثرات زیان آور اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2- 4- 7- اثرات اتیلن روی ظاهر میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2- 4- 8- اثرات اتیلن روی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2- 4- 9- تأثیر اتیلن روی عطر و طعم میوه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26
2- 4- 10- اثرات اتیلن روی فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………………… 26
2- 5- اتفن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
صفحه فهرست مطالب عنوان
2- 6- سنتز فلاونوئید در انگور………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2- 6- 1- تجمع فلاونوئیدها در حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2- 6- 2- تجمع فلاونوئید در بذر انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2- 6- 3- مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31
فصل سوم: مواد و روش ها
3- 1- ماده گیاهی و تیمار حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
3- 2- تیمار اتفن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
3- 3- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3- 4- آزمون‌های کیفی میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3- 4-1- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل کل عصاره میوه (TSS)…………………………………………………………………………………………. 35
3- 4-2- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)…………………………………………………………………………………………………………….. 35
3- 4-3- اندازه گیری ضریب رسیدگی میوه (TSS/TA)………………………………………………………………………………………………………. 36
3- 4-4- اندازه گیری pH آب میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3- 4- 5- تعیین سفتی بافت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
3- 4- 6- اندازه گیری رنگ میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3- 4- 7- اندازه گیری محتوای فنل کل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3- 4- 7- 1- تهیه محلول کربنات سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3- 4- 7- 2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیک……………………………………………………………………………………………………………………. 38
3- 4- 8- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه……………………………………………………………………………………………….. 39
3- 4- 9- اندازه گیری ریزش حبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
3- 4- 10- اندازه گیری طول و عرض خوشه……………………………………………………………………………………………………………………………. 40
صفحه فهرست مطالب عنوان
3- 4- 11- اندازه گیری وزن بیست حبه و خوشه……………………………………………………………………………………………………………………. 40
3- 5- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
فصل چهارم: نتایج
4- 1- نتایج حلقه برداری و محلول پاشی اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده میوه انگور ریش بابا قرمز در زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
4- 2- مواد جامد محلول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
4- 3- اسیدهای قابل تیتراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
4- 4- ضریب رسیدگی میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
4- 5- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- 6- طول خوشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
4- 7- عرض خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4- 8- وزن 20 حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
4- 9- وزن خوشه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
4- 10- ریزش حبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4- 11- سفتی بافت حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
4- 12- ترکیبات فنولی کل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
4- 13- آنتی اکسیدان کل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
4- 14- تغییرات رنگ میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
فصل پنجم: بحث
5- 1- مواد جامد محلول،اسیدیته کل، pH آب میوه و ضریب رسیدگی…………………………………………………………………………………. 53
5- 2- طول و عرض خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
صفحه فهرست مطالب عنوان
5- 3- وزن بیست حبه و خوشه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
5- 4- ریزش حبه و سفتی بافت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56
5- 5- ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدان کل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
5- 6- رنگ میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
5- 7- نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
صفحه فهرست شکل ها عنوان
شکل 1-1- توزیع سطح بارور انگور استانها نسبت به کل کشور سال 1387 (وزارت جهاد کشاورزی، 1387)………………………….4
شکل 1- 2- ساختار رسیده حبه انگور، بخش برش زده روی محور طولی و مرکزی برای نشان دادن بخش داخلی………………… 5
شکل 1- 3- دیاگرام یک نمونه الگوی رشد دابل سیگموئید حبه انگور، از گلدهی تا برداشت…………………………………………………… 6
شکل 2- 1- برداشتن نوار کامل پوست تنه انگور…………………………………………………………………………………………………………………….. 11
شکل 2- 2- وسایل مورد استفاده برای حلقه برداری انگور……………………………………………………………………………………………………….11
شکل 2- 3- مسیر پیشنهادی برای سنتز تارتاریک اسید از آسکوربیک اسید در انگور………………………………………………………….. 17
شکل 2- 4- متابولیسم مالیک اسید در انگور……………………………………………………………………………………………………………………………. 19
شکل 2- 5- ساختار اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
شکل 2- 6- مسیر بیوسنتز و تنظیم اتیلن………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
شکل 2- 7- مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور…………………………………………………………………………………………………………………………. 32
شکل 3-1- دیاگرام فضای رنگی هانتر (L, a, b)……………………………………………………………………………………………………………………. 37
صفحه فهرست نمودار ها عنوان
نمودار 3-1- منحنی جذب استاندارد اسید گالیک…………………………………………………………………………………………………………………… 39
نمودار 3-2- منحنی جذب استاندارد سولفات آهن…………………………………………………………………………………………………………………… 40
نمودار 4- 1- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان مواد جامد محلول میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………. 43
نمودار 4- 2- اثر حلقه برداری بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………… 44

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 4-3- اثر غلظت اتفن بر محتوای اسیدهای قابل تیتراسیون میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………….. 44
نمودار 4- 4- اثر حلقه برداری بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………… 45
نمودار 4- 5- اثر غلظت اتفن بر ضریب رسیدگی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………………… 45
نمودار 4- 6- اثر حلقه برداری بر وزن 20 حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………… 46
نمودار 4- 7- اثر حلقه برداری بر وزن خوشه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47
نمودار 4- 8- اثر حلقه برداری بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………………… 47
نمودار 4- 9- اثر غلظت اتفن بر ریزش حبه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………. 48
نمودار 4- 10- اثر غلظت اتفن بر سفتی بافت میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 48
نمودار 4- 11- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان ترکیبات فنولی کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………….. 49
نمودار 4- 12- اثر متقابل حلقه برداری و اتفن بر میزان آنتی اکسیدان کل میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………. 50
نمودار 4- 13- اثر حلقه برداری بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………….. 51
نمودار 4- 14- اثر حلقه برداری بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز……………………………………………………………. 51
نمودار 4- 15- اثر اتفن بر شاخص L رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز…………………………………………………………………………… 52
نمودار 4- 16- اثر اتفن بر شاخص a/b رنگ میوه انگور رقم ریش بابا قرمز………………………………………………………………………… 52
صفحه فهرست جداول عنوان
جدول 1-1 میزان مواد غذایی در هر 100 گرم انگور اروپایی و آمریکایی…………………………………………………………………………………… 3
جدول 4-1- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
جدول 4-2- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

جدول 4-3- جدول تجزیه واریانس اثر تیمار حلقه برداری و اتفن و اثر متقابل آنها بر شاخص های رنگ انگور رقم
ریش بابا قرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’
چکیده
انگور رقم ریش بابا، یکی از محبوب ترین ارقام تازه خوری کشت شده در ایران است، اما بطور معمول حبه ها از رنگ ضعیفی برخوردارند. در این پژوهش اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’ مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. بدین منظور حلقه برداری بر روی شاخه های سال جاری حامل خوشه در دو سطح (حلقه برداری و بدون حلقه برداری ) و محلول پاشی با اتفن در سه سطح ( صفر، 150 و 300 میلی گرم در لیتر ) بر روی خوشه ها در مرحله تغییر رنگ حبه اعمال شد. پارامترهای ارزیابی شده شامل میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، ضریب رسیدگی، pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه، وزن 20 حبه و خوشه، ریزش حبه، سفتی بافت، آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و رنگ حبه ها بود. نتایج بدست آمده نشان داد کم ترین میزان مواد جامد محلول و ضریب رسیدگی در تیمار شاهد بدست آمد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن به طور معنی داری اسیدیته قابل تیتراسیون را کاهش داد. تیمارهای حلقه برداری و اتفن روی pH عصاره میوه، طول و عرض خوشه اثر معنی داری نداشت. بیشترین میزان وزن حبه و خوشه در تیمار حلقه برداری بدست آمد، در صورتی که تیمار اتفن بر وزن حبه وخوشه موثر نبود. تیمار حلقه برداری بطور معنی داری باعث کاهش ریزش حبه شد در حالی که تیمار 150 میلی گرم در لیتر اتفن ریزش حبه را در مقایسه با شاهد افزایش داد. تیمار اتفن سفتی بافت حبه را کاهش داد در صورتی که تیمار حلقه برداری بر این ویژگی اثر معنی داری نداشت. محلول پاشی اتفن و حلقه برداری اثر معنی داری بر میزان آنتی اکسیدان کل، ترکیبات فنولی کل و میزان رنگ حبه ها داشت. تیمار حلقه برداری بالاترین سطح آنتی اکسیدان کل را بوجود آورد. تیمار حلقه برداری با 300 میلی گرم در لیتر بالاترین مقدار فنول های کل را بوجود آورد. تیمار اتفن 150 میلی گرم در لیتر کمترین مقدار روشنایی و بیشترین نسبت قرمزی به سبزی را بوجود آورد. کاربرد حلقه برداری و اتفن، تجمع رنگدانه را در پوست حبه های انگور افزایش می دهد و رسیدن میوه را تسریع می کند و این امر برای جلوگیری از ترک خوردگی توسط باران نیز مهم است. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از حلقه برداری و اتفن می تواند به عنوان راهبرد موُثری در تکنولوژی قبل از برداشت میوه انگور معرفی گردد. مطابق با نتایج، چنانچه حلقه برداری و مواد اتیلن زا (اتفن) با غلظت بهینه و در زمان مناسب بر روی انگور رقم ریش بابا قرمز بکار برده شود رنگ و کیفیت مطلوب در میوه حاصل خواهد شد.
کلید واژه ها: انگور، حلقه برداری، اتفن، خواص کمی و کیفی، ترکیبات فنولی کل، آنتی اکسیدان کل، رنگ میوه
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1- اهمیت محصولات کشاورزی در تأمین سلامتی انسان
میوه ها و سبزی ها از مهمترین منابع غذایی بشر و در حقیقت تأمین کننده ویتامین های مورد نیاز بدن بوده و برای حفظ سلامتی انسان ضروری هستند. همچنین محصولات با ارزشی هستند که حتی در زمین های کوچک نیز سود اقتصادی خوبی دارند (Shahi et al., 2003). در تغدیه انسان سه مطلب اساسی مورد توجه است: نخست این که غذا باید از نظر کمی بتواند احتیاجات بدن از نظر کالری (در ارتباط با فعالیت بدنی) را برطرف نموده و موجب رفع گرسنگی شود. دوم، غذا باید از نظر کیفی متعادل باشد؛ بدین معنی که مقادیر کافی از پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و غیره را، که بدن ممکن است در اثر کمبود هر یک از آنها مبتلا به سوء تغذیه شود، تأمین کند. سوم، دارای اثرات سوء نباشد. میوه ها و سبزی ها به عنوان گروه مهمی از مواد غذایی، می توانند برای رسیدن به هر سه هدف فوق کمک کنند، ولی روشن است که اهمیت یک سبزی یا میوه خاص بستگی به ترکیبات ویژه موجود در آن دارد. میوه ها و سبزی ها به عنوان بخش مهمی از منابع غذایی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بشر از همان ابتدای پیدایش جهت تأمین قسمتی از غذای خود از این محصولات استفاده می کرده است. امروزه، استفاده از فرآورده های باغبانی در رژیم غذایی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش های علم نوین تغذیه ثابت کرده است که مصرف میوه و سبزی سبب پیشگیری از ابتلاء به بسیاری از بیماری های رایج می شود. بنابراین، در کشورهای توسعه یافته مردم در رژیم غذایی خود از میوه و سبزی بیش از فرآورده های دامی استفاده می کنند (اثنی عشری و زکایی خسروشاهی، 1387).
1-2- منشا و تاریخچه انگور
انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. ارقام تجاری انگور عمدتاً از گونه ویتیس وینیفرا1 بوده که منشا آن منطقه ای در جنوب اروپا بین دریای سیاه و دریای خزر گزارش شده است (ظهوری و همکاران، 1385). تاریخچه کشت انگور در ایران از حدود 2000 سال قبل از میلاد معمول بوده و به ویژه در دوران هخامنشی از محصولات فرعی آن استفاده می گردید. با توجه به اینکه موطن اصلی انگور را مناطق بین دریای سیاه و دریای خزر معرفی نموده اند، بنابراین قسمت شمالی ایران خاستگاه انگور بشمار می آید و گونه های وحشی آن در مناطق ذکر شده موجود می باشد.
1-3- مشخصات گیاه شناسی انگور
انگور به لحاظ گیاه شناسی متعلق به خانواده ویتاسه2 بوده که حاوی 10 جنس می باشد و ارقام تجاری انگور در جنس ویتیس3 قرار دارند. جنس ویتیس تنها جنس مطلوب از لحاظ اقتصادی و خوراکی است که دارای دو زیر جنس موسکادینا با40=n2 و ائوویتیس 38=n2 (جلیلی مرندی، 1388) و چندین گونه مهم از جمله ویتیس وینیفرا4 یا انگورهای اروپایی، ویتیس آمورنسیس5 یا انگورهای آسیایی و انگورهای آمریکایی مانند ویتیس ریپاریا6 و ویتیس لابروسکا7 می باشد. انگورهای مورد کشت و کار در ایران از نوع انگورهای وینیفرا (اروپایی) می باشند (جلیلی مرندی 1384؛Hulme, 1970 ). انگور درختچه ای خزاندار، بندرت همیشه سبز و بالارونده، بوسیله پیچکها با مغز ساقه قهوه ای است که در محل بندها بوسیله دیافراگم قطع گردیده و دارای برگ های ساده، دندانه دار معمولاً کنگره ای بندرت مرکب پنجه ای، گل های کامل و میوه از نوع سته می باشد (رسول زادگان، 1375).
1-4- رقم ریش بابا قرمز
رقمی است قوی با رشد متوسط، بارآوری منظم و زیاد، با شاخه های خشبی کلفت و نسبتاً طویل با مقطع دایره ای شکل، ترد و آبدار با سفتی زیاد، درصد قند متوسط (8/17 درصد) و میزان اسید (65/4 گرم در لیتر).به علت ضخیمی پوست حبه برای تهیه ی آونگ (ملاخ) مورد استفاده قرار می گیرد (علیزاده، 1383).
1- 5- ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی انگور
ارزش انگور به لحاظ قابلیت مصرف آن به طرق مختلف از جمله تازه خوری و تهیه کشمش، کنسانتره، آب میوه، فرآورده
های تخمیری، مربا، شیره و روغن هسته انگور بسیار بالاست و از این لحاظ نقش مهمی در اقتصاد کشورهای تولید کننده ایفا می کند. علاوه بر این، فرآورده های دیگری چون اتانول و آنتوسیانین نیز از انگور تهیه می شود (Carreno et al., 1997). تقریباً 71% از تولید انگور برای شراب، 27% به صورت تازه خوری و 2% به صورت میوه خشک شده مورد استفاده قرار می گیرد (Kunkee and Goswell, 1996). انگور از مرحله غوره یعنی زمانی که میوه در اوج رشد و نمو است تا مرحله کاملاً رسیده و بعد از آن قابل استفاده می باشد (مختاریان و همکاران، 1379). جدول 1-1 میزان مواد غذایی در هر 100 گرم انگور اروپایی و آمریکایی را نشان می دهد.
جدول 1-1 میزان مواد غذایی در هر 100 گرم انگور اروپایی و آمریکایی (از وزارت کشاورزی ایالت متحده،
خدمات پژوهشی کشاورزی، 2005).
ترکیبات در 100 گرمواحدماده غذاییانگورهای آمریکاییانگورهای اروپایی3/815/80گرمآب6769کیلو کالریانرژی63/072/0گرمپروتئین35/016/0گرمچربی9/09/0گرمفیبر1/171/18گرمکربوهیدرات1410میلی گرمکلسیم29/036/0میلی گرمآهن57میلی گرممنیزیم1020میلی گرمفسفر191191میلی گرمپتاسیم22میلی گرمسدیم04/007/0میلی گرمروی04/013/0میلی گرممس72/071/0میلی گرممنگنز48/10میلی گرمویتامین ث09/007/0میلی گرمتیامین06/007/0میلی گرمریبوفلاوین30/019/0میلی گرمنیاسین11/009/0میلی گرمویتامین B619/019/0میلی گرمویتامینE50/057/0گرماسیدهای آمینه131111mcgکارتنوئیدها1-6- میزان تولید انگور در جهان
بر اساس آخرین اطلاعات منتشره از سوی سازمان خوار و بار جهانی مقدار کل تولید انگور در جهان در سال 2009 برابر 67557199 تن بوده است. در بین کشورهای جهان ایتالیا با تولید 8242500 تن رتبه اول، چین با تولید 8039091 تن رتبه دوم و آمریکا نیز با تولید 4611660 تن، رتبه سوم تولید جهانی را داراست. بر طبق این آمار، ایران با تولید 1876850 تن مقام دهم را به خود اختصاص داده است (FAO, 2009).
1-7- سطح زیر کشت انگور در ایران
سطح زیر کشت تاکستان های کشور در سال 1387 با احتساب درختان پراکنده انگور حدود 302 هزار هکتار بوده که 1/92 درصد آن درختان بارور مو می باشند (وزارت جهاد کشاورزی، 1387). استان فارس با سهم 8/20 درصد از سطح بارور تاکستان های کشور در جایگاه نخست قرار دارد. استان های خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان غربی، زنجان، همدان و آذربایجان شرقی به ترتیب با 2/12، 2/11، 4/7، 7، 1/6 و 9/5 درصد سهم به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند (وزارت جهاد کشاورزی، 1387).
شکل 1-1: توزیع سطح بارور انگور استانها نسبت به کل کشور سال 1387 (وزارت جهاد کشاورزی، 1387)
1-8- آناتومی حبه انگور
میوه انگور به صورت یک حبه است که حبه ها با اتصال به ساقه از طریق دم8، خوشه را تشکیل می دهند. قسمت های اصلی یک حبه شامل پوست، گوشت و دانه یا جنین رشد نیافته می باشد (شکل 1).
شکل 1- 2- ساختار رسیده حبه انگور، بخش برش زده روی محور طولی و مرکزی برای نشان دادن بخش داخلی (Coombe, 2001).
خارجی ترین لایه حبه، پوست که 5 تا 10 درصد وزن آن را شامل می شود دارای اپیدرم خارجی و 6 تا 10 لایه درونی با دیواره های ضخیم می باشد (Winkler et al., 1974). تعداد این لایه ها و حجم سلول های تشکیل دهنده آن به رقم انگور بستگی دارد. اپیدرم خارجی پوست با لایه هایی از سلول های مرده به نام لایه کوتیکول با خاصیت آبگریزی پوشانده شده است و مواد تشکیل دهنده آن شامل مواد رنگی (رنگدانه های قرمز و زرد)، تانین، مواد معطر، پتاسیم و سایر مواد معدنی است. گوشت میوه حدود 80 تا 90 درصد وزنی حبه را تشکیل می دهد. این بخش شامل 25 تا 30 لایه سلول پر از عصاره و شیره گیاهی است که در زیر پوست قرار دارند. دانه ها در مرکز حبه قرار دارند و تعداد آنها بین 2 تا 4 عدد است (Ollat et al., 2002).

1- 9- دوره های رشد و رسیدن انگور
همزمان با رشد حبه، بروز تغییرات در اندازه، ترکیبات، رنگ، بافت و طعم آغاز می شود. مشخص شده که روند تغییرات قطر، طول و وزن حبه ها در ارقام دانه دار از نوع سیگموئید مضاعف9 و در ارقام انگور بیدانه، از نوع سیگموئید ساده10 می باشد (Coombe, 1992). در انگور های دانه دار، رشد و نمو دانه شامل سه مرحله مجزا (رشد سریع، فاز تاخیری و رشد نهایی است) ولی در انگورهای بیدانه فاز تاخیری خیلی واضح نیست. هر کدام از مراحل متوالی با فاز کاهشی یا توقف رشد از هم جدا می گردند. به طوری که رشد حبه های انگور را می توان در سه مرحله مجزای زیر بررسی کرد (Conde et al., 2007).
شکل 1- 3- دیاگرام یک نمونه الگوی رشد دابل سیگموئید حبه انگور، از گلدهی تا برداشت (Coombe, 2001).
1-9-1- مرحله اول: رشد سریع حبه
رشد سریع حبه ها بلافاصله پس از گلدهی در یک فاصله زمانی قابل مشاهده است. در طی این مدت رشد حبه ها توأماً حاصل از تقسیم و رشد سلولی بوده و بافت حبه سفت و رنگ آن در حضور کلروفیل سبز می باشد. از طرفی میزان قند در حد پایین بوده در صورتی که مقدار اسیدهای آلی در حال افزایش است. چندین ترکیب دیگر مثل مواد معدنی، آمینو اسیدها، ریز مغذی ها وترکیبات آروماتیک در طی مرحله اول رشد حبه تجمع می یابند و کیفیت حبه انگور را تحت تاثیر قرار می دهند (Conde et al., 2007). برای اکثر رقم ها این مرحله حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد.
1-9-2- مرحله دوم: توقف در رشد حبه
رشدحبه در این مرحله به طور محسوس پایین بوده و تجمع اسیدهای آلی به بیش ترین مقدار خود می رسد. با وجود آنکه حبه سفتی خود را حفظ می کند ولی ناپدید شدن کلروفیل شروع می شود. طول این دوره وابسته به فصل و رقم انگور بوده و از 1 تا 6 هفته متغیر است.
1-9-3- مرحله سوم: رسیدن میوه
از سرگیری دومین مرحله رشد سریع و آغاز رسیدن در ابتدای این مرحله صورت می گیرد. در ابتدای این مرحله تغییراتی رخ می دهد که از آنها با عبارات (تغییر رنگ حبه) یا عبارت فرانسوی (وریزن)11 به معنی آغاز تغییرات در رنگ، عموماً برای تشریح تغییرات قابل توجه استفاده می شود. علاوه بر آن در این مرحله حبه نرم تر شده و کلروفیل خود را از دست می دهد و در رقم های رنگی، رنگدانه ها در پوست نمایان می شود. از طرفی تجمع قند آغاز شده و اسیدهای آلی کاهش می یابد و اجزاء معطر و طعم دار نیز در میوه ظاهر می گردد. رشد میوه در این مرحله محدود به رشد سلولی بوده و مدت آن حدود 6 تا 8 هفته طول می کشد. در مرحله رسیدگی تغییرات زیادی اتفاق افتاده که نه تنها باعث بهبود کیفیت میوه نمی شود، بلکه میوه ها سریعاً مقاومت خود را به حمل و نقل، آلودگی های قارچی، کاهش مقدار آب و سایر صدمات از دست می دهند. در تعدادی از ارقام حساسیت به ریزش حبه افزایش می یابد. در این مرحله مقدار فروکتوز از گلوکز بیشتر است (Coombe, 1992).
1-10- رسیدن انگور و معیار آن
رسیدن، علاوه از آنکه پدیده ی مهم در زندگی میوه می باشد در آن، اندامی غیر قابل خوراکی و در حال بلوغ فیزیولوزیکی به حالتی پسندیده از نظر بویایی و چشایی تبدیل شده و آن نشانه پایان نمو و آغاز پیری و به طور طبیعی رویدادی برگشت ناپذیر است (راحمی، 1384). برداشت به موقع محصولات کشاورزی بویژه سبزی ها و میوه ها از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است. از یک طرف سبب ایجاد فاصله زمانی مناسب بین برداشت محصولات مختلف و فرصت کافی برای مصرف، تبدیل و فرآوری و نگهداری آنها شده و از طرف دیگر با برداشت به موقع کیفیت آنها به حداکثر رسیده و قابلیت مصرف، تبدیل و نگهداری خوبی پیدا می کنند (مسکوکی و همکاران،1385). انگور از جمله میوه های نافرازگرا12 می باشد یعنی اینکه تمام دوره رسیدن را در روی درخت طی می کند و پس از جدا شدن از آن روند رسیدن میوه متوقف می شود (راحمی، 1384؛ زمردی، 1384). بنابراین تعیین زمان برداشت انگور برای مصارف گوناگون دارای اهمیت زیادی است. اگر میوه نارس باشد اسید آن زیاد و رنگ و طعم خوبی نداشته و اگر بیش از حد رسیده باشد وارد مرحله پیری شده و کیفیت میوه و محصولات فرآوری آن پایین می آید (زمردی، 1384). معیارهای سنتی رسیدن انگور رنگ و مزه ی آن است در صورتی که مبنای معیارهای علمی و استاندارد، میزان ترکیبات شیمیایی آن می باشد. مقدار مواد جامد محلول و یا نسبت مواد جامد محلول به اسید دو معیار سنجش رسیدن انگور می باشد که بیشتر معیار دوم به عنوان شاخص رسیدن13 در بین کارشناسان شناخته می شود (مسکوکی و همکاران، 1385؛ زمردی، 1384؛ Kader, 1999). کادر 14 (1999)، کم ترین مقدار نسبت بریکس به اسید در حین رسیدن انگور را عدد 20 و کم ترین مقدار درجه ی بریکس با توجه به نوع محصول و محل برداشت را در محدوده ی 14 تا 5/17 درصد اعلام کرده است. اندازه ی عددی شاخص رسیدن، با توجه به موارد مصرف انگور از جمله تازه خوری، تولید آب میوه و کشمش متفاوت است (مسکوکی و همکاران، 1385). این شاخص بسته به رقم و شرایط آب و هوایی در انگورهای تازه خوری 20 و در انگورهایی که برای تهیه ی کشمش استفاده می شود 35 در نظر گرفته می شود (زمردی، 1384). شاخص های رسیدن از طریق آنالیزهای شیمیایی پپیچیده ترکیات معطر، ترکیبات فنلی، ترکیبات رنگی، قندها، اسیدها و pH بدست می آید. البته نمی توان فقط از یک شاخص استفاده نمود. ویژگی های عادی بلوغ مانند قند، اسید و pH مشخصات رسیدن در یک رقم با رقم دیگر فرق می کند. ترکیبات شیمیایی انگور به آرایش ژنتیکی ارقام وابسته بوده و تحت تأثیر شرایط محیطی و عملیات زراعی قرار می گیرد (Waston, 2003).
1-11- هدف از انجام تحقیق
انگور یکی از مهمترین میوه های خوراکی بوده که دارای موارد مصرف گسترده ای از تازه خوری، مربا، آب انگور، تولید کشمش، شیره انگور و ژل را دارد. با توجه به اینکه رقم ریش بابا قرمز برای تازه خوری استفاده می شود و درصد قند متوسطی دارد می توان با کاربرد تکنیک حلقه برداری و محلول پاشی اتفن درصد قند آن را افزایش داد. علاوه بر این با توجه به ریزش حبه ها در انگور رقم ریش بابا قرمز، با استفاده از تکنیک حلقه برداری می توان درصد ریزش حبه را کاهش داد. در مناطقی از کشورمان که فصل رشد کوتاه و یا پاییزهای زودرس دارند و همچنین در ارقامی از انگور که به روش خوابیده پرورش داده میشوند، کیفیت لازم و توسعه رنگ برای رسیدن کامل انگور فراهم نمیشود که با استفاده از کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن می توان این مشکل را برطرف نمود.
فصل دوم
بررسی منابع
2- 1- اهمیت کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن
انگور جزء میوه های نافرازگرا می باشد و خصوصیات کمی و کیفی میوه متأثر از تعداد زیادی فاکتورهای زنده و غیر زنده می باشد. بنابراین، هرگونه تلاشی که بتواند انجام شود برای حفظ میوه های انگور با خصوصیات کیفی بالا مانند: اندازه حبه، وزن، استحکام، شدت رنگ و یکنواختی خوشه، پس از برداشت و در طول بازاریابی برای تولید کنندگان انگور در جهت بازگشت سرمایه بسیار مهم خواهد بود (Marzouk and Kassem, 2011). راهکارهای مختلفی در جهت ارتقاء کمی و کیفی محصول انگور ارائه شده است. در این راستا عملیاتی نظیر اعمال سیستم صحیحی از هرس خشک، هرس سبز، تنک گل و خوشه و کم کردن تعداد حبه ها در خوشه راهکارهایی هستند که پیشنهاد شده اند (ناظمیه، 1372؛ نجاتیان، 1374). علاوه بر موارد ذکر شده عملیاتی نظیر حلقه برداری، کاربرد هورمون هایی نظیر اتفن و جیبرلین ها در سال های اخیر به عنوان راه های موثر در افزایش کیفیت و کمیت محصول انگور شناخته شده اند (Bhujbal and chaudhari, 1993). حلقه برداری عبارتست از برداشتن یک لایه از پوست که شامل آوندهای آبکش نیز باشد که معمولاً عرض حدود 5-2 میلیمتر را شامل شده و ضخامت آن به حدی باید باشد که صدمه ای به چوب نرساند. عمل حلقه برداری، برای مدتی کوتاه و موقت از انتقال مواد غذایی و هورمون های درونی ساخته شده از برگها به سایر نقاط مصرف کننده جلوگیری کرده و در طی این مدت احتمال می رود این مواد صرفاً صرف تغذیه همان شاخه حلقه برداری شده می شود که از رقابت سرشاخه های جوان و سایر بخش های گیاهی در مصرف مواد غذایی با خوشه ها و اعضای بارده جلوگیری می شود و در پی آن علاوه بر افزایش درصد میوه بندی، وزن حبه ها نیز افزایش می یابد (Brown et al., 1988).
اتیلن یکی از عواملی است که بر روی کیفیت میوه و شدت رنگ موثر می باشد و اتفن از سال 1970 برای بهبود رنگ و تسریع بلوغ انگورها استفاده شده است (Cantina et al., 2007). در گیاهان این ترکیب، اتیلن آزاد کرده و به عنوان یک تنظیم کننده طبیعی رشد گیاهی، مسئول فعالیت فیزیولوژیکی محصول است. اتفن کاربرد های مختلفی برای محصولات کشاورزی دارد. برای مثال تحریک گلدهی، بازدارنده رشد رویشی و به عنوان عامل تنک، القاء مقاومت به سرمازدگی و بیماری ها، بهبود رسیدگی و بلوغ و بهبود رنگ میوه مورد استفاده قرار می گیرد (De Wilde, 1971). تحقیقات نشان داده اند که اتفن رنگ قرمز ارقام رنگی انگور را افزایش می دهد. گزارشات مبنی بر مصرف اتیلن و یا ترکیبات آزاد کننده اتیلن از جمله اتفن حاکی از آن است که این ترکیبات باعث تسریع مرحله تغییر رنگ حبه های انگور می گردد (El – Kereamy et al., 2003)، اما این به شرطی است که در دوره کوتاهی بلافاصله قبل از زمان طبیعی شروع رسیدگی حبه ها مصرف گردد (Chrvin et al., 2006 ).
2- 2- حلقه برداری
در طی سالیان متمادی پرورش دهندگان انگورهای رومیزی برای بهبود کیفیت و بازار پسندی میوه ها و تسریع و پیش رس کردن انگور روشهای مختلفی را ابداع کرده اند. حلقه برداری یکی از این روشهاست که برای افزایش تشکیل میوه، افزایش اندازه حبه، بهبود رنگ گیری و تسریع در رسیدگی میوه انگور به کار می رود (دولتی بانه، 1381). حلقه برداری شامل برداشتن نوار باریکی از پوست تنه، بازو، شاخه بارده یکساله و اسپورها می باشد (شکل 2-1). این عمل باعث بروز فعالیت های فیزیولوژیکی متفاوتی شده که می تواند روی کمیت و کیفیت میوه انگور تاثیر بگذارد. با برداشته شدن یک نوار کامل از پوست (محل آوندهای آبکش) برای مدتی حرکت طبیعی مواد غذایی ساخته شده در برگها به سمت پایین حلقه متوقف می شود و میزان مواد هیدروکربنه و تعدادی از هورمونهای رشد در محل بالای زخم حلقه افزایش می یابند و در طی این مدت احتمال می رود این مواد صرفاً صرف تغذیه همان شاخه حلقه برداری شده می شود که از رقابت سرشاخه های جوان و سایر بخش های گیاهی در مصرف مواد غذایی با خوشه ها و اعضای بارده جلوگیری می شود و در پی آن علاوه بر افزایش درصد میوه بندی، وزن حبه ها نیز افزایش می یابد (Brown et al., 1988). باقی گذاشتن قسمت کوچکی از پوست در محل حلقه برداری باعث برقراری ارتباط و تبادل مواد غذایی بین قسمت های بالا و پایین زخم شده و اثرات مفید این روش را شدیداً کاهش می دهد بر این اساس بایستی حلقه ای کامل از پوست عضو مورد نظر برداشته شود. بعد از التیام محل زخم اثرات حلقه برداری سریعاً کاهش می یابد. مرحله ای از رشد تاک که در آن عمل حلقه برداری انجام می گیرد به طور حتم مهمترین عامل تعیین کننده نوع و شدت اثر روی تاک می باشد (دولتی بانه، 1381).
شکل 2- 1- برداشتن نوار کامل پوست تنه انگور
2- 2- 1- نحوه حلقه برداری
معمولاً از چاقو های دو تیغه تیز با فاصله 4 میلی متر از هم برای این کار استفاده می شود (شکل 2-2). در حلقه برداری فقط پوست شاخه و یا تنه به طور کامل برداشته می شود و نبایستی آسیبی به بافت چوب وارد گردد.
شکل 2- 2- وسایل مورد استفاده برای حلقه برداری انگور
2-2- 2- اهداف حلقه برداری

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید