سپاس و قدردانی از:
اساتید گرانقدرم
آقایان دکتر امیر ملکی
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
و سرکار خانم دکتر پروانه دانش
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است!
به پاس قلب‌های بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می‌گراید!
و به پاس محبت های بی دریغ‌شان که هرگز فروکش نمی‌کند!
و در پایان، بر خود لازم می‌دانم از همراهی، راهنمایی و مساعدت‌های بی‌دریغ، استاد ارجمندم جناب آقای یوسف بیانلو سپاسگذاری نمایم.
خوش‌تر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران
بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان در سال 1392″
چکیده
بیان مساله: با توجه به اینکه شناخت کیفیت زندگی خانوارها، یکی از موارد بسیار مهم در حوزه تعیین سبک زندگی کنشگران اجتماعی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد. در واقع سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده‌ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل و فاکتورهای موثر در تغییر کیفیت زندگی در بین سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر به صورت روش کمی انجام گردیده و با استفاده از شیوه پیمایشی اجرا گردیده است که ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می‌باشد که طبق نتایج آخرین سرشماری انجام‌ یافته(در سال 1390) تعداد آنها 110943 خانوار بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 390 خانوار به عنوان جمعیت انتخاب گردیده و سرپرستان آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم افراز SPSS استفاده گردیده و جهت بررسی فرضیات تحقیق، بر اساس سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی همانند ضرایب همبستگی(اسپیرمن، پیرسون و … ) و آزمون‌های آماری پارامتریک( آزمون t، تحلیل واریانس و … ) استفاده گردیده است.
یافته‌های تحقیق: بر اساس تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، بین اغلب متغیرهای زمینه‌ای(همانند سن، سواد، تاهل و … ) با متغیر سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و سبک زندگی و مولفه‌های آن رابطه معناداری وجود داشت.
واژگان کلیدی:
کیفیت زندگی، سبک زندگی فرهنگی، محصولات فرهنگی، اوقات فراغت، سرپرستان خانوار.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ……….2
تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق……………………………………………………..4
ضرورت انجام تحقیق…………9
هدف ها……..12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی……..14
پیشینه خارجی……..14
پیشینه داخلی……..21

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق……..26
رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی……..26
رویکرد پزشکی……..27
تبیین های روان شناختی……..28
رویکرد روان شناختی اجتماعی……..29
رویکرد کنش متقابل……..30
رویکرد جامعه شناختی……..31
دیدگاه بوم شناسی……..32
نظریه ی کنش اجتماعی پارسنز……..36
نظریه های مکتب تضاد……..39
مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان……..40
ریف و سینگر……..40
فلاناگان……..42
کالمن……..42
گودمن……………………43
زیمل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
تورشتاین وبلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
ماکس وبر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گافمن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
جورج هربرت مید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
آنتونی گیدنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
پیر بوردیو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………………..52
مصرف و سلیقه فرهنگی نخبه‌گرایانه……………………………………………………………………………………………………………………………53
نظریه‌ی بوردیو در مورد اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………………………..54 نظریه ی بوردیو درباره مصرف فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….55
اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
بخش سوم :چارچوب نظری……………………57
شاخص های کیفیت زندگی بر اساس نظریه های مختلف………………………………………………………………………………………………58
متغیرهای عینی……..60
متغیرهای ذهنی……..65
فرضیه ها……..72
مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق……..75
ابزار گردآوری اطلاعات (تکنیک تحقیق)……..76
شیوهی اجرا……..76
سطح تحلیل……..77
واحد تحلیل……..78
قلمرو پژوهش……..78
روش ها و تکنیک های آماری……..78
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم……..79
تعریف نظری کیفیت زندگی و ابعاد آن……..79
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی……..80
تعریف متغیرهای زمینه ای……..85
شناسایی متغیرهای تحقیق……..87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
جمعیت آماری و نمونه……..87
نمونه گیری……..88
حجم نمونه……..88
شیوهی انتخاب نمونه……..89
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………………………92
بخش سوم: آزمون فرضیه ها……109
فرضیه اول:……109
فرضیه دوم: ……114
فرضیه سوم:……119
فرضیه چهارم:……124
فرضیه پنجم:……129
فرضیه ششم:……131
فرضیه هفتم:……133
فرضیه هشتم:……133
بررسی و تحلیل رگرسیون چندگانه: ……134
فصل پنجم: نتایج نهایی، پیشنهادها و محدودیتها
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

محدودیت های پژوهش……148
ارائه پیشنهادها………..149
منابع……150
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره یک ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره دو عامل های کیفیت زندگی و مبنای نظری آنها……………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 1 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها…………………………………………………………………………….92
جدول شماره 2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها……………………………………………………………………….93
جدول شماره 3 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها…………………………………………………………………………….94
جدول شماره 4 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها……………………………………………………………….95
جدول شماره 5 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………96
جدول شماره 6 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….97
جدول شماره 7 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها……………………………………………………………….98
جدول شماره 8 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها…………………………………………………………………………..99
جدول شماره 9 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها……………………………………………………………….100
جدول شماره 10 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..101
جدول شماره 11 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………….102
جدول شماره 12 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها……………………………………………………….103
جدول شماره 13 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت آنها……………………………………………………………….104
جدول شماره 14 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..105
جدول شماره 15 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….106
جدول شماره 16 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد اعضاء فعلی خانواده آنها……………………………………………………….107
جدول شماره 17 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..108
جدول شماره 18 جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت……………………………………………………..109
جدول شماره 19 میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت…………………………………………………………………………..109
جدول شماره 20 جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب محل سکونت………………111
جدول شماره 21 جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و محل سکونت………111
جدول شماره 22 جدول توصیفی مربوط نمره کیفیت زندگی بر حسب ” گروههای سنی “…………………………………….114
جدول شماره 23 میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب “میزان سن و گروه‌های سنی”……………………………………………………114
جدول شماره 24 جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب گروه‌های سنی…………….116
جدول شماره 25 جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و گروه‌های سنی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 26 میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………119
جدول شماره 27 جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب میزان سواد…………………………..119
جدول شماره 28 جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب میزان سواد………………………….121
جدول شماره 29 جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و سطح سواد و تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
جدول شماره 30 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “نوع شغل پاسخگویان” ……………………………………………………..124
جدول شماره 31 میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب نوع شغل…………………………………………………………………………………124
جدول شماره 32 جدول توصیفی مربوط میانگین نمرات ابعاد و مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب نوع شغل…………………….126
جدول شماره 33 جدول نتایج اجرای آزمون تحلیل واریانس برای بررسی رابطه بین مولفه‌های کیفیت زندگی و نوع شغل…..126
جدول شماره 34 آماره‌های توصیفی و میانگین نمره کیفیت زندگی بر حسب جنسیت……………………………………………………..129
جدول شماره 35 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “جنسیت”…………………………………………………………………………129
جدول شماره 36 آماره‌های توصیفی و میانگین نمره مولفه‌های کیفیت زندگی بر حسب جنسیت………………………………………130
جدول شماره 37 رابطه بین مولفه‌های متغیر کیفیت زندگی و جنسیت……………………………………………………………………………130
جدول شماره 38 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “سبک زندگی” …………………………………………………………………131
جدول شماره 39 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “مصرف فرهنگی” …………………………………………………………….132
جدول شماره 40 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و متغیر “اوقات فراغت” ………………………………………………………………..132
جدول شماره 41 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و “اعتماد اجتماعی”………………………………………………………………………133
جدول شماره 42 رابطه بین متغیر ” کیفیت زندگی” و ” پایگاه اجتماعی – اقتصادی”……………………………………………………..133
جدول شماره 43 روش به کار گرفته‌شده برای انجام تحلیل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………….134
جدول شماره 44 خلاصه نتیجه مدل به کار گرفته‌شده برای تحلیل رگرسیون چندگانه …………………………………………………..134
جدول شماره 45 نتایج آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) برای رگرسیون چندگانه ……………………………………………………….134
جدول شماره 46 نتایج اصلی و نهایی تحلیل رگرسیون چندگانه ………………………………………………………………………………….135
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت سنی آنها ……………………………………………………………………………92
نمودار شماره 2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت جنسی آنها………………………………………………………………………..93
نمودار شماره 3توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل آنها……………………………………………………………………………..94
نمودار شماره 4 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضیت مالکیت مسکن آنها………………………………………………………………..95
نمودار شماره 5 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متراژ منزل محل سکونت آنها……………………………………………………………..96
نمودار شماره 6 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات آنها……………………………………………………………………….97
نمودار شماره 7 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات همسر آنها………………………………………………………………98
نمودار شماره 8 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی آنها………………………………………………………………………….99
نمودار شماره 9 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت شغلی همسر آنها………………………………………………………………100
نمودار شماره 10 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد آنها…………………………………………………………………………..101
نمودار شماره 11 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان درآمد همسر آنها………………………………………………………………..102
نمودار شماره 12 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس طبقه اقتصادی – اجتماعی آنها………………………………………………………103
نمودار شماره 13 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس منطقه محل سکونت آنها……………………………………………………………….104
نمودار شماره 14 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان دختر آنها………………………………………………………………..105
نمودار شماره 15 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد فرزندان پسر آنها………………………………………………………………….106
نمودار شماره 16 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس تعداد اعضاء فعلی خانواده آنها……………………………………………………….107
نمودار شماره 17 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس محل سکونت آنها………………………………………………………………………..108
نمودار شماره 18 نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “محل سکونت”………………………………………………………………………………110
نمودار شماره 19 میانگین نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “گروههای سنی”………………………………………………………………….115
نمودار شماره 20 میانگین نمره “کیفیت زندگی” بر حسب “میزان تحصیلات”……………………………………………………………….120
نمودار شماره 21 میانگین نمره “کیفیت زندگی بر حسب “نوع شغل پاسخگویان”………………………………………………………….125
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
زندگی موهبتی الهی است که انسان‌ها در طول عمر خویش از آن بهره‌مند می‌شوند. قرن حاضر شاهد تغییرات چشمگیری در مورد دیدگاه آدمی نسبت به زندگی بوده است. در این قرن تنها حفظ زندگی به ‌‌شکل معمول مطلوب نبوده، بلکه ارتقاء کیفیت زندگی در زمینه‌های متعدد تلاش اساسی جوامع تلقی می‌شود. داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و است. در ابتدا این آرزو به بهبود وضعیت‌های ظاهری افراد از قبیل میزان درآمد، تحصیلات، سلامتی جسمی و مسکن محدود بود. ولی اکنون به طیف‌های وسیعی از جمله متغیرهای کیفی و ذهنی توجه می‌شود. کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی‌شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار می‌دهد و همچنین بدنبال غفلت از جنبه‌های کیفی زندگی انسان طی چند دهه گذشته در کشورهای غربی بحث کیفیت زندگی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت.
پروژه حاضر در کنار تعریف مفهوم کیفیت زندگی و با گریزی به ابعاد مختلف کیفیت زندگی به بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با سبک زندگی فرهنگی نیز می‌پردازد تا از این طریق به تعریفی مشخص و شیوه‌ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی شهری دست یابد و در راستای ارتقاء آن قدم بردارد. در این پروژه شهرزنجان را، که همچون اکثر شهرهای داخل و خارج از کشور دارای مناطقی با فاصله طبقاتی است و این امر کیفیت زندگی متفاوتی را بین مناطق مختلف شهر موجب شده است، به‌عنوان نمونه موردی مد‌نظر قرار گرفته است.
به هر حال مشخص است که کیفیت زندگی دارای معانی مختلفی نزد افراد متفاوت است که این افراد بسته به متغیرهای طبقه‌ی اجتماعی، جنس، سن، محل سکونت، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال و … تعاریف متفاوتی از کیفیت زندگی دارند.
همه انسانها از آغاز حیات خود در جست و جوی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی‌شان بوده اند، اما در دوران معاصر کیفیت زندگی به موضوع مطالعه‌ی دانشمندان تبدیل شده است، زیرا آنها به این واقعیت پی برده‌اند که آینده‌ی جامعه در گرو شناسایی عواملی است که بر شرایط زندگی انسانها تاثیر می‌گذارد(صادقی، 1383).
تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. در آن دوران ارسطو «زندگی خوب» یا «خوب انجام دادن کارها» را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است. سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار میشود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند یکسان نیست و به‌طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت. به هر‌حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستی معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی میشد؛ ولی اصطلاح «کیفیت زندگی» تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود(نجات، 1387).
واژه کیفیت زندگی در سال 1920 میلادی توسط پیگو در کتاب اقتصاد و رفاه، مورد استفاده قرار گرفت. از دههی 1930 محققان مختلف علمی به تحقیق، تحلیل، سنجش و اهمیت کیفیت زندگی در مناطق مختلف جغرافیایی روی آوردند و سعی در تبیین کیفیت زندگی در مناطق شهری و ایالات متحده و هم‌چنین مربوط به ملت‌های مختلف در ایالات متحده مورد ارزیابی قرار دهند. تاریخچه پژوهش در کیفیت زندگی به تحقیقات جامعه‌شناختی برمیگردد و در زمینه بهداشت روانی از دهه 1960 میلادی به دنبال نهضت مؤسسه زدایی آغاز گردیده است(زکی، 1387).
گرچه مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه‌شناسان قرار گرفته است، اما ریشه‌های آن در جامعه‌شناسی را می‌توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت. در جامعه‌شناسی اولین اثر مهم درباره کیفیت زندگی از آگبرن1 (1946) میباشد که درباره حیات روستایی در ایالات متحده نوشته شده است. در دهه 1960 هنگامی که جامعه‌شناسان علیه چیرگی شاخص‌های اقتصادی واکنش نشان دادند، مفهوم کیفیت زندگی در پژوهش‌های اجتماعی اهمیت یافت اما تا آن هنگام تمام شاخص‌های کیفیت زندگی، عینی بودند. در دهه 1970 شاخص های ذهنی هم برای سنجش کیفیت زندگی اضافه شدند. اولین بار کمپبل و همکاران در اثر خود در سال 1976 به شاخص‌های ذهنی و روان‌شناختی کیفیت زندگی توجه کردند2 (کمپبل، 1976).
مراکز تحقیقاتی گوناگونی هم‌اکنون به سنجش کیفیت زندگی در سطح ملی و بین‌المل می‌پردازند. در ایالات متحده آمریکا از دهه 1960 انستیتو تحقیقات اجتماعی در دانشگاه میشیگان و مرکز نظرسنجی شیکاگو کیفیت زندگی را میسنجند و از سال 1995 با تأسیس انجمن بین المللی پژوهش‌های کیفیت زندگی3، سنجش این مفهوم به خوبی نهادینه شده است4 (فیلیپس، 2006).
توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مجامع علمی و نیز در میان سیاست‌گذاران روبه فزونی است و این مفهوم در بسیاری از حوزه‌های علوم‌ اجتماعی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. به واقع می‌توان گفت که کیفیت زندگی مفهومی بین رشته‌ای در علوم اجتماعی است.
توجه به مفهوم کیفیت زندگی مرهون رشد دیدگاه‌های کمتر اقتصادی درباره کیفیات زندگی اجتماعی است. مفهوم کیفیت زندگی سعی میکند شرایط زندگی مردم را در زمینه اجتماعی خود آنها بررسی کند. به همین دلیل شاخص‌‌‌هایی را برای سنجش این مفهوم انتخاب میکند که وابستگی زیادی به زمینه پژوهش دارند(نوغانی، 1388).
تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق
کیفیت زندگی از مسایل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی به شمار می‌رود. بدون شک در طول سه دهه اخیر، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی‌ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. امروزه کیفیت زندگی، یکی از چارچوب‌های نظری مورد قبول در بررسی شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار می‌رود. مطابق آمارهای موجود، نزدیک به نیمی از مردم جهان، ساکن شهرها می‌باشند و انتظار افزایش آن در دهه‌‌های آینده وجود دارد، در حالت کلی این موضوع را می‌توان ناشی از تلاش مردم برای ارضای نیازهای خود و وجود امکانات مناسب زندگی شهری در شهرها دانست. شهر به عنوان یک سامانه دارای عناصر گوناگونی است و به صورت مداوم بر آنها اثر می‌گذارد و یا از آنها تاثیر می‌پذیرد. این سامانه دارای تقسیمات کوچکتری زیر عنوان محله می‌باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از ابعاد مختلف کیفیت زندگی به بررسی وضعیت کیفیت زندگی سرپرستان خانوار ساکن در محله‌های مختلف شهر زنجان می‌پردازد.
گرچه مفهوم کیفیت زندگی کاربردهای فراوانی دارد، اما ارایه تعریفی روشن و جامع برای آن دشوار است چون در زمینه‌های گوناگون و با کاربردهای متفاوتی به کار گرفته شده است. خود مردم معمولاً تصویر روشنی از کیفیت زندگی خود در ذهن دارند. آنها معمولاً میدانند که اگرچه شرایطی رخ دهد در زندگی احساس خوشبختی خواهند داشت. به عنوان مثال درآمد بیشتر، داشتن خانه (یا خانه بزرگتر) اتومبیل خوب، تعطیلات فراوان و غیره. همچنین مردم معمولاً به صراحت میگویند که اگرچه شرایطی رخ دهد، همگان احساس خوشبختی (کیفیت زندگی جمعی) خواهند کرد. به عنوان مثال وجود محله یا شهری آرام و زیبا، نبود ترافیک، نبود بیکاری و فقر، وجود امکانات درمانی برای همه و غیره.
در واقع در هنگام تعریف کیفیت زندگی، از آنجایی که قرار است وضعیت مطلوب تصویر شود تا موقعیت کنونی با آن مقایسه شود، مسأله تا حدی فلسفی میشود. هنوز فلاسفه توافقی درباره شهر آرمانی، جایی‌که همگان در آن خوشبخت هستند، ندارند. چنین بحثی اساساً ریشه‌های ایدئولوژیک و دینی دارد چرا که قرار است خوب و بد را تعیین کند.
نکته دیگر آنکه هنوز فلاسفه توافقی درباره افضل بودن برابری یا عدالت ندارند. آیا دولت باید از ناتوانان حمایت کند؟ کدام جامعه بهتر است؟ جامعه‌ای که در آن افراد آزادند تا کام خود را برآرند یا جامعه‌ای که دولت در آن اعمال قدرت میکند و از حقوق همگانی حفاظت میکند؟
آیا شرایط برای همگان باید برابر باشد، آیا تمام انواع نابرابری مذموم است؟ به هرحال تعاریفی که هم‌اکنون ارایه میشود بازتاب کیفیات و کمیابی مطلوب جامعه انسانی است که البته می‌تواند در طول زمان تغییر کند.
ویژگی مفهوم کیفیت زندگی آن است که میتواند شامل تمام کیفیات (مفاهیم) جامعه‌شناختی شود. یعنی گستره بزرگی از مفاهیم جامعه‌شناختی میتوانند در چتر کیفیت زندگی قرار بگیرند. اما وجه مهم این مفهوم آن است که معمولاً برای بررسی عملکرد و نتایج سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد استفاده قرار میگیرد به همین خاطر معمولاً در هر زمینه بنابر انتظارات سیاست‌گذاران و مجریان برنامه‌های اجتماعی تعریف میشود. برخی مؤلفان کیفیت زندگی را تنها احساس خوشبختی دانسته اند(میلبراث5، 1978).
سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزه‌های اجتماعی، روانی و فیزیکی می‌داند و آن را چنین تعریف میکند: «کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چهارچوب نظام‌های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی میکند و با اهداف، معیارها، و دغدغه‌های او رابطه دارد. این امر بسیار گسترده است و به شیوه‌ای پیچیده تحت تأثیر سلامت فیزیکی، حالت روانی، و میزان استقلال و روابط او با جنبه‌های مهم محیط وی قرار دارد(هوکوگروپ،6 1993).
با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان گفت که اصولاً کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با وضعیت جمعیت در یک مقیاس جغرافیایی خاص(مانند روستا، شهر، و یا کشور) در رابطه است و از این رو، هم به شاخص‌های ذهنی یا کیفی و هم به شاخص‌های عینی و کمی متکی است(کوکبی، ۱۳۸۵).
استان زنجان که از آن به عنوان فلات زنجان نیز نام برده می شود، در قسمت مرکزی و شمال غربی کشور، و مابین35 درجه و 25 دقیقه تا 37 درجه و15 دقیقه عرض شمالی و 47درجه و 1 دقیقه تا 49 درجه و 52 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این استان با هفت استان هم‌مرز می‌باشد به طوریکه از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبیل، و شهرستان رودبار از استان گیلان، از شمال شرقی و شرق به شهرستان‌های تاکستان و بوئین زهرا و قزوین از استان قزوین، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار از استان کردستان و از مغرب به شهرستان تکاب از استان آذربایجان غربی و از شمال غرب به شهرستان‌های میانه و هشترود از استان آذربایجان شرقی محدود است. وسعت استان حدود 21848 کیلومتر مربع و تراکم نسبی در استان 42 نفر در هر کیلومتر می باشد. به این ترتیب در مقایسه با میانگین مساحت استان‌های کشور (65920کیلومتر مربع)، استان زنجان در ردیف استانهای کوچک از نظر وسعت قلمرو دارد و سهم نسبی استان از مساحت کل کشور 34/1درصد می‌باشد.
شهرستان زنجان از شمال به بخش‌های آق‌کند و هشت جین از شهرستان خلخال، از شمال شرقی به ماسوله، فومن، رشت و شهرستان رودبار زیتون، از شرق به بخش های سیردان، تاکستان، آوج از استان قزوین، از جنوب به کبوتر آهنگ از استان همدان، از جنوب غربی به شهرستان بیجار، از مغرب به تکاب و از شمال غربی به قره آقاج و میانه محدود است و رودخانه قزل اوزن با گردش خود حد طبیعی این شهرستان را تعیین نموده و وسعت این شهرستان بالغ بر 6763 کیلومتر مربع می‌باشد. از نظر توپوگرافی شهرستان زنجان منطقه‌ای است کوهستانی که بصورت فلات مرتفعی خودنمایی می‌کند و در اثر تجزیه رودخانه جلگه‌های حاصلخیز مستقلی را تشکیل داده است. ناهمواری‌های شهرستان در این مقوله به کوه‌های زنجان شمالی و کوه‌های زنجان جنوبی تقسیم گردیده است که از نظر تقسیمات جغرافیایی، رشته کوههای زنجان شمالی ادامه رشته کوه‌های البرز و کوه‌های زنجان جنوبی جزئی از رشته کوه‌های منفرد مرکزی است. جهت کوه‌ها بطور طبیعی از شمال غربی به جنوب شرقی ممتد بوده و دره زنجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود برزخی را میان رودخانه قزل اوزن سفلی و علیا بوجود آورده و بخش‌های قره پشتلو و طارم علیا در منطقه رشته کوه‌های زنجان شمالی واقع شده است.
شهرستان زنجان با قدمت تاریخی کهن مرکز استان میباشد و براساس آمارگیری سال 90 دارای 386851 نفر جمعیت است. زبان اهالى استان زنجان نیز مانند نژاد آن‌ها یک دست نیست و در طول تاریخ دست خوش تغییر و تحولات فراوان شده ولى آن‌چه مسلم است این که زبان اهالى بومى استان، پیش از هجوم اقوام مغول فارسى بوده است. در صورالاقالیم آورده شده که “زبانشان زنگان پهلوى راست است”. پس از استقرار اقوام ترک در این منطقه و مهاجرت‌هایى که از سوى نژاد ترک آذرى انجام گرفته، مخلوطى از زبان‌هاى ترکى، جغتایى، ترکى آذرى و زبان فارسى که کلمات زبان کردى نیز در آن وجود دارد، تشکیل شده که هم‌اکنون نیز رایج است. در حال حاضر به علت هم‌جواری این شهر با پایتخت استفاده از لغات فارسى در مکالمات روزمره مردم منطقه مرسوم شده و مردم استان زنجان در اداره‌ها، مدارس و مکان هاى عمومى به زبان فارسى و در مکالمه‌های روزمره و محلى به زبان ترکى صحبت مى کنند.
تنوع ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، و فضایی – کالبدی باعث شده است که هر ناحیه دارای ویژگی‌ها، امکانات، استعدادها و نیز تنگناها و محدودیت‌های خاص خود و به همین ترتیب، با قرار داشتن در سطحی معین از توسعه وسازمان یافتگی، دارای اولویت‌ها و نیازهایی خاص باشد.
با توجه به مطالب عنوان شده، بررسی جامعه‌شناختی کیفیت زندگی و ابعاد آن در مناطق شهری زنجان در چارچوب تعریف سازمان بهداشت جهانی از کیفیت زندگی به عنوان موضوع این پژوهش انتخاب شده است. در حقیقت سه سؤال اساسی این تحقیق را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
1- وضعیت کیفیت زندگی و ابعاد آن در مناطق مختلف شهرستان زنجان چگونه است و آیا تفاوتی بین کیفیت زندگی این مناطق وجود دارد؟
2- چه رابطه‌ای بین سبک زندگی فرهنگی و کیفیت زندگی وجود دارد؟
3- کدام خصوصیات فردی تغییرات کیفیت زندگی در شهر زنجان را تبیین می‌کنند؟
ضرورت انجام تحقیق
از اوائل دههی 1970 سنجش نابرابری‌های منطقه‌ای در چارچوب جامعه‌شناسی توسعه با توجه به تشدید فاصلهی میان جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه زیادی قرار گرفت و پیشرفت‌های مهمی نیز در زمینه شاخص‌سازی برای این سنجش و کمی کردن شاخص‌ها و اندازه‌گیری نابرابری‌ها، به ویژه از طریق مقایسه سطح زندگی در مناطق مختلف، ابداع شد. یکی از نخستین مدل‌های روش‌شناختی در این زمینه مدل اندازه‌گیری سطح زندگی در لهستان است که در سال 1974 از سوی لوشینویچ ابداع شد)زاهدی مازندرانی، 1382 ).
یک جز مهم همه کوشش‌هایی که از 1977 به بعد در خصوص مطالعه نابرابری‌ها صورت گرفته نوآوری‌های روش‌شناختی برای تدقیق بیشتر درک و نمایش نابرابرهاست. نخستین کوشش روش‌شناختی در این زمینه اثر برجستهی دیویدم. اسمیت است به نام (علف کجا سبزتر است؟)7 که در آن کوشش شده است که از دیدگاهی جغرافیایی با تعریف شاخص‌های ویژه و استاندارد کردن و جمع‌پذیر کردن ارزش هر یک از این شاخص‌ها به مقایسه نابرابری‌های منطقه‌ای در بین ملت‌ها، مناطق، نقاط شهری در کشورهایی منتخب از 3 گروه کشورهای پیشرفته، سوسیالیستی و در حال توسعه بپردازد(همان، 260).
همچنین انتشار سلسله گزارش‌های سالانهی «توسعه انسانی، از سوی برنامهی عمران ملل متحد8 در سال1990موجب ارتقاء رویکرد عمومی به سنجش نابرابری‌ها شد. رویکرد توسعه انسانی که شفافیت یافته‌ترین رویکرد به مفهوم توسعهی اجتماعی است «کیفیت زندگی» را بر مبنای کاهش فقر، گسترش دسترسی به تسهیلات رفاهی و زیربنایی، افزایش اشتغال، گسترش آموزش و پرورش، افزایش عدالت اجتماعی، گسترش حقوق اقلیت‌ها و افزایش یکپارچگی اجتماعی در کل جامعه تعریف میکند، اولاً مبنای اندازه‌گیری نابرابری (در سطح ملت ها) را از یک وضعیت تک‌عاملی (فقط شاخص رشد) به یک وضعیت چند عاملی ارتقاء بخشیده و ثانیاً رویکرد روش‌شناختی به سنجش نابرابری‌ها را پیچیده‌تر و کامل‌تر کرده است(همان،260 و 29).
تئوری‌ها و مطالعات تجربی کیفیت زندگی عمدتا از جوامع غربی نشأت گرفته‌اند. مطالعات کیفیت زندگی در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن‌ در ایران به طور قابل توجهی کمیاب هستند. مفهوم کیفیت زندگی در ایران تا به حال در مورد بیماران مبتلا به بیماری خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. اما کمتر کوششی در جهت سنجش کیفیت زندگی در معنای عام آن به چشم می‌خورد. در نظر سنجی که سازمان صداوسیما از مردم تهران درباره کیفیت زندگی انجام داد صرفا رضایت از محل زندگی معرفی شد ولی در بررسی کیفیت زندگی باید همه ابعاد و شاخص‌های این متغیر مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. کیفیت زندگی باید جامع و شامل عوامل و جنبه‌های مختلف از جمله عوامل فیزیکی و ساختمانی، جسمانی، اجتماعی و همچنین برداشت‌ها و تجربیات افراد از کیفیت زندگی باشد. به لحاظ آکادمیک، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه تحقیقی از اوایل دهه 1960 میلادی مطرح شد.
شهرنشینی در کشور ما به سرعت در حال رشد است که این پدیده (پدیده مهاجرت به شهرها) در مورد شهر زنجان نیز صدق می کند. با این وجود، فرصت‌ها، منابع و امکانات مورد نیاز برای توسعه و تامین نیازهای انسانی به طور مناسبی در شهرها تامین نشده است. علاوه بر این، مطالعات چندانی در خصوص کیفیت زندگی شهری در ایران صورت نگرفته است، که این وضع یکی از انگیزه‌های انجام این مطالعه را شکل میدهد. از این رو این مطالعه سعی دارد اطلاعات مفیدی را در زمینه بهبود وضعیت کیفیت زندگی شهری بدست آورد و با نگاهی چند بعدی و چند متغیره به سنجش کیفیت زندگی در مناطق مختلف شهر زنجان بپردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با توجه به اینکه جامعه ما به اصطلاح یک جامعه «در حال گذار و رو به توسعه» میباشد و شهرستان زنجان نیز به عنوان یک بخش از این جامعه بزرگ است. پس هر روز شاهد تغییر و تحولات زیادی میباشد که این تغییرات میتوانند در ساخت اجتماعی جامعه مؤثر باشند و عملکرد منفی آنها میتواند باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و بالا رفتن روحیه فردگرایی و بیگانگی اجتماعی شود. در این راستا باید خاطرنشان ساخت همانطور که «از کمپ» تأکید می‌کند. این دست مطالعات از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری‌های دولتی است(از کمپ، 1373).
در جوامع پیشرفته صنعتی که دولت از جمله اهداف خود را ارتقاء کیفیت زندگی مردم و فراهم آوردن زمینه‌های بهروزی مردم میخواند چنین تحقیقاتی لازمه ارزیابی دولت از عملکرد خود و وقوف بر عوامل نارضایتی مردم و تلاش برای زدودن یا کاهش آنهاست. از همین رو از اواسط دهه 1960 که بررسی کیفیت زندگی مردم در این جوامع پا گرفته است دولت‌ها قویاً از انجام مرتب این سنجش‌ها چه به صورت مقطعی و چه به صورت طولی و سالانه حمایت کرده، در سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی خود به یافته‌ها و نتایج آن تحقیقات تمسک می‌جویند. در کشورهای در حال توسعه هم حتی اگر دولت‌ها هدف کوتاه‌مدت خود را ارتقاء کیفیت زندگی مردم ندانند، ثبات سیاسی خود دولت مستلزم این دست مطالعات و وقوف بر عوامل اجتماعی نارضایتی مردم است، زیرا نارضایتی گسترده همواره آبستن و زمینه ساز ناآرامی و تشنجات سیاسی است. به قول اینگلهارت: «سطح پایین رضایت از زندگی و نبود نشاط اجتماعی به گرایش‌های منفی نسبت به کل جامعه کشیده میشود، پیامدهای سیاسی وخیمی دارد»(اینگلهارت،1373).
گذشته از این پیشبرد و تحقق توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پایدار که تقریباً استراتژی و هدف بلند‌مدت تمام کشورهای در حال توسعه است پای این دست تحقیقات را به میان می‌کشد. به قول اینگلهارت: «دوره‌های طولانی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات موجب ظهور نگرش‌های بدبینانه‌ای میشود که (با فرآیند جامعه پذیر) از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود»(همان،33).
گسترش چنین روحیه بدبینانه‌ای هر چه بیشتر به انفعال اجتماعی دامن میزند. از این رو پیشبرد استراتژی توسعه مستلزم این دست پژوهش‌ها و وقوف دقیق بر زمینه‌های کیفیت زندگی و تلاش برای افزایش آنهاست.
هدف‌ها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوار شهر زنجان می‌باشد. از این رو هدف‌های فرعی زیر دنبال می شود.
1- رتبه بندی مناطق تحت بررسی بر اساس کیفیت زندگی و ابعاد آن.
2- بررسی رابطه سبک زندگی فرهنگی با کیفیت زندگی.
3- در سطح خرد به بررسی تاثیر عوامل زمینه‌ای بر روی کیفیت زندگی پرداخته می‌شود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول: مرور پیشینیه پژوهشی
پیشینه خارجی
تمامی مطالعات کیفیت زندگی، در دو سرفصل «شاخص‌های عینی» و «شاخص‌های ذهنی» صورت میگیرند. کیفیت زندگی، به عنوان وسعت نیازهای انسانی برآورده شده در ارتباط با ادراکاتی که فرد و گروه از بهزیستی ذهنی دارند، در نظر گرفته میشود. نیازهای انسانی، نیازهایی برای امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، آزادی، مشارکت و ارتباطات هستند. بهزیستی ذهنی نیز به وسیله واکنش‌های افراد و گروه‌ها به سؤالاتی در مورد شادکامی و رضایت از زندگی تشخیص داده میشود. ارتباط بین برآورده شدن نیازهای انسانی و رضایت ادراک شده از هر یک، میتواند به وسیله ظرفیت روحی، زمینه فرهنگی، ارزش‌ها، اطلاعات، ارتباطات، تحصیلات و دوست داشتن تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، ارتباط بین برآورده شدن نیازهای انسانی و بهزیستی ذهنی، به وسیله وزن‌هایی که افراد، گروه‌ها و فرهنگ‌ها به برآورده شدن هر یک از نیازهای انسانی نسبت به دیگر نیازها میدهند، تحت تأثیر واقع میشود.
از لحاظ تاریخی، اولین تلاش‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی از جنبش شاخص‌های اجتماعی نشأت گرفته است(بیدرمن9، 1974). به طور رسمی، اواخر دهه 1960، زمان آغاز جنبش شاخص‌های اجتماعی بود؛ سازمان بهداشت، آموزش و رفاه آمریکا، در سال 1969، دو مقاله در این زمینه منتشر کرد. بولاک و ساسی، در پژوهشی در اجتماعات روستایی غرب تگزاس به این نتیجه رسیدند که استفاده از کامپیوتر و اینترنت باعث افزایش کیفیت زندگی در این مناطق شده است(بولوک10 و سوسی11، 2004).
کیفیت زندگی را میتوان در سه سطح فرد، خانواده و جامعه اندازه‌گیری کرد. همچنین، کیفیت زندگی به واسطه شاخص‌های تکوینی و انعکاسی سنجیده میشود (همان).
سنجش فردی کیفیت زندگی را میتوان به دو بعد تقسیم کرد؛ شاخص‌های فردی در مقابل شاخص‌های گروهی و شاخص‌های انعکاسی در مقابل شاخص‌های تکوینی. به عبارت دیگر توصیف مقیاس‌ها به چهار گروه تقسیم میشود:
– شاخص‌های ذهنی فردی؛
– شاخص‌های ذهنی گروهی؛
– شاخص‌های تکوینی فردی؛ و
– شاخص‌های تکوینی گروهی( سرگی12 و کرنول13،2001).
شاخص‌های اجتماعی کیفیت زندگی بیشتر شامل شاخص‌های تک گزینه‌ای است. برای مثال، آیا شما از وضع زندگی خود راضی هستید؟ و شما پاسخ میدهید خیلی موافقم، موافقم و غیره. این مقیاس انعکاسی است، چرا که خود مقیاس را برای رسم جهانی شاخص‌ها طراحی کرده‌اند. آرگیل کیفیت زندگی را با مفهوم تکوینی و سلامت فرد میسنجد؛ یعنی سلامت فرد به خوشحالی، رضایت از زندگی، نبود بیکاری و فقدان ناهنجاری‌ها بستگی دارد.
وینهون در مطالعات خود در سال 1991 خوشبختی را به عنوان مقیاسی معرفی میکند که افراد رضایت خود را از کیفیت زندگی شان با آن میسنجند. او نظریه خوشبختی را در سه اصل و چهار نتیجه خلاصه میکند. افراد میتوانند به تنهایی شاد باشند حتی اگر در گروهی غمگین زندگی کنند و یا میتوانند غمگین باشند، حتی اگر در میان گروهی شاد باشند. خوشبختی و خوشحالی عملکردی دایمی نیست. مفهوم تکوینی کیفیت زندگی شامل ارزیابی شخصی از زندگی خود یا هنر زندگی در مقابل بعضی استانداردها میشود(همان،150). در این راستا، نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد کانون خانواده، بیشتر از وسایل رفاهی اسباب خوشبختی را فراهم میآورد. در مقابل، پول، امنیت اقتصادی، خانه و در مجموع اسباب و اثاثه سهم بیشتری در رفاه زندگی دارند تا در خوشبختی. میکالوس در سال 1980(کیم14،2002)، نشان داد که در ارزیابی کیفیت زندگی، زمینه‌هایی اندازه گیری شده است که عبارت‌اند از:
– بهداشت؛
– امنیت مالی؛
– زندگی خانوادگی؛

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید