پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (354)

1-6-3-فرهنگ پیری……………………………………………………………………………………………11 1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12 1-6-5-سن سالمندی…………………………………………………………………………………………..12 1-6-6-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………12 1-6-7-آسایشگاه………………………………………………………………………………………………..12 1-6-8-آسایشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..13 1-6-9-آسایشگاه معلولین جسمی…………………………………………………………………………13 1-6-10-آسایشگاه روانی…………………………………………………………………………………….13فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق2-1- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….15 2-1-1-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….15 2-1-2-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..15 2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (353)

– ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی لازم به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و فضای بکر و طبیعی محدوده پروژه واهمیت عبور رودخانه از قلب شهر با پررنگ سازی اهمیت و نقش حیاتی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (352)

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………134بخشیک: بررسینمونههادرایران……………………………………………………………………………………1353-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا…………………………………………………………………………1353 -1-2: خانهکامرانیه……………………………………………………………………………………………1383-1-3: مجموعهشوشترنو…………………………………………………………………………………….140بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران…………………………………………………………………………..144معرفی راسم بدران………………………………………………………………………………………………..1443-2-1: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس……………….1463-2-2: مجموعهمسکونیوادیصالح…………………………………………………………………….148خانههالاوا…………………………………………………………………………………………………………..151فصل چهار: معرفی پروژه……………………………………………………………………………………………………155مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….155بخش یک : معرفی سایت…………………………………………………………………………………………………..155 گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن………………………………………………….155 گفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (351)

پلان تالارشهرلندن……………………………………………………………………………………………………………..110برش تالارشهرلندن…………………………………………………………………………………………………………….111فصل اول-مبانی نظری 1-1 کلیات و تعاریف:1-1-1 مقدمه:با رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن رشد و توسعه شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود ،این شرایط خود نیازهای جدیدی را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (350)

-2-2صرفه جویی انرژی………………………………………………………………. 7-2-21- تعریف انرژی ………………………………………………………………………….7-2-22-تاریخچه انرژی تجدیدپذیر……………………………………………………. 7-3-2-2 انواع انرژی های تجدید پذیر………………………………………………………. 73-2 -انرژی خورشیدی…………………………………………………………………………..9-1-3-2 سیستم غیر فعال (Passive)……………………………………………………….11-1-1-3-2 سیستم دریافت مستقیم…………………………………………………………… 13-2-1-3-2 دیوار ترومب………………………………………………………………………….13-3-1-3-2 آتریوم………………………………………………………………………………….. 14-4-1-3-2 اتاقک های شیشه ای چسبیده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (348)

نگارگری، کوزهگری، خیاطی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خودرا نیز دارا هستند. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهای فرامنطقهای نیزمیپردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژهکار (تخصصی) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (346)

2-3-4-4 نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)……………………………………………………………………………………….192-3-5 نظریه های گردشگری………………………………………………………………………………………………….202-3-5-1 بعد اقتصادی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………212-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………..252-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………..27 2-3-5-4 بعد سیاسی گردشگری(نقش دولت در گردشگری)………………………………………………………..312-3-5-5 دیدگاهها در مورد ورود گردشگران به کشور………………………………………………………………332-4 بررسی پیشینه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (735)

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….31-2- بیان مساله41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق71-4- اهداف تحقیق91-4-1- اهداف علمی91-4-2- اهداف کلی و فرعی91-4-3- اهداف کاربردی91-5- سوالات تحقیق101-6- فرضیه‌های تحقیق111-7- تعریف عملیاتی متغییرهای تحقیق111-7-1- متغیر وابسته111-7-2- متغیر های مستقل121-8- روش تحقیق131-9- قلمرو تحقیق141-9-1- ادامه مطلب…

By 92, ago