دانلود پایان نامه : اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات

گرایش :زراعت

عنوان : اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

 

عنوان:‌

اثر عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل بر جوانه زنی بذور و صفات رشدی سه گیاه داروئی

اساتید راهنما:

دکتر غلامرضا حیدری

دکتر یوسف سهرابی

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمد­رضا عبداللهی

 

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت

 

مهر ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به منظور بررسی اثرات عصاره دودی گیاهان و دود آئروسل  بر سرعت جوانه­زنی، درصد جوانه­زنی، طول ریشه­چه، طول ساقه­چه، وزن گیاهچه، بنیه گیاهچه و نسبت ریشه­چه به ساقه­چه و همچنین برخی شاخص­های رشدی، در سه گیاه دارویی توت ­روباهی، بابونه و اکیناسه، دو آزمایش جداگانه در سال 1388، در همدان اجرا گردید.آزمایش عصاره دودی با شش تیمار (0، 002/0، 01/0، 1/0، 2/0 و 1) و سه تکرار، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و آزمایش دود آئروسل با دو تیمار دود آئروسل و شاهد در چهار تکرار، در قالب طرح کاملاً تصادفی، اجرا شد. نتایج نشان داد که در گیاه توت روباهی، غلظت­های مختلف عصاره دودی، بیشتر صفات جوانه­زنی و رشدی را به طور معنی­داری، افزایش  دادند و در مواردی، غلظت­های بالای عصاره دودی باعث کاهش برخی از شاخص­ها شد، که در این موارد به نظر می­رسد که در غلظت­های بالا، از دو ترکیب محرک و بازدارنده موجود در دود، ترکیب بازدارنده با غلبه بر ترکیب محرک، صفات رشدی را کاهش می­دهد. تقریباً در همه موارد، اثر در غلظت­های پائین عصاره دودی در گیاهان بابونه و اکیناسه، موجب افزایش صفات جوانه­زنی و رشدی شد و نیز در بیشتر موارد، غلظت­های بالای عصاره دودی، صفات جوانه­زنی و رشدی گیاهان مذکور را کاهش دادند. در مجموع، در گیاه توت روباهی، غلظت­های 1/0 و 01/0 در گیاه بابونه، جهت صفات جوانه­زنی غلظت­های 2/0 و 1/0 عصاره دودی و برای صفات رشدی، غلظت­های 01/0 و 002/0، بیشترین تأثیر را داشتند و برای گیاه اکیناسه، غلظت­های 2/0 و 1/0 عصاره دودی، در بیشتر موارد اثر مثبتی بر صفات جوانه­زنی و رشدی این گیاه داشتند. تقریباً در هر سه گیاه، دود آئروسل بر بیشتر شاخص­های رشدی و جوانه­زنی، اثر مثبت داشت.

کلمات کلیدی: عصاره دودی، دود آئروسل، جوانه­زنی، صفات رشدی، گیاهان دارویی، توت روباهی، بابونه و اکیناسه.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

جستجو در سایت :   

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1-     بابونه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-     اکیناسه …………………………………………………………………………………………………………………………… 4
3-     توت روباهی ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل اول (پیشینه و تاریخچه تحقیق)………………………………………………………………………….. 9
1-1-  پرایمینگ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-2-  فیزیولوژی پرایمینگ ……………………………………………………………………………………………………….. 13
1-3-  عوامل موثر بر پرایم کردن بذور………………………………………………………………………………………….. 14
1-4-  تکنیک­های پرایمینگ بذر………………………………………………………………………………………………….. 16
1-4-1- پرایمینگ با هورمون­های رشد گیاه ………………………………………………………………………….. 17
1-4-2-  پرایمینگ با انواع دود گیاهی ……………………………………………………………………………….. 18
1-5- اثرات اصلی آتش و دود بر جوانه زنی ………………………………………………………………………………….. 20
1-5-1- اثرات فیزیکی آتش و دود بر جوانه­زنی ……………………………………………………………………. 20
1-5-2- اثرات شیمیایی آتش و دود ……………………………………………………………………………………. 22
1-6- مطالعات زراعی در مورد عصاره دودی ……………………………………………………………………………….. 23
1-7- خواب بذر ……………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-7-1- خواب اولیه …………………………………………………………………………………………………………. 23
1-7-1-1- خواب خارجی ……………………………………………………………………………………… 24
1-7- 1-1-1- فیزیکی ………………………………………………………………………………….. 24
1-7-1-1-2- مکانیکی  …………………………………………………………………………………. 24
1-7-1-1-3- شیمیایی ………………………………………………………………………………….. 24
1-7-1-2- خواب داخلی یا ذاتی …………………………………………………………………………….. 25
1-7-1-2-1-  مورفولوژیکی ………………………………………………………………………….. 25
1-7-1-2-2-  فیزیولوژیکی ………………………………………………………………………….. 26
1-7-1-2-2-1- خواب فیزیولوژیکی سطحی ………………………………………………. 26
1-7-1-2-2-2- خواب فیزیولوژیکی عمق متوسط ……………………………………….. 27
1-7-1-2-2-3- خواب فیزیولوژیکی عمیق …………………………………………………. 28
1-7-1-2-3- مورفوفیزیولوژیکی ……………………………………………………………………. 29
1-7-1-2-4-  فیزیکی ………………………………………………………………………………….. 29
1-7-1-2-5-  ترکیبی ………………………………………………………………………………….. 29
1-7-1-2-5-1-  خواب مربوط به محور بالای لپه ………………………………………… 29
1-7-1-2-5-2- محور بالای لپه و ریشه­چه (خواب دوگانه)  …………………………… 29
1-7-2- خواب ثانویه ………………………………………………………………………………………………………. 30
1-7-2-1- خواب دمایی ……………………………………………………………………………………….. 30
1-7-2-2- خواب شرایط محیطی ……………………………………………………………………………. 31
1-8- کنترل خواب و جوانه زنی …………………………………………………………………………………………………. 31
1-9- بنیه گیاهچه …………………………………………………………………………………………………………………….. 32
1-10- گلدهی ………………………………………………………………………………………………………………………… 34
1-11- مطالعات کشت بافتی مرتبط با عصاره دودی ………………………………………………………………………… 35
1-12- اثر متقابل دود و هورمون­های گیاهی ………………………………………………………………………………….. 37
1-13- اثرات اللوپاتی دود گیاهی به صورت آئروسل روی جوانه­زنی ………………………………………………… 39
فصل دوم (مواد و روش­ها) ………………………………………………………………………………………. 43
2-1-  مواد گیاهی مورد استفاده در آزمایش استحصال دود گیاهی………………………………………………………….. 43
2-2- روش اجرای آزمایش …………………………………………………………………………………………………………… 43
2-2-1-  آزمایش عصاره دودی …………………………………………………………………………………………. 43
2-2-1-1- روش اجرای مراحل جوانه­زنی………………………………………………………………….. 44
2-2-1-2- روش اجرای مراحل اندازه­گیری صفات رشدی ………………………………………….. 45
2-2-2-  آزمایش دود آئروسل ………………………………………………………………………………………….. 45
2-3- نمونه برداری‌ها و صفات مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….. 46
2-3-1- صفات مربوط به جوانه­زنی ……………………………………………………………………………………. 46
2-3-2- صفات مربوط به شاخص­های رشدی ……………………………………………………………………….. 47
2-3-3- صفات مربوط به خصوصیات زراعی ………………………………………………………………………… 48
فصل سوم (نتایج و بحث) ………………………………………………………………………………………… 50
3-1- عصاره دودی……………………………………………………………………………………………………………. 50
3-1-1- صفات مربوط به جوانه­زنی………………………………………………………………………………… 50
3-1-1-1- سرعت جوانه­زنی……………………………………………………………………………………. 50
3-1-1-1-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 50
3-1-1-1-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 51
3-1-1-1-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 52
3-1-1-2- درصد جوانه­زنی……………………………………………………………………………………. 55
3-1-1-2-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 55
3-1-1-2-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 56
3-1-1-2-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 56
3-1-1-3- طول ساقه­چه …………………………………………………………………………………………. 57
3-1-1-3-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 57
3-1-1-3-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 58
3-1-1-3-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 58
3-1-1-4- طول ریشه­چه …………………………………………………………………………………………. 60
3-1-1-4-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 60
3-1-1-4-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 61
3-1-1-4-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 61
3-1-1-5- وزن تر گیاهچه  ……………………………………………………………………………………. 63
3-1-1-5-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 63
3-1-1-5-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 63
3-1-1-5-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 64
3-1-1-6- بنیه گیاهچه …………………………………………………………………………………………… 64
3-1-1-6-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 64
3-1-1-6-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 65
3-1-1-6-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 65
3-1-1-7- نسبت ریشه­چه به ساقه­چه…………………………………………………………………………. 66
3-1-1-7-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 66
3-1-1-7-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 67
3-1-1-7-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 68
3-1-2- صفات رشدی ………………………………………………………………………………………………… 68
3-1-2-1- ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………… 68
3-1-2-1-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 68
3-1-2-1-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 69
3-1-2-1-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 70
3-1-2-2- طول ریشه …………………………………………………………………………………………….. 73
3-1-2-2-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 73
3-1-2-2-2- اکیناسه ……………………………………………………………………………………. 74
3-1-2-2-3- بابونه ………………………………………………………………………………………. 74
3-1-2-3- تعداد شاخه­های جانبی ……………………………………………………………………………. 75
3-1-2-3-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 75
3-1-2-3-2- بابونه ………………………………………………………………………………………. 76
3-1-2-4- تعداد برگ در بوته ………………………………………………………………………………… 77
3-1-2-4-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 77
3-1-2-4-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 78
3-1-2-5- ماده خشک کل (TDM) …………………………………………………………………………. 79
3-1-2-5-1- توت روباهی…… ……………………………………………………………………….. 79
3-1-2-5-2- اکیناسه …………………………………………………………………………………….. 80
3-1-2-5-3- بابونه ……………………………………………………………………………………….. 82
3-1-2-6- سطح برگ …………………………………………………………………………………………… 83
3-1-2-6-1- اکیناسه ……………………………………………………………………………………. 83
3-1-2-7- صفات مربوط به گلدهی بابونه …………………………………………………………………. 84
3-1-2-7-1- تاریخ گلدهی …………………………………………………………………………… 84
3-1-2-7-2- تعداد گل در بوته ………………………………………………………………………. 86
3-1-2-7-3- قطر گل …………………………………………………………………………………… 87
3-1-2-7-4- وزن خشک گل ……………………………………………………………………….. 88
3-2- دود آئروسل……………………………………………………………………………………………………………. 89
3-2-1- صفات مربوط به جوانه­زنی……………………………………………………………………………….. 89
3-2-1-1- توت روباهی…… ………………………………………………………………………….. 89
3-2-1-2- اکیناسه ………………………………………………………………………………………. 91
3-2-1-3- بابونه …………………………………………………………………………………………. 92
3-2-1- صفات رشدی ……………………………………………………………………………………………….. 94
3-2-1-1- توت روباهی…… ………………………………………………………………………….. 94
3-2-1-2- اکیناسه ……………………………………………………………………………………….. 95
3-2-1-3- بابونه ………………………………………………………………………………………….. 96
نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
فصل چهارم (فهرست منابع)  ……………………………………………………………………………………. 101

 

جدول 3-1- نتایج تجزیه واریانس صفات جوانه­زنی بذور توت روباهی (میانگین مربعات)………………………………………. 50
جدول 3-2: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر عصاره دودی بر صفات جوانه­زنی بذور گیاه اکیناسه (میانگین مربعات)… 52
جدول 3-3: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر عصاره دودی بر صفات جوانه­زنی بذور گیاه بابونه (میانگین مربعات)…… 53
جدول 3-4: تجزیه واریانس صفات رشدی گیاه توت روباهی متأثر از غلظت­های مختلف عصاره دودی (میانگین مربعات). 68
جدول 3-5: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر عصاره دودی بر صفات رشدی گیاه اکیناسه (میانگین مربعات)…………… 70
جدول 3-6 : نتایج تجزیه واریانس صفات رشدی گیاه بابونه متأثر از عصاره دودی (میانگین مربعات)…………………………. 70
جدول 3-7: تجزیه واریانس صفات جوانه­زنی بذور گیاه توت روباهی متأثر از کاربرد دود آئروسل (میانگین مربعات)…… 90
جدول 3-8 مقایسه میانگین آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات جوانه­زنی بذور گیاه توت روباهی………………… 91
جدول 3-9: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات جوانه­زنی گیاه اکیناسه (میانگین مربعات)………… 91
جدول 3-10: مقایسه میانگین آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات جوانه­زنی بذور گیاه اکیناسه……………………. 92
جدول 3-11: نتایج تجزیه واریانس صفات جوانه­زنی گیاه بابونه متأثر از دود آئروسل (میانگین مربعات)…………………….. 93
جدول 3-12: مقایسه میانگین­های آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات جوانه­زنی گیاه بابونه……………………………………. 94
جدول 3-13: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات رشدی گیاه توت روباهی (میانگین مربعات)….. 94
جدول 3-14: مقایسه میانگین­ آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات رشدی گیاه توت روباهی…………………………………… 95
جدول 3-15: نتایج تجزیه واریانس آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات رشدی گیاه اکیناسه (میانگین مربعات). 96
جدول 3-16: مقایسه میانگین آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات رشدی بذور گیاه اکیناسه………………………. 96
جدول 3-17: نتایج تجزیه واریانس صفات رشدی گیاه بابونه تحت تأثیر تیمار دود آئروسل (میانگین مربعات)…. 96
جدول 3-18: مقایسه میانگین­های آزمایش تأثیر دود آئروسل بر صفات رشدی گیاه بابونه………………………………. 98

 

شکل 3-1: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر سرعت جوانه­زنی بذور سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه………. 51
شکل 3-2: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر درصد جوانه­زنی بذور سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه………… 56
شکل 3-3: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر طول ساقه­چه سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه…………. 58
شکل 3-4: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر طول ریشه­چه سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه………… 61
شکل 3-5: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر وزن تر گیاهچه توت روباهی، بابونه و اکیناسه………………… 63
شکل 3-6: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر بنیه گیاهچه توت روباهی، بابونه و اکیناسه…………………….. 65
شکل 3-7: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر نسبت ریشه­چه به ساقه­چه سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه…….. 67
شکل 3-8: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر ارتفاع سه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه………………… 69
شکل 3-9: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر طول ریشه­چه گیاه توت روباهی، بابونه و اکیناسه……………. 73
شکل 3-10: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر تعداد شاخه­های جانبی در بوته در دوگیاه توت روباهی و بابونه……. 76
شکل 3-11: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر تعداد برگ در بوته دوگیاه توت روباهی و اکیناسه……….. 78
شکل 3-12: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر روند تغییرات تجمع ماده خشک در گیاه توت روباهی…… 80
شکل 3-13: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر روند تغییرات تجمع ماده خشک در گیاه اکیناسه………….. 81
شکل 3-14: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر ماده خشک کل در گیاه بابونه…………………………………… 82
شکل 3-15: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر روند تغییرات سطح برگ در گیاه اکیناسه……………………. 84
شکل 3-16: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر طول دوره کاشت تا گلدهی (روز) در گیاه بابونه………….. 86
شکل 3-17: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر تعداد گل در گیاه بابونه…………………………………………… 87
شکل 3-18: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر قطر گل در گیاه بابونه…………………………………………….. 88
شکل 3-19: اثر غلظت­های مختلف عصاره دودی بر وزن خشک گل در گیاه بابونه………………………………….. 89

 مقدمه

با پیشرفت علم شیمی، صنعت دارو سازی نیز پیشرفت کرده ­­است و هر روز شاهد عرضه داروهای شیمیایی جدید به بازار هستیم. این داروهای شیمیایی اگر چه ممکن است اثر قویتری داشته باشند و نسبت به داروهای گیاهی سریع تر تأثیر کنند، ولی عوارض جانبی آنها در مقایسه با داروهای گیاهی بسیار بیشتر است و ممکن است بیمار به بیماری های جدیدی دچار گردد. بنابراین به منظور حفظ سلامتی، گرایش متخصصان، داروسازان و بیماران به استفاده از گیاهان داروئی به طور روزافزون در حال افزایش است.

با افزایش تقاضا برای دارو­های گیاهی و با توجه به موقعیت خاص آب و هوائی کشور ایران به دلیل دارا بودن بسیاری از گونه­های گیاهی و همچنین با توجه به سابقه دیرینه ما در طب سنتی و استفاده از گیاهان داروئی، توسعه تکنیکهای لازم برای کشت ­و­کار این گیاهان با حداقل هزینه از اهمیت بالایی برخوردار است. کشت موفق گیاهان دارویی به میزان زیادی به قابلیت جوانه زنی موفق بذور آنها وابسته است.

خصوصیات ژنتیکی، خواب بذر، قوه نامیه، قدرت جوانه زنی، بنیه یا قدرت بذر، میزان رطوبت بذر و عمر بذر از ویژگی­های مهم کیفیت بذر به شمار می­روند. اما  قدرت جوانه زنی و بنیه بذر نسبت به سایر ویژگی­ها برای زارع از اهمیت بیشتری برخوردار است. جوانه زنی، طبق تعریف انجمن متخصصین رسمی تجزیه بذر(AOSA)[1] عبارت است از توانایی بذر جهت تولید یک گیاه طبیعی در شرایط  مساعد ( گنزالز[2] و همکاران، 2008 ). بذر اغلب گونه های دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشند، که این امر از مهم ترین موانع زراعت گیاهان دارویی به صورت تجاری است. بنابراین تهیه اطلاعاتی در زمینه خصوصیات مرتبط با کیفیت بذر گونه های دارویی، در تولید و پرورش این گیاهان و استقرار آنها در مزرعه جهت دستیابی به عملکرد مناسب و با کیفیت مطلوب، حائز اهمیت است.

بابونه

نام علمی: Matricaria chamomilla

بابونه متعلق به خانواده مرکبان یا گل مینا است. گیاهی است یکساله، که ارتفاع آن به 60 سانتی­متر می­رسد. ساقه آن مستقیم و منشعب است. برگ­ها دو تا سه شانه­ای، بخش­های انتهایی آن سوزنی شکل و کم ­و بیش بی کرک هستند. قطر کاپیتول که به ساقه نازکی متصل است، 1 تا 5/1 سانتی­متر است و یک ردیف گلهای زبانه دار سفید رنگ دارد. در مرکز آن گل­های لوله­ای متعدد و زرد رنگ بر روی یک نهنج مخروطی کاملاً مشخص قرار گرفته اند. زمان گل دادن اردیبهشت تا شهریور ماه است (فلوگ[3]، 1364).

اندام­های مورد استفاده:  گلهای خشک شده و به ندرت شاخ و برگ همراه با گل.

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***