برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان c (5731)

4.2.2.3.4. فرضیه دوم1063.2.3.4. فرضیه سوم1074.2.3.4. فرضیه چهارم1075.2.3.4. فرضیه پنجم1086.2.3.4. فرضیه ششم1097.2.3.4. فرضیه هفتم1098.2.3.4. فرضیه هشتم110فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..………1121.5.مقدمه1122.5. خلاصه آمار توصیفی1141.2.5. ویژگیهای فردی1143.5. خلاصه آمار استنباطی1141.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها1142.3.5. بحث ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع مقاله c (5730)

3-2-3-3- جستجو و تصمیم‌گیری هم‌زمان363-2-3-4- ابتدا جستجو سپس تصمیم‌گیری363-3- روش برنامه‌ریزی آرمانی363-3-1- الگوریتم‌های موجود برای حل یکGP393-4- دهه1960آغاز نظریه‌ی فازی453-5- منطق فازی453-6- سیستم‌های فازی 463-7- تصمیم‌گیری فازی463-8- مجموعه فازی463-9- مجموعه پشتیبان یک مجموعه فازی473-10- -برش ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق c (5729)

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..404-2 نتایج حل با روش دقیق محدودیت-Ԑ………………………………………………………………………………404-3 شرحی بر نحوه طراحی NSGA-II………………………………………………………………………………….41 4-3-1 عملکردچرخه ای…………………………………………………………………………..45 4-3-2 نخبه گرایی……………………………………………………………………………………45 4-3-3 تقاطع…………………………………………………………………………………………….47 4-3-4جهش……………………………………………………………………………………………47 4-3-5 شروط توقف………………………………………………………………………………………………..504- 4 شرحی بر نحوه طراحی MOPS………………………………………………………………………………….51 شما می توانید تکه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق c (5728)

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین36گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین37بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین42فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها43گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (5726)

1 – 1 – 9 – ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 81 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 101 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ……………………………………………………………………………………………….. 111 – 2 – ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه c (4566)

1-7 – خلاصه مراحل پژوهش71-7-1- جامعه و نمونه آماری71-7-2- معرفی الگو و روش کار81-7-2-1 معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آن‌ها81-7-3- روش کمی و آماری 91-8- تعریف واژگان 101-9- ساختار کلی تحقیق10فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 ادامه مطلب…